Bố thí cúng dường tại gia

[lwptoc]

BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG TẠI GIA
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Gia đình thí chủ người Miến thỉnh mời nhóm Tỳ Khưu 3 vị Thiền viện Ta ma nê chô (Tharmanaykyaw) Yangon, Myanmar tới gia đình để bố thí cúng dường:

Đảnh lễ,

Sám hối,

Thọ trì Tam Qui y và Ngũ giới,

Lắng nghe pháp thoại,

Lắng nghe tụng kinh chúc phúc,

Cúng dường vật dụng,

Hồi hướng công đức,

Cúng dường trai tăng.

Sādhu Sādhu Sādhu!

BỐ THÍ BẬC CHÂN NHÂN

– Này các Tỷ–kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc Chân nhân. Thế nào là năm?

⚀ Bố thí có lòng tin,

⚁ bố thí có kính trọng,

⚂ bố thí đúng thời,

⚃ bố thí với tâm không gượng ép,

⚄ bố thí không làm thương tổn mình và người.

⚀ Này các Tỷ–kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen.

⚁ Và này các Tỷ–kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết.

⚂ Và này các Tỷ–kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc.

⚃ Và này các Tỷ–kheo, sau khi bố thí với tâm không gượng ép, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức.

⚄ Và này các Tỷ–kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn mình và người, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự.

Này các Tỷ–kheo, có năm loại bố thí xứng bậc Chân nhân này.

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Chương V – Năm Pháp (VIII) (148) Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân

MIẾNG ĂN CUỐI CÙNG

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A–la–hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ–kheo, nếu các chúng sanh có thể biết như Ta đã biết, quả dị thục của sự san sẻ bố thí họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí và uế nhiễm xan tham không có ám ảnh tâm của họ và an trú. Dầu là miếng cuối cùng của họ, dầu là miếng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san sẻ, khi có người nhận của họ. Do vậy, này các Tỷ–kheo, nếu các chúng sanh không biết như Ta đã biết quả dị thục của san sẻ bố thí họ sẽ thọ hưởng, không có bố thí, và uế nhiễm xan tham ám ảnh tâm của họ và an trú.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đấy, điều này được nói đến.

Nếu các hàng chúng sanh,

Có thể biết như vậy,

Như bậc Ðại ẩn sĩ,

Ðã nói, tuyên bố lên,

Qua dị thục lớn thay,

Của san sẻ bố thí!

Nhiếp phục uế xan tham,

Với tâm thật thanh tịnh

Ðúng thời họ bố thí,

Ðối với các thánh nhân,

Tại đây bố thí vậy,

Có quả thật to lớn

Cho nhiều các thức ăn,

Kính lễ người đáng kính,

Từ đãy xả, từ bỏ,

Ðịa vị làm con người,

Các người làm bố thí

Ðược đi đến cõi Trời,

Họ đi đến cõi trời,

Tại đấy chúng hoan hỷ,

Với mọi điều sở thích,

Họ thọ hưởng như ý,

Vị không có xan tham,

Ðược thọ hưởng đầy đủ,

Quả dị thục của chúng,

Nhờ san sẻ bố thí.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.

Nguồn trích dẫn: Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya, Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka) (XXVI) (Ek III, 6) (It. 18)

NIỆM THÍ

🍀🍀🍀🍀

Lại nữa, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử tự mình niệm Thí của mình:

“Thật là được lợi cho ta! Thật là khéo được lợi cho ta, vì rằng với quần chúng bị cấu uế xan tham chi phối, ta sống trong gia đình, với tâm không bị cấu uế của xan tham chi phối, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí”.

Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy niệm bố thí, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối; trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào Thí.

Và này Mahànama, Thánh đệ tử với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến Thí.

Người có hân hoan, nên hỷ sanh.

Người có hỷ, nên thân được khinh an.

Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ.

Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh.

Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được nói như sau:

“Với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Thí”.

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Chương VI – Sáu Pháp
I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính, (X) (10) Mahànàma

5 LỢI ÍCH CỦA BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Này các Tỷ–kheo, có năm lợi ích này của bố thí.

Thế nào là năm?

⚀ Ðược nhiều người ái mộ, ưa thích;

⚁ được bậc Thiện nhân, Chân nhân thân cận;

⚂ tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi;

⚃ không có sai lệch pháp của người gia chủ;

⚄ khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, Thiên giới.

Những pháp này, này các Tỷ–kheo, là lợi ích của bố thí.

Người cho được ái kính,

Sở hành là hiền thiện,

Bậc Hiền thường thân cận,

Sống Phạm hạnh chế ngự.

Thuyết pháp người bố thí,

Ðưa đến khổ đoạn diệt,

Vị ấy biết được pháp,

Lậu hoặc được tịch tịnh.

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya – iv. Phẩm Sumanà, (V) (35) Lợi Ích và Bố Thí

5 LỢI ÍCH CỦA GIỮ GIỚI

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Này các Gia chủ có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế nào là năm?

⚀ Ở đây, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ có tiền của dồi dào rất nhiều vì sống không phóng dật. Ðó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.

⚁ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật được tiếng tốt đồn xa. Ðó là sự lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.

⚂ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc Sát Ðế Lỵ, hoặc Bà–la–môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa–môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Ðó là sự lợi ích thứ ba cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.

⚃ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ chết với tâm hồn không rối loạn. Ðó là sự lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.

⚄ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh vào thiện thú, thiên giới. Ðó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.

Nguồn trích dẫn: Trường Bộ Kinh – Digha Nikaya, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta)

Bài viết liên quan

 • Ý nghĩa quy y Tam Bảo là gì, Web, FB
 • Tại sao không thể tin tưởng, nương tựa vào thần linh đấng tạo hóa, đấng sáng thế, Web, FB
 • Từ bi hỷ xả vô lượng có thể hiện Phật tính hay không❓, Web, FB
 • Dāna – từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web, FB
 • Lợi ích của bố thí cúng dường là gì, Web, FB
 • Suy xét làm phước thiện bố thí, Web, FB
 • Xây chùa, tháp, dựng tượng Phật có thuộc vào thí sự không, Web, FB
 • Bỏ công trực tiếp bố thí có lợi ích gì, Web, FB
 • Sai khác giữa có bố thí và không bố thí, Web, FB
 • Bố thí xứng bậc chân nhân, Web, FB
 • Bố thí ba-la-mật, Web, FB
 • Phước – tuệ đồng tu, Web, FB
 • Video 2a/4: dāna – charity – bố thí cúng dường, Web, FB

Youtube

 • Phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Quả báu và phân loại phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Tích truyện về quả báu phước nghiệp bố thí, Youtube

Bài viết trên Facebook, 26 Tháng 5, 2019