CHÁNH ĐỊNH – SAMMĀSAMĀDHI

CHÁNH ĐỊNH – SAMMĀSAMĀDHI

Without right concentration (sammāsamādhi) we do not see things as they are (impermanent anicca – suffering dukkha – non-self anatta), we see things as we are (ignorant avijjā).

Không có chánh định (sammāsamādhi), chúng ta không thấy mọi vật như chúng đang là (vô thường anicca – khổ dukkha – vô ngã – anatta), chúng ta thấy mọi vật như chúng ta đang là (vô minh avijjā).

Bez správné koncentrace (sammāsamādhi) nevidíme věci takové, jaké jsou (nestálé anicca – trpící dukkha – ne-vlastní anatta), vidíme věci takové, jací jsme (ignoranti avijjā).

မှန်ကန်သောအာရုံစူးစိုက်မှု (sammāsamādhi) မရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာများ (မမြဲသောအနိစ္စ – ဒုက္ခ – အတ္တမဟုတ်သောအနတ္တ) ကဲ့သို့အရာများကိုမမြင်ရ၊ အရာများကိုကျွန်ုပ်တို့သည် (မသိဘဲ) မြင်သည်။

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài viết liên quan

 • Mở rộng hiểu biết về chánh định là gì?, Web Link
 • Tu tập định-samādhi minh sát quán-vipassnā ngũ uẩn, Web, FB
 • Vipassnā-jhāna: ‘thiền quán’/’định minh sát’, Web, FB
 • Thấy biết cái gì thì được coi là thấy biết ‘như thật’, ‘như nó đang là’ khi thực hành tu tập minh sát tứ niệm xứ Vipassnā satipaṭṭhānā?, Web, FB
 • Chỉ bằng chánh niệm thì không thể biết và thấy các pháp như thật, Web, FB
 • Jhana – thiền có đưa đến giác ngộ giải thoát hay không, Web, FB
 • Vipassnā-jhāna: ‘thiền quán’/’định minh sát’, Web, FB
 • U pandita sayadaw – các tầng thiền minh sát (vipassnā jhāna), Web Link
 • Chỉ – samatha, quán – vipassanā, định – samādhi, tuệ – paññā, Web, FB
 • Có sự khác nhau rất lớn giữa chỉ – samatha và định – samādhi quán – vipassanā và tuệ – paññā, Web, FB
 • Lộ trình thực hành tu tập dẫn đến “định samādhi”, tức thể nhập các tầng “thiền jhāna”
 • Lưu ý tập trung phát triển chánh định – không định, vô tướng định, vô nguyện định, Web, FB
 • Khéo an trú trong tứ niệm xứ, Web, FB
 • Quí vị thiền vì mục đích gì, Web, FB
 • Có cần tu tập thiền hay không, Web, FB

Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB

 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên facebook ngày 13 tháng 9, 2021