Hồi hướng phước thiện

HỒI HƯỚNG PHƯỚC THIỆN

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225133334665875&id=1394710113&mibextid=Nio

#BốThí #CúngDường #PhướcThiện #ThiệnNghiệp #HồiHướng

–––––––––––––––––––––––––

“Aniccā vata saṅkhārā,

uppādavayadhammino;

Uppajjitvā nirujjhanti,

tesaṁ vūpasamo sukho”

“Các hành là vô thường,

Có sanh phải có diệt

Ðã sanh, chúng phải diệt,

Nhiếp chúng là an lạc.”

–––––––––––––––––––––––––

Trong các ngày 27 28 29 30 /11/2023 trai tăng tới Tăng đoàn Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon Myanmar được cúng dường bởi gđ đạo hữu Hoàng Phương Dung để hồi hướng công đức phước báu tới cụ ông thân sinh của đạo hữu mới rời cõi trần thế.

Chúng tôi nguyện hồi hướng mọi công đức phước báu do thực hành bố thí – trì giới hành thiền, và do tu tập Giới – Định – Tuệ trong suốt thời gian qua tới mọi chúng sinh, và cụ ông thân sinh đã quá vãng của đạo hữu Hoàng Phương Dung, nguyện cầu cho ông gặt hái trọn vẹn những phước báu các thiện nghiệp đã vun bồi của mình trong kiếp sống này và muôn kiếp trước để có thể tái sinh nơi cảnh giới thiện thú trời, người tạo duyên lành gặp được Chánh pháp, sớm thoát khỏi mọi bệnh tật khổ đau hiểm nguy, để có thể tiếp tục luôn tinh tấn trên con đường dẫn đến giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sabbītiyo vivajjantu, soko rogo vinassatu; mā te bhavan–tvan–tarāyā, sukhī dīghā’yuko bhava.

Nguyện cho quý đạo hữu tránh khỏi tất cả những hoạn nạn.

Nguyện cho quý vị được dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật.

Nguyện cho những sự nguy khốn không có khởi sanh đến tới quý vị.

Nguyện cho quý vị có được sự an vui, và được sống lâu.

Abhi–vādana–sīlissa, niccaṃ vuḍḍhā–pacāyino; cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

Cả bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng trưởng đối với quý đạo hữu thí chủ thường quen kính lễ cúng dường các bậc trưởng thượng đáng kính.

Bhavatu sabbamaṅgalaṁ, Rakkhantu sabbadevatā, Sabba–Buddhānubhāvena, Sadā sukhī bhavantu te.

Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai lực của tất cả các chư Phật, cầu mong cho người luôn luôn được sự an vui.

Bhavatu sabbamaṅgalaṁ, Rakkhantu sabbadevatā, Sabba–Dhammānubhāvena, Sada sukhī bhavantu te.

Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai lực của tất cả các Pháp, cầu mong cho người luôn luôn được sự an vui.

Bhavatu sabbamaṅgalaṁ, Rakkhantu sabbadevatā, Sabba–Saṁghānubhāvena, Sadā sukhī bhavantu te.

Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai lực của tất cả Tăng chúng, cầu mong cho người luôn luôn được sự an vui.

Idaṁ me puññaṁ āsava–kkhayā’va’haṁ hotu.

Nguyện cho phước thiện này của con sẽ là duyên lành đoạn tận mọi lậu hoặc phiền não.

Idaṁ me puññaṁ Nibbānassa paccayo hotu.

Nguyện cho phước thiện này của chúng con sẽ là duyên lành tới Niết bàn.

Imaṁ no puñña bhāgaṁ sabba–sattānaṁ dema (bhājema).

Chúng tôi xin chia sẻ hồi hướng các phước thiện này tới tất cả mọi chúng sinh.

Sabbe sattā sukhitā hontu.

Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh luôn được an vui hạnh phúc.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

––––––––––––––––––––––––––––––

Mọi bài viết, hình ảnh, video trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc và Website: http://ehipassiko.info có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép.

Ở cuối mỗi bài viết đều có các đường dẫn links đến các bài viết liên quan và tới nhóm đề tài hữu ích đối với các quý đạo hữu thực sự tầm cầu pháp học pháp hành.

Nguyện mong cho Chánh pháp của Đức Phật Gotama được trường tồn, được lan tỏa rộng khắp mang lại lợi lạc cho chư thiên và loài người sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Bài viết liên quan

 • Hồi hướng công đức phước báu tới thân nhân quá vãng như thế nào, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 27/11/2023