Pháp nào được chứng ngộ bằng thân

Pháp Nào Được

Chứng ngộ bằng THÂN?

Chứng ngộ bằng NIỆM?

Chứng ngộ bằng MẮT?

Chứng ngộ bằng TRÍ TUỆ?

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

1.– Này các Tỷ–kheo, có bốn pháp này cần phải chứng ngộ. Thế nào là bốn?

Này các Tỷ–kheo,

⚀ có pháp cần phải chứng ngộ bằng thân;

⚁ có pháp, này các Tỷ–kheo, cần phải chứng ngộ bằng niệm;

⚂ có pháp, này các Tỷ–kheo, cần phải chứng ngộ bằng mắt;

⚃ có pháp, này các Tỷ–kheo, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ.

2. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng thân?

⚀ Tám giải thoát, này các Tỷ–kheo, cần phải chứng ngộ bằng thân.

3. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng niệm?

⚁ Ðời sống trước, này các Tỷ–kheo, cần phải chứng ngộ bằng niệm.

4. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng con mắt?

⚂ Sanh tử của chúng sanh, này các Tỷ–kheo, cần phải chứng ngộ bằng con mắt.

5. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ?

⚃ Sự đoạn diệt các lậu hoặc, này các Tỷ–kheo, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ.

Này các Tỷ–kheo, có bốn pháp này cần phải chứng ngộ.

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Chương IV – Bốn Pháp, (IX) (189) Chứng Ngộ

Ghi chú: Tám giải thoát

35. Này Ananda, có tám giải thoát. Thế nào là tám?

Tự mình có sắc, thấy các sắc; đó là sự giải thoát thứ nhất.

Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc; đó là sự giải thoát thứ hai.

Quán tưởng (sắc là) tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy; đó là sự giải thoát thứ ba.

Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến những tưởng khác biệt, với suy tư “hư không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ; đó là sự giải thoát thứ tư.

Vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy tư “thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ; đó là giải thoát thứ năm.

Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ; đó là sự giải thoát thứ sáu.

Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ; đó là sự giải thoát thứ bảy.

Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng; đó là sự giải thoát thứ tám.

Này Ananda, như vậy là tám giải thoát.

36. Này Ananda, khi một vị Tỷ–kheo thuận thứ thể nhập tám giải thoát này, có thể nhập và có thể xuất khỏi bất cứ giải thoát nào khi nào mình muốn, chỗ nào mình muốn và dài bao lâu mình muốn – và với các lậu hoặc được đoạn trừ, vị Tỷ–kheo chứng và an trú trong tám giải thoát và tuệ giải thoát, không còn lậu hoặc ngay trong thời hiện tại, tự mình thấu đạt và chứng ngộ. Này Ananda, không còn có một Câu giải thoát nào khác cao hơn và thù thắng hơn Câu giải thoát này.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB