Cái gì là thánh trí tuệ, cái gì là thánh giải thoát

CÁI GÌ LÀ THÁNH TRÍ TUỆ, CÁI GÌ LÀ THÁNH GIẢI THOÁT

– Hai căn được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Tỷ–kheo, khiến cho Tỷ–kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, có thể trả lời với chánh trí rằng: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa”. Thế nào là hai?

Thánh trí tuệ và Thánh giải thoát.

Cái gì trong vị ấy, này các Tỷ–kheo, là Thánh trí tuệ, cái ấy là tuệ căn.

Cái gì trong vị ấy, này các Tỷ–kheo, là Thánh giải thoát, cái ấy là định căn.

Hai căn này được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Tỷ–kheo, khiến cho Tỷ–kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, có thể trả lời với chánh trí rằng: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa”.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Tập V – Thiên Ðại Phẩm [48] Chương IV – Tương Ưng Căn – 46. VI. Vườn Phía Ðông (2) (S.v, 222)

[Cần Phải Quán]

VIII. Cần Phải Quán (Tạp 26,5, Ðại 2,182b) (S.v,196)

1)…

2) – Này các Tỷ–kheo, có năm căn này. Thế nào là năm?

Tín căn,

tấn căn,

niệm căn,

định căn,

tuệ căn.

3) Và này các Tỷ–kheo, cần phải quán tín căn ở chỗ nào?

Ở đây, cần phải quán tín căn trong bốn chánh tín (Phật, Pháp, Tăng, và Giới).

4) Và này các Tỷ–kheo, cần phải quán tấn căn ở chỗ nào?

Ở đây, cần phải quán tấn căn trong bốn chánh cần.

5) Và này các Tỷ–kheo, cần phải quán niệm căn ở chỗ nào?

Ở đây, cần phải quán niệm căn trong bốn niệm xứ.

6) Và này các Tỷ–kheo, cần phải quán định căn ở chỗ nào?

Ở đây, cần phải quán định căn trong bốn Thiền.

7) Và này các Tỷ–kheo, cần phải quán tuệ căn ở chỗ nào?

Ở đây, cần phải quán tuệ căn trong bốn Thánh đế.

8) Những pháp này, này các Tỷ–kheo, là năm căn.


Nguồn trích dẫn:
 Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Tập V – Thiên Ðại Phẩm – [48] Chương IV – Tương Ưng Căn</spcong-duc/”>Web,

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

 

Bài viết trên Facebook, 25 tháng 12, 2018