Chánh Pháp

Photo: Thiền Sư Ta–ma–nê–chô (Myanmar) thuyết pháp tai Khóa thiền minh sát Vipassana mùa xuân 2016, tại thiền viện Phước Sơn Đồng nai từ 16/3 –26/3

CHÁNH PHÁP

“Nầy Subhada, nếu giáo pháp nào mà không hàm chứa Bát Chánh Đạo thì giáo pháp đó không đào tạo các vị sa môn đạt Thánh đạo, quả thứ nhất (Dự lưu, Tu đà hoàn), không đào tạo các vị sa môn đạt Thánh đạo, quả thứ hai (Nhất lai, Tư đà hàm), không đào tạo các vị sa môn đạt Thánh đạo, quả thứ ba (Bất lai, A na hàm), không đào tạo các vị sa môn đạt Thánh đạo, quả thứ tư (Vô sanh, A la hán).

Nầy Subhada, nếu giáo pháp nào có hàm chứa Bát Chánh Đạo thì giáo pháp đó sẽ đào tạo các vị sa môn đạt Thánh đạo, quả thứ nhất (Dự lưu, Tu đà hoàn), sẽ đào tạo các vị sa môn đạt Thánh đạo, quả thứ hai (Nhất lai, Tư đà hàm), sẽ đào tạo các vị sa môn đạt Thánh đạo, quả thứ ba (Bất lai, A na hàm), sẽ đào tạo các vị sa môn đạt Thánh đạo, quả thứ tư (Vô sanh, A la hán).

Nầy Subhada, giáo pháp của Ta có hàm chứa Bát Chánh Đạo nên giáo pháp đó đào tạo các vị sa môn đạt Thánh đạo, quả thứ nhất (Dự lưu, Tu đà hoàn), đào tạo các vị sa môn đạt Thánh đạo, quả thứ hai (Nhất lai, Tư đà hàm), đào tạo các vị sa môn đạt Thánh đạo, quả thứ ba (Bất lai, A na hàm), đào tạo các vị sa môn đạt Thánh đạo, quả thứ tư (Vô sanh, A la hán).

Các hệ giáo pháp khác đều không đào tạo các vị sa môn đạt đạo, quả thánh, đắc tuệ giải thoát.

Nầy Subhada, khi nào các vị sa môn tu tập và truyền giảng Chánh Pháp một cách đúng đắn thì thế giới nầy sẽ không bao giờ trống vắng các bậc A la hán giải thoát.”

Nguồn trích dẫnĐại Kinh Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh, 16:214

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB