4 pháp thành tựu chiến thắng ở đời này

CÁC PHÁP THÀNH TỰU CHIẾN THẮNG CỦA PHỤ NỮ

(Nhân dịp ngày Phụ nữ VN 20/10)

⚀ 4 PHÁP THÀNH TỰU CHIẾN THẮNG Ở ĐỜI NÀY & 4 PHÁP THÀNH TỰU CHIẾN THẮNG Ở ĐỜI SAU?

⚁ 5 ĐIỀU HỌC DẠY THIẾU NỮ VỀ NHÀ CHỒNG?

⚂ 7 LOẠI VỢ?

– Này Visàkhà, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời này. Ðời này rơi vào tầm tay của nàng. Thế nào là bốn?

Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân ❶ có khả năng khéo làm các công việc, ❷ biết thâu nhiếp các người phục vụ, ❸ sở hành vừa ý chồng, ❹ biết giữ gìn tài sản cất chứa.

❶ Này Visàkhà, thế nào là nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc?

Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân phàm có những công việc trong nhà, thuộc về len hay vải bông, ở đây, nữ nhân ấy thông thạo, không biếng nhác, tự tìm phương pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt người làm. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân có khả năng khéo làm những công việc.

❷ Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân biết thâu nhiếp các người phục vụ?

Ở đây, này Visàkhà, trong nhà người chồng, phàm có nô tỳ nào, hay người đưa tin, hay người công thợ, nữ nhân biết công việc của họ với công việc đã làm, biết sự thiếu xót của họ với công việc không làm; biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người đau bệnh; biết chia các đồ ăn, loại cứng và loại mềm, mỗi người tùy theo từng phần của mình. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân biết thâu nhiếp những người phục vụ.

❸ Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân sở hành vừa ý chồng?

Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân, những gì người chồng không vừa ý, dầu cho có vì sanh mạng, nàng cũng không làm. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân sở hành vừa ý chồng.

❹ Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân biết giữ gìn tài sản thâu hoạch được?

Ở đây, này Visàkhà, Phàm có tiền bạc, lúa gạo, bạc và vàng người chồng đem về, nữ nhân ấy bảo vệ, phòng hộ chúng, giữ gìn để khỏi bọn ăn trộm, ăn cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại. Như vậy, là nữ nhân biết giữ gìn tài sản thâu hoạch được.

Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành tựu với sự chiến thắng ở đời. Ðời nay rơi vào trong tầm tay của nàng.

⚁ ĐỜI SAU ⚁

Này Visàkhà, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời sau. Ðời sau rơi vào tầm tay của nàng. Thế nào là bốn?

Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân ❶ đầy đủ lòng tin, ❷ đầy đủ giới đức, ❸ đầy đủ bố thí, ❹ đầy đủ trí tuệ.

❶ Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân đầy đủ lòng tin?

Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: “Ðây là Thế Tôn, bậc A–la–hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn “. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân đầy đủ lòng tin.

❷ Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân đầy đủ giới đức?

Ở đây, này Visàkhà, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân đầy đủ giới đức.

❸ Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân đầy đủ bố thí?

Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân sống ở gia đình với tâm tư từ bỏ cấu uế của xan tham, bố thí rộng rãi, với bàn tay cởi mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, vui thích chia xẻ các vật dụng bố thí. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân đầy đủ bố thí.

❹ Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân đầy đủ trí tuệ?

Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với Thánh thể nhập đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân đầy đủ trí tuệ.

Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời sau. Ðời sau rơi vào trong tầm tay của nàng.

① Khéo làm các công việc

② Thâu nhiếp người phục vụ

③ Sở hành vừa ý chồng

④ Giữ gìn của cất chứa

⑤ Ðầy đủ tín và ⑥ giới

⑦ Bố thí, không xan tham

⑧ Rửa sạch đường thượng đạo

Ðến đời sau an lành

Như vậy là tám pháp

Nữ nhân có đầy đủ

Ðược gọi bậc có giới

Trú pháp, nói chân thật

Ðủ mười sáu hành tướng

Thành tựu tám chi phần

Nữ cư sĩ như vậy

Với giới hạnh đầy đủ

Sanh làm vị Thiên nữ

Với thân thật khả ái.

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya, V. Phẩm Ngày Trai Giới(IX) (49) Ở Ðời Này

 

5 ĐIỀU HỌC DẠY THIẾU NỮ VỀ NHÀ CHỒNG

– Những đứa con gái này của con, bạch Thế Tôn, sẽ đi về nhà chồng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giáo giới chúng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy khuyên dạy chúng, để chúng được hạnh phúc an lạc lâu dài.

Rồi Thế Tôn nói với các người con gái ấy:

– Này các thiếu nữ, các Con hãy học tập như sau:

❶ “Ðối với những người chồng nào, mẹ cha cho các con, vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn khởi lên, đối với vị ấy, chúng ta sẽ thức dậy trước, chúng ta sẽ đi ngủ sau cùng, vui lòng nhận làm mọi công việc, xử sự đẹp lòng, lời nói dễ thương.” Như vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập.

Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập như sau:

❷ “Những ai, chồng ta kính trọng, như mẹ, cha, Sa–môn, Bà–la–môn, chúng ta sẽ tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường và khi họ đến, chúng ta sẽ dâng hiến họ chỗ ngồi và nước.” Như vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập.

Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập như sau:

❸ “Phàm có những công nghiệp trong nhà, hoặc thuộc về len vải hay vải bông, ở đây, chúng ta sẽ phải thông thạo, không được biếng nhác, tự tìm hiểu phương pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt người làm.” Như vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập.

Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập như sau:

❹ “Trong nhà người chồng, phàm có nô tỳ nào, hay người đưa tin, hay người công thợ, chúng ta sẽ phải biết công việc của họ với công việc đã làm; chúng ta sẽ phải biết sự thiếu sót của họ với công việc không làm. Chúng ta sẽ biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người đau bệnh. Chúng ta sẽ chia các đồ ăn, loại cứng và loại mềm, mỗi người tùy theo phần của mình”. Như vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập.

Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập như sau:

❺ “Phàm có tiền bạc, lúa gạo, bạc và vàng người chồng đem về, chúng ta cần phải phòng hộ, bảo vệ chúng, và sẽ gìn giữ để khỏi ăn trộm, ăn cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại”. Như vậy, này các Thiếu nữ, các con cần phải học tập.

Thành tựu năm pháp này, này các Thiếu nữ, người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên có thân khả ái.

Hãy thường thương yêu chồng,

Luôn nỗ lực cố gắng,

Người đem lại lạc thú,

Chớ khinh thường người chồng,

Chớ làm chồng không vui,

Chớ làm chồng tức tối,

Với những lời ganh tị.

Chồng cung kính những ai,

Hãy đảnh lễ tất cả,

Vì nàng, người có trí.

Hoạt động thật nhanh nhẹn,

Giữa các người làm việc,

Xử sự thật khả ái,

Biết giữ tài sản chồng.

Người vợ xử như vậy,

Làm thỏa mãn ước vọng,

Ưa thích của người chồng,

Sẽ được sanh tại chỗ,

Các chư thiên khả ái.

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya, IV. Phẩm Sumanà, (III) (33) Uggaha, Người Gia Chủ

7 LOẠI VỢ

– Này Sujàtà có bảy loại vợ này cho người đàn ông. Thế nào là bảy? ❶ Vợ như người sát nhân, ❷ vợ như người ăn trộm, ❸ vợ như người chủ nhân, ❹ vợ như người mẹ, ❺ vợ như người chị, ❻ vợ như người bạn, ❼ vợ như người nữ tỳ. Này Sujàtà, có bảy loại vợ cho người đàn ông. Và con thuộc loại vợ nào?

– Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn, con không hiểu rõ ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con để con có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn.

– Vậy này Sujàtà, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói.

– Thưa vâng Sujàtà vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

Ai tâm bị uế nhiễm,

Không từ mẫn thương người,

Thích thú những người khác,

Khinh rẻ người chồng mình,

Bị mua chuộc bằng tiền,

Hăng say giết hại người,

Hạng người vợ như vậy,

Ðược gọi vợ sát nhân.

Còn hạng nữ nhân nào,

Tiêu xài tài sản chồng,

Do công nghiệp đem lại,

Hay thương nghiệp, nông nghiệp,

Do vậy, nếu muốn trộm,

Dầu có ít đi nữa,

Hạng người vợ như vậy,

Ðược gọi vợ ăn trộm.

Không ưa thích làm việc,

Biếng nhác, nhưng ăn nhiều,

Ác khẩu và bạo ác,

Phát ngôn lời khó chịu,

Mọi cố gắng của chồng,

Ðàn áp và chỉ huy,

Hạng người vợ như vậy,

Ðược gọi là vợ chủ nhân.

Ai luôn luôn từ mẫn,

Có lòng thương xót người,

Săn sóc giúp đỡ chồng,

Như mẹ chăm sóc con,

Tài sản chồng cất chứa,

Biết hộ trì gìn giữ,

Hạng người vợ như vậy,

Ðược gọi vợ như mẹ.

Ai như người em gái,

Ðối xử với chị lớn,

Biết cung kính tôn trọng,

Ðối với người chồng mình,

Với tâm biết tàm quí,

Tùy thuận phục vụ chồng,

Hạng người vợ như vậy,

Ðược gọi vợ như chị.

Ai ở đời thấy chồng,

Tâm hoan hỷ vui vẻ,

Như người bạn tốt lành,

Ðã lâu từ xa về,

Sanh gia đình hiền đức,

Giữ giới, dạ trung thành,

Hạng người vợ như vậy,

Ðược gọi vợ như bạn.

Không tức giận, an tịnh,

Không sợ hình phạt, trượng,

Tâm tư không hiềm hận,

Nhẫn nhục đối với chồng,

Không phẫn nộ tức giận,

Tùy thuận lời chồng dạy,

Hạng người vợ như vậy,

Ðược gọi vợ nữ tỳ.

Ở đời các hạng vợ,

Ðược gọi vợ sát nhân,

Kể cả vợ ăn trộm,

Và cả vợ chủ nhân,

Vợ ấy không giữ giới,

Ác khẩu và vô lễ

Khi thân hoại mạng chung,

Bị sanh vào địa ngục.

Ở đời các hạng vợ,

Như mẹ, chị và bạn,

Và người vợ được gọi,

Là vợ như nữ tỳ,

An trú trên giới đức,

Khéo phòng hộ lâu ngày,

Khi thân hoại mạng chung,

Ðược sanh lên thiện thú.

Này Sujàtà, có bảy loại vợ này đối với người đàn ông. Con thuộc hạng người nào?

– Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, Thế Tôn hãy xem con là người vợ đối với chồng như người vợ nữ tỳ.

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (IX) (59) Các Người Vợ

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB


Bài viết trên Facebook, 20 tháng 10, 2017