Có bao nhiêu nghĩa của câu “con đường độc nhất (duy nhất)”

CÓ BAO NHIÊU NGHĨA CỦA CÂU “CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT (DUY NHẤT)” TRONG BÀI KINH TỨ NIỆM XỨ (SATIPAṬṬHĀNA SUTTA)?

*****************************

Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, ❶ đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, ❷ vượt khỏi sầu ❸ bi, ❹ diệt trừ khổ ❺ ưu, ❻ thành tựu chánh lý, ❼ chứng ngộ Niết bàn. Ðó là Bốn niệm xứ.

(Trường Bộ Kinh – 22. Ðại kinh Niệm xứ)

Ekāyano ayaṁ, bhikkhave, maggo ❶ sattānaṁ visuddhiyā, ❷ –❸ sokaparidevānaṁ samatikkamāya ❹ – ❺ dukkhadomanassānaṁ atthaṅgamāya ❻ ñāyassa adhigamāya ❼ nibbānassa sacchikiriyāya, yadidaṁ cattāro satipaṭṭhānā.

(Dīgha Nikāya 22 – Mahāsatipaṭṭhānasutta)

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

Từ “ekāyano” được diễn giải theo năm cách sau:

⒈ Con đường độc nhất (duy nhất): Nó không có nhánh rẽ chia làm hai đường.

⒉ Con đường này phải tự đi độc nhất (duy nhất) một mình. Trước hết, nó đưa ra hai loại độc nhất (duy nhất): đơn độc về thân với những chúng sinh khác, và đơn độc về tâm đối với các chướng ngại trong tâm.

⒊ Nó dẫn tới một đích độc nhất (duy nhất), từ saṃsāra (luân hồi) đến Nibbāna (niết–bàn). Nếu một người đi theo con đường này, người đó chắc chắn sẽ đến đích.

⒋ Đây là con đường của Người Độc Nhất (Duy Nhất). “Con đường của Người Độc Nhất (Duy Nhất)” có nghĩa là con đường của Đức Phật. Nó là con đường của Đức Phật vì Ngài là người khám phá ra và dạy về nó.

⒌ Nó chỉ tồn tại độc nhất (duy nhất) trong giáo huấn của Đức Phật (Buddha’s sāsana).

(Dīganikāya Mahāvagga Aṭṭhakathā, 335)

**********************************

67. How many meaning are there of “one way” explained by the Buddha in Satipaṭṭhāna Sutta ?

The “ekāyano” is interpreted in five ways:

⒈ Single Way: It does not branch off into two.

⒉ This way has to be travelled alone. Primarily, it suggests two types of seclusion: bodily seclusion from other fellow beings, and mental seclusion from hindrances.

⒊ It leads to only one destination, from saṃsāra to Nibbāna. If one goes along this way, one surely reaches the destination.

⒋ This is the way of the One. “The way of the One” means the way of the Buddha. It is the Buddha’s Way because he discovers and teaches it.

⒌ It exits only in the Buddha’s sāsana.

(Dīganikāya Mahāvagga Aṭṭhakathā, 335)

====================

– Nguồn trích dẫn: :

The Requisites of Freedom

Những Điều Thiết Yếu Cho Sự Giải Thoát

Thiền sư Tharmanaykyaw Sayadaw

Việt dịch: Tỳ Khưu Viên Phúc

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 12/2/2022