Cúng dường trai tăng Rằm tháng 7 âm lịch

Cúng dường trai tăng Rằm tháng 7 âm lịch.

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 âm lịch theo Lịch Myanmar, là ngày lễ Bố tát Uposatha kết thúc tháng đầu tiên của Kỳ An cư mùa mưa theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada. Trong các ngày 20, 21, 22/8/2021 các cô nữ tu hộ tăng tại thiền viện đã đại diện và trợ duyên giúp cho gđ thí chủ Minh Anh HàLan Bui thành tựu viên mãn như ý nguyện cúng dường trai tăng ba ngày liên tục tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar, cùng sự trợ duyên của Kappiya Hộ Tăng Thiện Diệu.

Với phước thiện cúng dường Tăng đoàn Sangha cao quí được tạo nên, các thí chủ đã có thể chia sẻ, hồi hướng phước báu, công đức này tới mọi chúng sinh trong Tam giới, đặc biệt là tới các thân bằng, quyến thuộc trong muôn kiếp trước, nay trong hiện tại đang phải trả quả Nghiệp báo, là những ngạ quỷ hưởng phước – tức cô hồn theo cách gọi của người dân Việt Nam, Trung Quốc … v.v… nhân ngày phong tục dân gian tưởng nhớ tới các cô hồn ngày rằm tháng 7 hàng năm.

Theo Phật giáo Nguyên thủy Theravada, các thí chủ làm phước để hồi hướng quả lành cho thân nhân quá vãng được thành tựu đúng theo 3 chi:
⚀ Làm phước, như việc cúng dường đến những bậc đáng thọ lãnh vật cúng dường (Dakkhinadàna) là chư Tăng thọ cụ túc giới, đang tinh tấn học và hành Giới Định Tuệ đúng theo Bát Thánh Đạo chánh truyền.
⚁ Thí chủ tuyên bố hồi hướng quả lành rõ rệt.
⚂ Thân nhân đã quá vãng được hay, đến thọ lãnh (Anumodàna) phước lành ấy.

Nếu ai làm phước thiện mà được đầy đủ cả 3 chi như nêu trên thì nếu thân nhân bị sa đoạ (chỉ có loại ngạ quỷ Paradattù pajìvì – tức là loại ngạ quỷ sống nhờ vào sự hưởng phước bố thí của người khác – mới thọ hưởng được quả lành của sự hồi hướng ấy), mới có thể được thoát khỏi cảnh ngạ quỉ và siêu sanh nơi nhàn cảnh, bằng không thì phải chịu thọ khổ đời đời kiếp kiếp cho đến khi nào hết quả mới được tái sanh làm người.
Còn nếu như hồi hướng mà người quá vãng vì tội ác nặng nề hoặc không hay biết đặng thọ lãnh, thì phần phước ấy về thí chủ chắc chắn không sai.

(Xin xem thêm tại bài viết:
HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC PHƯỚC BÁU TỚI THÂN NHÂN QUÁ VÃNG NHƯ THẾ NÀO?

Câu phát nguyện hồi hướng công đức phước báu:
” Idaṃ me puññaṃ mātāpituācariyañatimittasamūhānaṃ demi”.
– Xin hồi hướng công đức phước báu (bố thí, trì giới, tu tiến… v.v… ) của tôi đến với cha mẹ, thầy tổ, quyến thuộc, bạn bè.
Hoặc:
“Idaṃ me puññaṃ sabbasattānaṃ demi”.
– Xin hồi hướng công đức phước báu (bố thí, trì giới, tu tiến … v.v… ) của tôi đến với tất cả các chúng sanh.
Câu nguyện ước cho chính bản thân:
“Idaṁ me puññaṁ āsavakkhayāvahaṁ hotu.”
– Mong cho phước báu của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc (tức đắc Đạo Quả Alahán, giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.).
Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Mừng vui tùy hỷ công đức bố thí cúng dường thanh cao của quý thí chủ, công đức cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo của quý đạo hữu.
Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này và thiện nghiệp cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo cao quí này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới các vị thí chủ, các đạo hữu cùng mọi người trong gia đình mình, và sẽ là duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!
Trong tâm từ,
Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Bài viết liên quan

 • Làm Gì Thay Thế Mê Tín Tế Lễ Cầu Siêu Cô Hồn Ngạ Quỉ Trong Dịp “Lễ Vu Lan Của Đạo Tầu”?, WebFB
 • Hồi Hướng Phước Báu Tới Người Qúa Vãng, WebFB
 • Hồi Hướng Công Đức Phước Báu Tới Thân Nhân Quá Vãng Như Thế Nào?, WebFB
 • Cầu Siêu, WebFB
 • Siêu Thoát Và Con Đường Đưa Tới Siêu Thoát, WebFB
 • Cầu Xin, Cầu An, Cầu Siêu Hay Trì Giới:, WebFB
 • Các Chúng Sinh Là Chủ Nhân Của Nghiệp Do Mình Tạo Ra, WebFB
 • Người Có Chánh Kiến Nên Có Quan Kiến Vè Tháng Cô Hồn Như Thế Nào?, WebFB
 • Tụng Kinh Cầu An – Chúc Phúc Nhân Dịp Năm Mới:, FB
 • Hộ Trì Người Sắp Ra Đi Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật?, Web, FB
 • Tại Sao Không Thể Tin Tưởng, Nương Tựa Vào Thần Linh Đấng Tạo Hóa, Đấng Sáng Thế, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, WebFB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, WebFB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, WebFB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, WebFB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, WebFB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, WebFB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), WebFB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, WebFB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, WebFB
 • Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.
 • YoutubeArchive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, WebFB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, WebFB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, WebFB

Hình ảnh Thiện Pháp

 

Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar 22/8/2921.

 

Cúng dường trai tăng tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar ngày 20,21,22/8/2921.
Các cô nữ tu đại diện và trợ duyên giúp gđ các thí chủ Việt Nam cúng dường trai tăng tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar được thành tựu như ý nguyện.
Đại diện cho Tăng đoàn Sangha thọ nhận cúng dường trai tăng của các thí chủ Việt Nam.
Vật thực cúng dường trai tăng tới Tăng đoàn Sangha của các thí chủ.
Chư Tăng Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar thọ nhận cúng dường trai tăng của các thí chủ.
Chư Tăng Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar tụng chúc phúc tới các thí chủ cúng dường trai tăng.
Hoa quả chuẩn bị cho các buổi cúng dường trai tăng tại thiền viện Ta ma nê chô, Yangon Myanmar.
Cổng vào Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar ngày lễ Bố tát Uposatha Rằm tháng 7 âm lịch 22/8/2021.
Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar ngày lễ Bố tát Uposatha Rằm tháng 7 âm lịch 22/8/2021.