Hãy nghe Phật Pháp thường xuyên

Hãy nghe phật pháp thường xuyên:

သာဓု! sādhu! lành thay!, Web Link

From fb Hoàng Hải:

Dự án thu âm Tam Tạng

Tổng hợp những bài kinh đã được chuyển thể thành audio bản dịch của trưởng lão Bhikkhu Indacanda

I Tiểu tụng – Indacanda – Kali

Audio. Web Link, Web Link

Youtube: Youtube, Youtube

Ii pháp cú – Indacanda – dhamma dipa

Audio: Web Link, Web Link

Youtube: Youtube, Youtube

Iii phật tự thuyết

1. phẩm giác ngộ thứ i – Indacanda – Culla Jotika

Audio:  Web Link, Web Link

Youtube: Youtube, Youtube

2. phẩm mucalinda – Indacanda – Culla Jotika

Audio: Web Link, Web Link

Youtube: Youtube, Youtube

3. phẩm nanda – Indacanda – Culla Jotika & Kim ngân.

Audio: Web Link, Web Link

Youtube: Youtube, Youtube

4. phẩm meghiya – Indacanda – Culla Jotika

Audio: Web Link, Web Link

Youtube: Youtube, Youtube

5. phẩm soṇa – Indacanda – Culla Jotika

Audio: Web Link, Web Link

Youtube: ,Youtube

V, Youtube

6. phẩm mù bẩm sinh – Indacanda – Culla Jotika

Audio: Web Link, Web Link

Youtube: Youtube, Youtube

7. phẩm nhỏ – Indacanda – Culla Jotika

Audio: Web Link, Web Link

Youtube: , Youtube, Youtube

8. phẩm dân làng pāṭali – Indacanda – Culla Jotika

Audio: Web Link, Web Link

Youtube: Youtube, Youtube

Hãy nghe phật pháp thường xuyên:

သာဓု! sādhu! lành thay!

 

From fb hoàng hải:

Dự án thu âm tam tạng

Tổng hợp những bài kinh đã được chuyển thể thành audio bản dịch của trưởng lão bhikkhu indacanda

I tiểu tụng – indacanda – kali

Audio: Web Link

Youtube: Youtube

Ii pháp cú – indacanda – dhamma dipa

Audio: Web Link

Youtube: Youtube

Iii phật tự thuyết

1. phẩm giác ngộ thứ i – indacanda – culla jotika

Audio: Web Link

Youtube: Youtube

2. phẩm mucalinda – Indacanda – Culla Jotika

Audio: Web Link

Youtube: Youtube

3. phẩm nanda – Indacanda – Culla Jotika & kim ngân.

Audio: Web Link

Youtube: Youtube

4. phẩm meghiya – Indacanda – Culla Jotika

Audio: Web Link

Youtube: Youtube

5. phẩm soṇa – Indacanda – Culla Jotika

Audio: Web Link

Youtube: Youtube

6. phẩm mù bẩm sinh – Indacanda – Culla Jotika

Audio: Web Link

Youtube: , Youtube

7. phẩm nhỏ – Indacanda – Culla Jotika

Audio: Web Link

Youtube: Youtube

8. phẩm dân làng pāṭali – Indacanda – Culla Jotika

Audio: Web Link

Youtube: Youtube

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 28/7/2023