Đek biết gì, cứ đi sẽ biết

Đek biết gì, cứ đi sẽ biết❗

You don’t know anything, go and find out❗

https://archive.org/details/dhamma–in–photo–dek–biet–gi–20230930

––––––––––––––––––––––––––––––

“Càng học nhiều đọc nhiều⇛càng có nhiều kiến thức⇛càng chắc chắn một điều duy nhất là: “tôi” chẳng hiểu gì cả⇛vì vậy nên càng cố gắng hết sức để an trú vững chắc trên Tứ Niệm Xứ Satipaṭṭhānā⇛để sang bờ bên kia – Niết Bàn!”

“The more “I” study and read ⇛ the more knowledge “I” acquire ⇛ the more certain “I” am of one thing: “I” don’t understand anything ⇛ therefore “I” only try my best to be firmly established to the Four Foundations of Mindfulness Satipaṭṭhānā ⇛to get to the other shore – Nibbāna!”

“Čím více studuji a čtu ⇛ tím více znalostí získávám ⇛ tím jistější jsem si jednou věcí: „Já“ ničemu nerozumím ⇛ proto se ze všech sil snažím být pevně ukotven ve Čtyřech základech všímavosti Satipaṭṭhānā, abych dostal se na druhý břeh – Nibbāna!”

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

––––––––––––––––––––––––––––––

Chú thích:

🔹 Đek biết gì = Tất cả mọi chúng sinh, trừ các bậc Alahán, đều bị trói buộc, sai sử (kiết sử) bởi vô minh tăm tối, chìm đắm trong khổ đau phiền não bất tận.

🔹 Cứ đi sẽ biết = Nếu đi theo con đường Bát Thánh Đạo thông qua vun Minh Sát Tứ Niệm Xứ Vipassanā Satipaṭṭhānā thì sẽ thoát khỏi vô minh, đến được bờ bên kia Niết bàn, hoàn toàn và vĩnh viễn thoát khỏi mọi khổ đau phiền não, thoát khỏi sinh tử luân hồi, chứng đắc vô sinh bất tử.

⇛⇛⇛ Trong khi có mặt Niết–bàn, trong khi có mặt con đường đi đến Niết–bàn, trong khi có mặt vị Đạo sư Toàn Trí Chánh Đẳng Giác chỉ đường, thì việc tin hay không tin, đi hay không đi, đến hay không đến, chứng ngộ hay không chứng ngộ đều tùy thuộc chính bản thân quý vị.

––––––––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH: Như Lai chỉ là người chỉ đường

Trung Bộ Kinh – 107. Kinh Ganaka Moggallāna

––––––––––––––––––––––––––––––

… Cũng vậy, này Bà–la–môn,

trong khi có mặt Niết–bàn,

trong khi có mặt con đường đi đến Niết–bàn, và

trong khi có mặt Ta là bậc chỉ đường.

Nhưng các đệ tử của Ta, được Ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích Niết–bàn, một số không chứng được. Ở đây, này Bà–la–môn, Ta làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ đường.

Khi nghe nói vậy, Bà–la–môn Ganaka Moggalana bạch Thế Tôn

—Thưa Tôn giả Gotama, đối với những người không phải vì lòng tin, chỉ vì sinh kế, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, những người xảo trá, lường gạt, hư ngụy, mất thăng bằng, cao mạn, dao động, nói phô tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uống không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với Sa–môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đầy đủ, uể oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng viễn ly, biếng nhác, tinh cần thấp kém, thất niệm, không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, câm ngọng; Tôn giả Gotama không thể sống với những người như vậy.

Còn những Thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, không lường gạt, không hư ngụy, không mất thăng bằng, không cao mạn, không dao động, không nói phô tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú tâm tỉnh giác, không thờ ơ với Sa–môn hạnh, tôn kính học tập, sống không quá đầy đủ, không uể oải, từ bỏ thối thất, đi đầu trong viễn ly, tinh cần, tinh tấn, chánh niệm, an trú, tỉnh giác, định tĩnh, nhứt tâm, có trí tuệ, không câm ngọng; Tôn giả Gotama sống hòa hợp với những vị ấy.

Ví như Tôn giả Gotama, trong các loại căn hương, hắc chiên đàn hương được gọi là tối thượng; trong các loại lõi cây hương, xích chiên đàn hương được gọi là tối thượng; trong các loại hoa hương, vũ quý hương (jasmine) được gọi là tối thượng. Cũng vậy là lời khuyến giáo của Tôn giả Gotama được xem là cao nhất trong những lời khuyến giáo hiện nay.

Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và chúng Tỷ–kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Trung Bộ Kinh – 107. Kinh Ganaka Moggallāna

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 30/9/2023