Năm nền tảng an trú

NĂM NỀN TẢNG AN TRÚ

– Những Tỷ-kheo nào, này Ananda, là tân học xuất gia không bao lâu, mới đến trong Pháp và Luật này, các Tỷ-kheo ấy, này Ananda, thật sự cần phải khích lệ, cần phải làm cho nhập vào và làm cho an trú trong năm pháp. Thế nào là trong năm pháp?

⑴ “Hãy đến, này các Hiền giả, các Thầy cần phải giữ giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập trong các học pháp”. Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải làm cho nhập vào và làm cho an trú trong sự bảo vệ của giới bổn.

⑵ “Hãy đến, này các Hiền giả, các Thầy cần phải sống với các căn môn phải được chế ngự, thành tựu với niệm được phòng hộ, với niệm thận trọng sáng suốt, với ý được khéo phòng hộ, với tâm được chánh niệm bảo vệ”. Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự bảo vệ các căn.

⑶ “Hãy đến, này các Hiền giả, hãy nói ít lại, hãy hạn chế lời nói”. Như vậy, họ cần được khích lệ, cần phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong sự hạn chế lời nói.

⑷ “Hãy đến, này các Hiền giả, hãy là những người sống trong rừng, hãy sử dụng các trú xứ núi rừng cao nguyên xa vắng”. Như vậy, họ cần phải được khích lệ, cần làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong nếp sống thân viễn ly.

⑸ “Hãy đến, này các Hiền giả, hãy có chánh tri kiến, thành tựu chánh kiến”. Như vậy, họ cần phải được khích lệ, cần làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong chánh kiến.

Này Ananda, các Tỷ-kheo nào tân học, xuất gia không bao lâu, mới đến trong Pháp Luật này, này Ananda, các Tỷ-kheo ấy cần phải được thầy khích lệ, cần phải làm cho nhập vào, cần làm cho an trú trong năm pháp này.

Nguồn trích dẫn:Aṅguttara Nikāya Tăng Chi Bộ Kinh. Chương Năm Pháp. XII. Phẩm Andhakavinda (IV) (114) Tại Andhakavinda

FIVE THINGS FOR NEW MONKS

On one occasion the Blessed One was staying among the Magadhans at Andhakavinda. Then Ven. Ananda went to him and, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there the Blessed One said to him, “Ananda, the new monks—those who have not long gone forth, who are newcomers in this Dhamma & Discipline—should be encouraged, exhorted, and established in these five things. Which five?

“‘Come, friends, be virtuous. Dwell restrained in accordance with the Patimokkha, consummate in your behavior & sphere of activity. Train yourselves, having undertaken the training rules, seeing danger in the slightest faults.’ Thus they should be encouraged, exhorted, & established in restraint in accordance with the Patimokkha.

“‘Come, friends, dwell with your sense faculties guarded, with mindfulness as your protector, with mindfulness as your chief, with your intellect self-protected, endowed with an awareness protected by mindfulness.’ Thus they should be encouraged, exhorted, & established in restraint of the senses.

“‘Come, friends, speak only a little, place limits on your conversation.’ Thus they should be encouraged, exhorted, & established in limited conversation.

“‘Come, friends, dwell in the wilderness. Resort to remote wilderness & forest dwellings.’ Thus they should be encouraged, exhorted, & established in physical seclusion.

“Come, friends, develop right view. Be endowed with right vision.’ Thus they should be encouraged, exhorted, & established in right vision.

“New monks -those who have not long gone forth, who are newcomers in this Dhamma & Discipline should be encouraged, exhorted, and established in these five things.”

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya, 5. Book of the Fives, 114. At Andhakavinda

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB


Bài viết trên Facebook, 11 tháng 3, 2017