Dòng máu tuôn chảy đã quá đủ

DÒNG MÁU TUÔN CHẢY ĐÃ QUÁ ĐỦ

Ta không thể nhớ được ngày này tháng trước ta đã làm những gì, đã nói những gì, đã nghĩ những gì. Cũng vậy, ta không thể nhớ những gì đã xảy ra đối với ngày này năm trước, năm năm trước, mười năm trước, hai mươi năm trước… Nhưng dù ta không thể nhớ thì những ngày, những tháng, những năm đó đã từng có mặt, đã từng tồn tại, và ta không thể nói là chúng không có, chúng không tồn tại. Cũng vậy, ta không thể nhớ những gì đã xảy ra trong các kiếp sống trước đây, nhưng không vì thế mà ta nói rằng không từng có các cuộc sống trong các kiếp quá khứ. Do vô minh và tham ái ta đã trôi lăn trong khổ đau hết kiếp này sang kiếp khác trong sinh tử luân hồi từ vô thủy. Máu và nước mắt của ta đã tuôn chảy bởi khổ đau còn nhiều hơn cả nước trong bốn biển lớn, và đã là quá đủ để chúng ta tìm cách thoát khỏi mọi hiểm nguy và khổ đau này như Đức Phật đã dạy dưới đây.

Tỳ Khưu Viên Phúc.

“– Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ–kheo. Khởi điểm không thể nêu rõ, đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.

Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ–kheo, cái nào là nhiều hơn, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, hay là nước trong bốn biển lớn?

– Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích, khi chúng con lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong bốn biển lớn.

– Lành thay, lành thay, này các Tỷ–kheo! Lành thay, này các Tỷ–kheo, các Ông đã hiểu Pháp Ta dạy như vậy!

Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ–kheo, tức là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong bốn biển lớn.

Này các Tỷ–kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu các Ông bị thương tích khi các Ông là bò, sanh ra làm bò trong thời gian dài, hay là nước trong bốn biển lớn?

Này các Tỷ–kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông là trâu, sanh ra làm trâu trong thời gian dài …

Này các Tỷ–kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông là cừu, sanh ra làm cừu trong thời gian dài …

… khi các Ông là dê, sanh ra làm dê …

… khi các Ông là nai, sanh ra làm nai …

… khi các Ông là gia cầm, sanh ra làm gia cầm …

… khi các Ông là heo, sanh ra làm heo …

Này các Tỷ–kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông làm đạo tặc, làm kẻ trộm làng, bị bắt trong thời gian dài …

Này các Tỷ–kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông làm đạo tặc, ăn cướp đường, bị bắt trong thời gian dài …

Này các Tỷ–kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông làm đạo tặc, tư thông vợ người, bị bắt trong thời gian dài chớ không phải là nước trong bốn biển lớn.

Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ–kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.

Cho đến như vậy, này các Tỷ–kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành.”

“Monks, without an end is the train of existence, a beginning cannot be pointed out of beings enveloped in ignorance and bound by craving, running from one existence to another.

6. “Monks, what is more, the blood you have shed on account of the neck being severed from the body in this long journey in existences running from one existence to another, or the water in the four great oceans?”

7. “Venerable sir, as the Blessed One has taught us the blood we have shed on account of the neck being severed from the body in this long journey in existences running from one existence to another, is more than the water in the four great oceans.”

8. “Excellent! Monks, you know the Teaching as taught by me.

9. “Indeed monks, the blood you have shed on account of the neck being severed from the body in this long journey in existences running from one existence to another, is more than the water in the four great oceans.

10. “Monks, you have long experienced the severing of the neck from the body and the shedding of blood when you were born as cattle, that blood is more than the water in the four great oceans.

11. “Monks, you have long experienced the severing of the neck from the body and the shedding of blood when you were born as buffaloes, that blood is more than the water in the four great oceans.

12. “Monks, you have long experienced the severing of the neck from the body and the shedding of blood when you were born as sheep, that blood is more than the water in the four great oceans.

13. “Monks,… re… born as goats… re…

14. “Monks,… re… born as deer… re…

15. “Monks,… re… born as fowl… re…

16. “Monks,… re… born as pigs….. re…

17. “Monks, you have long experienced the severing of the neck from the body and the shedding of blood when you were taken as robbers who destroy villages, that blood is more than the water in the four great oceans…

18. “Monks, you have long experienced the severing of the neck from the body and the shedding of blood when you were taken as robbers who wait in ambush, that blood is more than the water in the four great oceans…

19. “Monks, you have long experienced the severing of the neck from the body and the shedding of blood when you were taken as robbers who went to other wives that blood is more than the water in the four great oceans…

20. “What is the reason? Monks, without an end is the train of existence, a beginning cannot be pointed out, of beings enveloped in ignorance and bound by craving, running from one existence to another.

“Monks, it is suitable that you should turn away from all determinations, fade and be released from them.”

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Chương 15

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 26 tháng 7, 2016