Cái chúng ta cho đi và cái chúng ta nhận được, cái nào hơn

Photo: Người dân Myanmar quanh tu viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar ngày ngày cúng dường tới chư Tăng và sadi.

Dāna -6-

CÁI CHÚNG TA CHO ĐI VÀ CÁI CHÚNG TA NHẬN ĐƯỢC, CÁI NÀO HƠN

Thực hiện dāna (chia sẻ, giúp đỡ, cúng dường) giống như trồng một hạt giống. Trồng một hạt cây Bồ đề nhỏ bé, chúng ta có thể có được một cây khổng lồ. Thành quả của việc thực hiện dāna cũng đến theo cách tương tự.

Nếu quí vị dāna (chia sẻ, giúp đỡ, cúng dường) đến một con vật, quí vị có thể kỳ vọng thành quả nhận được sẽ nhân lên 100 lần;

Nếu quí vị dāna (chia sẻ, giúp đỡ, cúng dường) đến một người không có giới đức (puthujjana), quí vị có thể kỳ vọng kết quả nhận được sẽ nhân lên 1,000 lần;

Nếu quí vị dāna (chia sẻ, giúp đỡ, cúng dường) đến một người bình thường có giới đức, quí vị có thể kỳ vọng kết quả nhận được sẽ nhân lên 100,000 lần;

Nếu quí vị dāna (chia sẻ, giúp đỡ, cúng dường) đến một người ở ngoài những Giáo huấn của Đức Phật (Buddha Sāsana) nhưng đã vượt qua các chướng ngại (hindrances), quí vị có thể kỳ vọng kết quả nhận được sẽ nhân lên 100,000 x 10 triệu lần;

Nếu quí vị dāna (chia sẻ, giúp đỡ, cúng dường) đến một người đang thực hành để trở thành một Thánh nhân (ariya), quí vị có thể kỳ vọng kết quả nhận được là vô lượng;

Nếu quí vị dāna (chia sẻ, giúp đỡ, cúng dường) đến một vị Thánh nhân (ariya), quí vị có thể kỳ vọng kết quả nhận được là vô hạn lượng.

(Bài kinh Dakkhiṇāvibhaṅga, M.III, 298 Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya
142. Kinh Phân biệt cúng dường (Dakkhinàvibhanga sutta) budsas.net

Nguồn: Tharmaneykyaw Sayadaw U Dammika – Requisites of Freedom.

What we give and what we receive which one is more?

Tharmaneykyaw Sayadaw U Dammika – Requisites of Freedom.

What we give and what we receive which one is more ?

Giving dāna is like planting a seed. By planting small seed of a Bodhi tree, you can get a very huge tree. The result of giving dāna arises in a similar manner.

If you give dāna to an animal, you can expect the result multiplied by 100;

If you give dāna to an unvirtuous worlding (puthujjana), you can expect the result multiplied by 1,000;

If you give dāna to an a virtuous puthujjana, you can expect the result multiplied by 100,000;

If you give dāna to a person outside Buddha Sāsana who has overcome hindrances, you can expect the result multiplied by 100,000 x 10 million;

If you give dāna to those who are practising to become Noble person (ariya), you can expect uncountable result;

If you give dāna to those who are Noble person (ariya), you can expect result much more than that.

(Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta, M.III, 298)

Tharmaneykyaw Sayadaw U Dammika – Requiites of Freedom. 

Tham khảo thêm

Bố Thí Độ (Dāna Pāramitā) – Tỳ khưu Chánh Minh budsas.net

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 8 tháng 8, 2014