Người hiền trí – bài 2/4: Giới (dhatù – elements) là gì? Xứ (àyatana – spheres) là gì

“Người hiền trí” – Bài 2/4

[lwptoc]

⚀ GIỚI (DHATÙ – ELEMENTS) LÀ GÌ?

⚁ XỨ (ÀYATANA – SPHERES) LÀ GÌ?

“Người hiền trí” – Bài 2/4

… Này các Tỷ–kheo, không có sợ hãi cho người hiền trí, không có thất vọng cho người hiền trí, không có hoạn nạn cho người hiền trí.

Do vậy, này các Tỷ–kheo, “Chúng tôi sẽ thành người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu”, như vậy, này các Tỷ–kheo, các Ông cần phải học tập.

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ānanda bạch Thế Tôn

– Ðến mức độ nào, bạch Thế Tôn, là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo là người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu?”

– Cho đến khi, này Ānanda, Tỷ–kheo ⚀ thiện xảo về giới, ⚁ thiện xảo về xứ, ⚂ thiện xảo về duyên khởi và ⚃ thiện xảo về xứ phi xứ,

cho đến mức độ như vậy, này Ānanda, là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo là người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu”.

⚀ THIỆN XẢO VỀ GIỚI ⚀

– Ðến mức độ nào, bạch Thế Tôn, là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo thiện xảo về giới?”

– Này Ānanda, có mười tám giới này:

① nhãn giới, ② sắc giới, ③ nhãn thức giới;

④ nhĩ giới, ⑤ thanh giới, ⑥ nhĩ thức giới;

⑦ tỷ giới, ⑧ hương giới, ⑨ tỷ thức giới;

⑩ thiệt giới, ⑪ vị giới, ⑫ thiệt thức giới;

⑬ thân giới, ⑭ xúc giới, ⑮ thân thức giới;

⑯ ý giới, ⑰ pháp giới, ⑱ ý thức giới.

Này Ānanda, cho đến khi biết được, thấy được mười tám giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ānanda, là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo thiện xảo về giới”.

– Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo thiện xảo về giới?”

– Có thể có, này Ānanda. Này Ānanda, có sáu giới này:

① địa giới, ② thủy giới, ③ phong giới, ④ hỏa giới, ⑤ không giới, ⑥ thức giới.

Này Ānanda, cho đến khi biết được, thấy được sáu giới này, cho đến mực độ như vậy, này Ānanda, là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo thiện xảo về giới”.

– Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác, là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo thiện xảo về giới”.

– Có thể có, này Ānanda. Này Ānanda, có sáu giới này:

① lạc giới, ② khổ giới, ③ hỷ giới, ④ ưu giới, ⑤ xả giới, ⑥ vô minh giới.

Này Ānanda, cho đến khi biết được, thấy được sáu giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ānanda, là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo thiện xảo về giới”.

– Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác, là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo thiện xảo về giới?”

– Có thể có, này Ānanda. Này Ānanda, có sáu giới này:

① dục giới, ② ly dục giới,

③ sân giới, ④ vô sân giới,

⑤ hại giới, ⑥ bất hại giới.

Này Ānanda, cho đến khi biết được, thấy được sáu giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ānanda, là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo thiện xảo về giới”.

– Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác, là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo thiện xảo về giới?”

– Có thể có, này Ānanda. Này Ānanda, có ba giới này:

① dục giới, ② sắc giới, ③ vô sắc giới.

Này Ānanda, cho đến khi biết được, thấy được ba giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ānanda, là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo thiện xảo về giới”.

– Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác, là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo thiện xảo về giới?”

– Có thể có, này Ānanda. Này Ānanda, có hai giới này:

① hữu vi giới và ② vô vi giới.

Này Ānanda, cho đến khi biết được, thấy được hai giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ānanda, là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo thiện xảo về giới”

⚁ THIỆN XẢO VỀ XỨ ⚁

– Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến mức độ nào là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo thiện xảo về xứ?”

– Này Ānanda, có sáu nội xứ, ngoại xứ này:

① mắt và sắc,

② tai và tiếng,

③ mũi và hương,

④ lưỡi và vị,

⑤ thân và xúc,

⑥ ý và pháp.

Này Ānanda, cho đến khi biết được, thấy được sáu nội ngoại xứ này, cho đến mức độ như vậy, này Ānanda, là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo thiện xảo về xứ”.

Nguồn trích dẫn: Trung Bộ Kinh, 115. Kinh Ða giới

ELEMENTS

Ānanda, when the bhikkhu becomes clever, ⚀ in the elements, ⚁ in the spheres, ⚂ in dependent arising and ⚃ in the possible and impossible, he becomes an inquirer”

“Venerable sir, saying it rightly how is the wise bhikkhu clever in the elements?”

“Ānanda, there are eighteen elements. They are

① the elements of eye, ② forms and ③ eye consciousness;

④ ear, ⑤ sounds, and ⑥ ear consciousness;

⑦ nose, ⑧ scents and ⑨ nose consciousness;

⑩ tongue, ⑪ tastes and ⑫ tongue consciousness;

⑬ body, ⑭ touches and ⑮ body consciousness;

⑯ mind, ⑰ ideas and ⑱ mind consciousness.

Ānanda, these are the eighteen elements, when the bhikkhu knows and sees them, he becomes clever in the elements.

“Venerable sir, is there another method through which the bhikkhu becomes clever in the elements?”

“There is a method. The bhikkhu becomes clever in the six elements, such as

the elements of ① earth, ② water, ③ fire, ④ air, ⑤ space and ⑥ consciousness.

Ānanda, these are the six elements, when the bhikkhu knows and sees them, saying it rightly he becomes clever in the elements’.

“Venerable sir, is there another method through which the bhikkhu becomes clever in the elements?”

“There is a method. These six are

the elements of ① pleasantness, ② unpleasantness, ③ pleasure, ④ displeasure, ⑤ equanimity and ⑥ ignorance,

when the bhikkhu knows and sees them, saying it rightly he becomes clever in the elements”

“Venerable sir, is there another method through which the bhikkhu becomes clever in the elements?”

“There is a method. These six are the elements of

① sensuality, ② non sensuality,

③ anger, ④ non anger,

⑤ hurting and ⑥ non hurting,

when the bhikkhu knows and sees them, saying it rightly he becomes clever in the elements”

“Venerable sir, is there another method through which the bhikkhu becomes clever in the elements?”

“There is a method. These three are

the elements, of ① sensuality, ② materiality and ③ immateriality,

when the bhikkhu knows and sees them, sayingit rightly he becomes clever in the elements.”

“Venerable sir, is there another method through which the bhikkhu becomes clever in the elements?”

“There is a method. These two are

the elements, such as ① the compounded and ② the uncompounded element

when the bhikkhu knows and sees them, saying it rightly he becomes clever in the elements.”

SPHERES

“Venerable sir, saying it rightly how is the bhikkhu clever in the spheres?”

“Ānanda, these six are the internal and external spheres of

① the eye and forms,

② ear and sounds,

③ nose and scents,

④ tongue and tastes,

⑤ body and touches,

⑥ mind and ideas,

when the bhikkhu knows and sees them, saying it rightly he becomes clever in the spheres.”

Bài viết liên quan

 • Người hiền trí – bài 1/4: kẻ ngu & người hiền trí khác nhau thế nào?, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 2/4: giới (dhatù – elements) là gì? Xứ (àyatana – spheres) là gì, Web, FB
 • Người hiền trí – bài 3/4: duyên khởi là gì? (paṭic­ca­samup­pāda­ – depending arising), Web, FB
 • Người hiền trí – bài 4/4: xứ phi xứ (có thể & không thể) là gì? (ṭhānāṭhā­na­ – possible and impossible), Web, FB
 • Tất cả pháp lấy gì làm căn bản, Web, FB
 • Kāma – dục (tham ái) và chanda – dục (mong muốn), Web, FB
 • Cetanā – tác ý tư tâm sở và manasikāra – tác ý chú tâm, Web, FB
 • Sắc – thọ – tưởng – hành – thức, Web, FB
 • Người xấu kẻ ác, Web, FB
 • Vị thầy chân chính: một trợ duyên tối quan trọng không thể thiếu, Web, FB
 • Tìm gặp thiện tri thức, Web, FB
 • Vị thầy hộ trì, Web, FB
 • Theo thầy, Web, FB
 • Thầy & trò, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Kinh tạng Phật giáo nguyên thủy mp3, Web, FB
 • Theravada nikaya mp3, Web
 • Học từ từ, tập từ từ, thực hành từ từ, Web, FB
 • Như thế nào là lộ trình tu tập thánh đạo giác ngộ, Web, FB
 • Trong pháp và luật này có một tuần tự học tập, Web, FB
 • Khúc gỗ trôi sông, Web, FB
 • Quí vị thiền vì mục đích gì, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Xóa bình luận, hủy kết bạn, chặn, Web, FB
 • Thời gian: ai cũng chỉ có 24h mỗi ngày, Web, FB
 • Không phải là đọc nhiều, học nhiều, mà là đọc đúng, học đúng những điều cần học, Web, FB
 • Về việc trả lời các câu hỏi, Web
 • 🔹🔹hỏi đáp 10/2021, Web
 • 🔹🔹hỏi đáp 9/2021, Web
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook,  1 Tháng 12, 2017