Người hiền trí – bài 1/4: Kẻ ngu & người hiền trí khác nhau thế nào?

Người hiền trí – Bài 1/4

KẺ NGU & NGƯỜI HIỀN TRÍ KHÁC NHAU THẾ NÀO?

“Người hiền trí” – Bài 1/4

“… ⚀ phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các Tỷ–kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí;

⚁ phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này các Tỷ–kheo, tất cả những thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí;

⚂ phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các Tỷ–kheo, tất cả những hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí.

Như vậy, này các Tỷ–kheo, kẻ ngu đầy những sợ hãi, người hiền trí không có sợ hãi.

Kẻ ngu đầy những thất vọng, người hiền trí không có thất vọng.

Kẻ ngu đầy những hoạn nạn, người hiền trí không có hoạn nạn.

Này các Tỷ–kheo, không có sợ hãi cho người hiền trí, không có thất vọng cho người hiền trí, không có hoạn nạn cho người hiền trí.

Do vậy, này các Tỷ–kheo, “Chúng tôi sẽ thành người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu”, như vậy, này các Tỷ–kheo, các Ông cần phải học tập.

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

– Ðến mức độ nào, bạch Thế Tôn, là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo là người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu?”

– Cho đến khi, này Ananda, Tỷ–kheo ❶ thiện xảo về giới, ❷ thiện xảo về xứ, ❸ thiện xảo về duyên khởi và ❹ thiện xảo về xứ phi xứ, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: “Tỷ–kheo là người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu”.

– Xin tiếp tục tìm hiểu thế nào là:

❶ thiện xảo về giới,

❷ thiện xảo về xứ,

❸ thiện xảo về duyên khởi và

❹ thiện xảo về xứ phi xứ,

tại đây: Trung Bộ Kinh – Majjhima Nikaya, 115. Kinh Ða giới (Bahudhàtuka sutta)

 • Người Hiền Trí – Bài 1/4: Kẻ Ngu & Người Hiền Trí Khác Nhau Thế Nào?, Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 2/4: Giới (Dhatù – Elements) Là Gì? Xứ (Àyatana – Spheres) Là Gì?, Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 3/4: Duyên Khởi Là Gì? (Paṭic­Ca­Samup­Pāda­ – Depending Arising), Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 4/4: Xứ Phi Xứ (Có Thể & Không Thể) Là Gì? (Ṭhānāṭhā­Na­ – Possible And Impossible), Web, FB
 • Tất Cả Pháp Lấy Gì Làm Căn Bản?, Web, FB
 • Kāma – Dục (Tham Ái) Và Chanda – Dục (Mong Muốn) Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Cetanā – Tác Ý Tư Tâm Sở Và Manasikāra – Tác Ý Chú Tâm Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức, Web, FB

Mọi bài viết và hình ảnh trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép. Like và Share và thực hành sẽ giúp Chánh pháp được lan tỏa rộng khắp mang lại lợi lạc cho chúng sinh sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

“Whatever fears, misfortunes and dangers arise, they all arise from the foolish not from the wise. Thus bhikkhus, the foolish are with fears, mīsfortunes and dangers. Therefore bhikkhus, to become wise inquirers, you should train thus.”

When this was said, venerable Ānanda asked the Blessed One, “Venerable sir, saying it rightly how does the wise bhikkhu become an inquirer?”

“Ānanda, when the bhikkhu becomes clever, in the elements, in the spheres, in dependent arising and in the possible and impossible, he becomes an inquirer.”

(MAJJHIMA NIKĀYA III, 2. 5. Bahudhātukasuttaṃ, (115) The Discourse on Many Elements)

Bài viết liên quan

 • Người xấu kẻ ác, Web, FB
 • Vị thầy chân chính: một trợ duyên tối quan trọng không thể thiếu, Web, FB
 • Tìm gặp thiện tri thức, Web, FB
 • Vị thầy hộ trì, Web, FB
 • Theo thầy, Web, FB
 • Thầy & trò, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Kinh tạng Phật giáo nguyên thủy mp3, Web, FB
 • Theravada nikaya mp3, Web Link
 • Học từ từ, tập từ từ, thực hành từ từ, Web, FB
 • Như thế nào là lộ trình tu tập thánh đạo giác ngộ, Web, FB
 • Trong pháp và luật này có một tuần tự học tập, Web, FB
 • Khúc gỗ trôi sông, Web, FB
 • Quí vị thiền vì mục đích gì, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Xóa bình luận, hủy kết bạn, chặn, Web, FB
 • Thời gian: ai cũng chỉ có 24h mỗi ngày, Web, FB
 • Không phải là đọc nhiều, học nhiều, mà là đọc đúng, học đúng những điều cần học, Web, FB
 • Về việc trả lời các câu hỏi, Web Link
 • 🔹🔹hỏi đáp 10/2021, Web Link
 • 🔹🔹hỏi đáp 9/2021, Web Link
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 29 tháng 11, 2017