Như thế nào là sống một mình

NHƯ THẾ NÀO LÀ SỐNG MỘT MÌNH?
Như thế nào là sống có người thứ hai?

4) – Này Migajàla, ⚀ có những sắc do mắt nhận thức ① khả lạc, ② khả hỷ, ③ khả ý, ④ khả ái, ⑤ liên hệ đến dục, ⑥ hấp dẫn.

Nếu Tỷ–kheo ❶ hoan hỷ, ❷ tán dương và trú với lòng ❸ tham luyến sắc ấy ; do vị ấy hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến sắc ấy nên ❹ hỷ (nandi) khởi lên.

Do hỷ có mặt nên ❺ dục tham (sàràgo) có mặt.

Do dục tham có mặt nên ❻ triền phược có mặt.

Bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này Migajàla, nên Tỷ–kheo được gọi là người sống có người thứ hai.

5–8)… ⚁ có những tiếng do tai nhận thức… ⚂ có những hương do mũi nhận thức… ⚃ có những vị do lưỡi nhận thức… ⚄ có những xúc do thân nhận thức…

9) Này Migajàla, ⚅ có những pháp do ý nhận thức ① khả lạc, ② khả hỷ, ③ khả ý, ④ khả ái, ⑤ liên hệ đến dục, ⑥ hấp dẫn.

Nếu Tỷ–kheo ❶ hoan hỷ, ❷ tán dương và trú với lòng ❸ tham luyến pháp ấy ;

do vị ấy hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến pháp ấy nên ❹ hỷ khởi lên.

Do hỷ có mặt nên ❺ dục tham có mặt.

Do dục tham có mặt nên ❻ triền phược có mặt.

Bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này Migajàla, nên Tỷ–kheo được gọi là người sống có người thứ hai.

10) Tỷ–kheo sống như vậy, này Migajàla, dầu cho đến ở các trú xứ xa vắng, các khóm rừng, các khu rừng, ít tiếng động, ít ồn ào, khỏi hơi thở quần chúng (vijanavàtàni), vắng người, thích hợp với tịnh; dầu vậy, vẫn được gọi là sống với người thứ hai.

11) Vì sao? Vì rằng ái, người thứ hai, chưa được đoạn tận cho nên được gọi là sống có người thứ hai.

12–14) Và này Migajala, ⚀ có các sắc do mắt nhận thức, ① khả lạc, ② khả hỷ, ③ khả ý, ④ khả ái, ⑤ liên hệ đến dục, ⑥ hấp dẫn.

Nếu Tỷ–kheo ❶ không hoan hỷ, ❷ không tán dương và trú với lòng ❸ không tham luyến pháp ấy;

thời do vị ấy không hoan hỷ, không tán dương và trú với lòng không tham luyến pháp ấy, nên ❹ hỷ đoạn diệt;

thời do hỷ không có mặt nên ❺ dục tham không có mặt.

Do dục tham không có mặt nên ❻ triền phược không có mặt.

Do không bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này Migajàla, nên Tỷ–kheo được gọi là người trú một mình.

15–16)…Này Migajàla, ⚁ có những vị do lưỡi nhận thức…⚂… ⚃… ⚄…

17) Này Migajàla, ⚅ có những pháp do ý nhận thức ① khả lạc, ② khả hỷ, ③ khả ý, ④ khả ái, ⑤ liên hệ đến dục, ⑥ hấp dẫn.

Nếu Tỷ–kheo không ❶ hoan hỷ, ❷ không tán dương và trú với tâm ❸ không tham luyến pháp ấy;

thời do vị ấy không hoan hỷ, không tán dương, trú với tâm không tham luyến pháp ấy nên ❹ hỷ đoạn diệt.

Do hỷ không có mặt nên ❺ dục tham không có mặt.

Do dục tham không có mặt nên ❻ triền phược không có mặt.

Do không bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này Migajàla, nên Tỷ–kheo được gọi là người trú một mình.

18) Tỷ–kheo sống như vậy, này Migajàla, dầu có ở giữa làng tràn đầy những Tỷ–kheo, Tỷ–kheo–ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần của vua, các ngoại đạo và các đệ tử các ngoại đạo, vị ấy vẫn được gọi là vị sống một mình.

19) Vì sao? Vì rằng ái, người thứ hai, được đoạn tận, do vậy được gọi là sống một mình.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Tập IV – Thiên Sáu Xứ [35] Chương I, Tương Ưng Sáu Xứ (b), Phần Hai – Năm Mươi Kinh Thứ Hai, II. Phẩm Migajàla

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB