Như lý tác ý như thế nào để có thể chứng được quả dự lưu

NHƯ LÝ TÁC Ý NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CÓ THỂ CHỨNG ĐƯỢC QUẢ DỰ LƯU

Thế nào là năm thủ uẩn? Tức là

sắc thủ uẩn,

thọ thủ uẩn,

tưởng thủ uẩn,

hành thủ uẩn,

thức thủ uẩn.

Này Hiền Giả Kotthika, vị Tỷ–kheo giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là:

1. vô thường, 2. khổ, 3. bệnh hoạn, 4. ung nhọt, 5. mũi tên, 6. bất hạnh, 7. ốm đau, 8. người lạ, 9. hủy hoại, 10. rỗng không, 11. vô ngã.

6) Này Hiền Giả, sự kiện này xảy ra: Tỷ–kheo giữ giới do như tác ý năm thủ uẩn này là vô thường… vô ngã, có thể chứng được quả Dự Lưu.7) Với Tỷ–kheo đã chứng quả Dự Lưu, này Hiền Giả Sāriputta, những pháp gì cần phải như lý tác ý?

8–9) Với Tỷ–kheo đã chứng quả Dự Lưu, này Hiền Giả Kotthika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường… vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền Giả, Tỷ–kheo Dự Lưu, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường… vô ngã, có thể chứng được quả Nhứt Lai.

10) Nhưng Tỷ–kheo Nhứt Lai, này Hiền Giả Sāriputta, phải như lý tác ý các pháp gì?

11) Tỷ–kheo Nhứt Lai, này Hiền Giả Kotthika, phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường… vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền Giả, Tỷ–kheo Nhứt Lai, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường… vô ngã, có thể chứng được quả Bất Lai.

12) Nhưng Tỷ–kheo Bất Lai, này Hiền Giả Sāriputta, cần phải như lý tác ý những pháp gì?

13–15) Tỷ–kheo Bất Lai, này Hiền Giả Kotthika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường… vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền Giả, Tỷ–kheo Bất Lai, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường… vô ngã, có thể chứng được quả A–la–hán.

16) Nhưng vị A–la–hán, này Hiền Giả Sāriputta, cần phải như lý tác ý các pháp gì?

17) Vị A–la–hán, này Hiền Giả Kotthika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã.

18) Với vị A–la–hán, này Hiền Giả, không có gì phải làm nữa, hay không có phải thêm gì nữa trong công việc làm. Nhưng sự tu tập, làm cho sung mãn những pháp này sẽ đưa đến hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác.”


Nguồn trích dẫn: 
Chương 22: Tương Ưng Uẩn, II: Phẩm Thuyết Pháp, 122. Vị Giữ GiớI

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB