Cái gì là vị ngọt – sự nguy hiểm – sự xuất ly

CÁI GÌ LÀ VỊ NGỌT – SỰ NGUY HIỂM – SỰ XUẤT LY?

– Này các Tỷ–kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng Chánh Ðẳng Giác, còn là Bồ–tát, Ta suy nghĩ như sau:

⚀ ” Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của SẮC?

⚁ Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của THỌ?

⚂ Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của TƯỞNG?

⚃ Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của các HÀNH ?

⚄ Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của THỨC ?”

Rồi này các Tỷ–kheo, Ta suy nghĩ như sau:

⚀ “Do duyên SẮC, lạc hỷ sanh; cái ấy gọi là vị ngọt của sắc.

Sự vô thường, đau khổ, chịu sự biến hoại của sắc; cái ấy gọi là sự nguy hiểm của sắc.

Sự nhiếp phục dục và tham đối với sắc, sự đoạn tận dục và tham; cái ấy là xuất ly của sắc”.

⚁ “Do duyên THỌ, lạc hỷ sanh..”..

⚂ “Do duyên TƯỞNG, lạc hỷ sanh..”.

⚃ “Do duyên các HÀNH, lạc hỷ sanh… “

⚄ “Do duyên THỨC, lạc hỷ sanh; cái ấy gọi là vị ngọt của thức.

Sự vô thường, đau khổ, chịu sự biến hoại của thức; cái ấy gọi là sự nguy hiểm của thức.

Sự nhiếp phục dục và tham đối với thức, sự đoạn tận dục và tham; cái ấy là sự xuấy ly của thức”.

Này các Tỷ–kheo, cho đến khi nào đối với năm thủ uẩn này, Ta chưa như thật thắng tri

❶ vị ngọt là vị ngọt,

❷ nguy hiểm là nguy hiểm,

❸ xuất ly là xuất ly,

thời này các Tỷ–kheo, Ta không tuyên bố rằng Ta đã giác ngộ vô thượng Chánh Ðẳng Giác đối với thế giới gồm có Thiên, Ma, Phạm thiên, đối với quần chúng Sa–môn, Bà–la–môn, chư Thiên và loài Người.

Nhưng này các Tỷ–kheo, khi nào đối với năm thủ uẩn này, Ta như thật thắng tri

❶ vị ngọt là vị ngọt,

❷ nguy hiểm là nguy hiểm,

❸ xuất ly là xuất ly,

thời này các Tỷ–kheo, Ta tuyên bố rằng Ta đã giác ngộ vô thượng Chánh Ðẳng Giác đối với thế giới gồm có Thiên, Ma, Phạm thiên, đối với quần chúng Sa–môn, Bà–la–môn, chư Thiên và loài Người.

Và tri kiến như sau khởi lên nơi Ta:

“Tâm Ta giải thoát, bất động. Ðây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa”.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Tập III – Thiên Uẩn, [22] Chương I Tương Ưng Uẩn (b) III. Phẩm Gánh Nặng, V. Vị Ngọt (Tạp 1.14, Vị, Ðại 2,2c) (S.iii,27)

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 8 tháng 9, 2017