Bố Thí Bậc Chân Nhân

BỐ THÍ CỦA BẬC CHÂN NHÂN

Này các Tỷ–kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân. Thế nào là tám?

❶ Bố thí vật trong sạch;

❷ Bố thí vật thù diệu;

❸ Bố thí đúng thời;

❹ Bố thí vật thích ứng;

❺ Bố thí với sự cẩn thận;

❻ Bố thí luôn luôn;

❼ Tâm bố thí được tịnh tín;

❽ Sau khi bố thí được hoan hỷ.

Này các Tỷ–kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân:

Trong sạch và thù diệu

Ðúng thời và thích ứng

Ðồ uống và đồ ăn

Luôn luôn làm bố thí

Trong các ruộng tốt lành

Sống theo đời Phạm hạnh

Không có gì hối tiếc

Bố thí nhiều tài vật

Những bố thí như vậy

Ðược bậc trí tán thán

Bậc Trí thí như vậy

Với tâm tín, giải thoát

Không hại, tâm an lạc

Bậc trí sanh ở đời.

MỌI SỰ HỖ TRỢ HỘ TĂNG CỦA TẤT CẢ CÁC QÚI VỊ TRONG NHỮNG NGÀY THÁNG QUA LÀ VÔ CÙNG TRONG SẠCH VÀ CAO THƯỢNG. LÀNH THAY!

Nguyện hồi hướng mọi công đức và phước báu tới các thiện nam tín nữ thí chủ cúng dường tới chư tăng Thiền viện Ta ma nê chô Yangon Myanmar, nguyện cho thiện nghiệp cúng dường cao thượng này mang lại phước báu và công đức vô lượng tới các thí chủ ngay trong kiếp sống này và mai sau và tạo duyên lành giúp sớm chứng ngộ Đạo Quả giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

May All My Merits be shared with all donors offering requisites to monks and Tharmanaykyaw Mahagandayon Monastery Yangon Myanmar, may all these good deeds bring to all of you countless benefits and blesses in this very life and in further lives, and create suitable conditions for attaining enlightenment and freedom from all sufferings in near future.

With metta,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc.

[323] Năm lợi ích của sự bố thí (Dānānisaṃsa):

1. Được nhiều người thương mến (Bahuno janassa piyo hoti manāpo).

2. Các bậc chân nhân thiện đức thân cận (Santo sappurisā bhajanti).

3. Danh thơm tiếng tốt loan truyền (Kalyāṇo kittisaddo abbhuggacchati).

4. Không đi lệch đạo đức người cư sĩ (Gihidhammā anapagato hoti).

5. Sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào nhàn cảnh thiên giới (Kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati).

A.III.41 (budsas.net)

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Chương VIII – Tám Pháp, (VII) (37) Người Chân Nhân (1)

Bài viết liên quan

 • Từ Thiện – Bố Thí – Cúng Dường – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào?, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • Phước – Tuệ Đồng Tu, Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB

Youtube

 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 29 tháng 12, 2017