Pháp thiện tăng trưởng

PHÁP THIỆN TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁP BẤT THIỆN TỔN GIẢM LÀ TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH

…… ❶ Này Gia chủ, Ta không nói rằng tất cả KHỔ HẠNH cần phải hành trì.

Này Gia chủ, Ta cũng không nói rằng tất cả khổ hạnh không nên hành trì.

❷ Này Gia chủ, Ta cũng không nói rằng tất cả SỰ CHẤP TRÌ cần phải được chấp trì.

Này Gia chủ, Ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì không nên chấp trì.

❸ Này Gia chủ, Ta cũng không nói rằng tất cả SỰ TINH CẦN phải tinh cần.

Này Gia chủ, ta cũng không nói rằng, tất cả sự tinh cần không nên tinh cần.

❹ Này Gia chủ, Ta cũng không nói rằng, tất cả SỰ TỪ BỎ nên từ bỏ.

Này Gia chủ, Ta cũng không nói rằng tất cả sự từ bỏ không nên từ bỏ.

❺ Này Gia chủ, Ta cũng không nói rằng tất cả SỰ GIẢI THOÁT nên giải thoát.

Này Gia chủ, Ta cũng không nói rằng, tất cả sự giải thoát không nên giải thoát.

🍀

❶ Này Gia chủ, phàm HÀNH TRÌ KHỔ HẠNH nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, khổ hạnh ấy, Ta nói, không nên hành trì.

Nhưng này Gia chủ, phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, khổ hạnh ấy, Ta nói nên hành trì.

❷ Này Gia chủ, phàm CHẤP TRÌ nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, chấp trì ấy, Ta nói, không nên chấp trì.

Phàm chấp trì nào, các pháp bất thiện tổn giảm, các thiện pháp tăng trưởng, thời chấp trì ấy, Ta nói nên chấp trì.

❸ Này Gia chủ, phàm TINH CẦN nào được tinh cần, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, thời tinh cần ấy, Ta nói rằng, không nên tinh cần.

Phàm tinh cần nào được tinh cần, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời tinh cần ấy, Ta nói nên tinh cần.

❹ Này Gia chủ, phàm TỪ BỎ SỰ TỪ BỎ NÀO, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, thời từ bỏ ấy, Ta nói, không nên từ bỏ.

Phàm từ bỏ sự từ bỏ nào, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời từ bỏ ấy, Ta nói, nên từ bỏ.

❺ Này Gia chủ, phàm GIẢI THOÁT SỰ GIẢI THOÁT NÀO, các pháp bất thiện tăng trưởng, các thiện pháp tổn giảm, thời giải thoát ấy, Ta nói, không nên giải thoát.

Phàm giải thoát sự giải thoát nào, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời giải thoát ấy, Ta nói nên giải thoát.

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Chương X – Mười Pháp – X. Phẩm Nam Cư Sĩ – (IV) (94) Vajjiyamahita

 

PHÁP THIỆN TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁP BẤT THIỆN TỔN GIẢM

LÀ TIÊU CHUẨN ĐIỀU NÊN NÓI RA, ĐIỀU KHÔNG NÊN NÓI RA

 

❶ Này Bà–la–môn, Ta không nói rằng: “TẤT CẢ ĐIỀU ĐƯỢC THẤY cần phải nói ra”.

Này Bà–la–môn, Ta không nói rằng: “Tất cả điều được thấy không nên nói ra”.

❷ Này Bà–la–môn, Ta không nói rằng: “TẤT CẢ ĐIỀU ĐƯỢC NGHE nên nói ra”.

Này Bà–la–môn, Ta không nói rằng: “Tất cả điều được nghe không nên nói ra”.

❸ Này Bà–la–môn, Ta không nói rằng: “TẤT CẢ ĐIỀU ĐƯỢC CẢM GIÁC nên nói ra”.

Ta không nói rằng: “Tất cả điều được cảm giác không nên nói ra”.

❹ Ta không nói rằng: “TẤT CẢ ĐIỀU ĐƯỢC THỨC TRI nên nói ra”.

Ta không nói rằng: “Tất cả điều được thức tri không nên nói ra”.

🍀

❶ Này Bà–la–môn, phàm nói lên ĐIỀU THẤY GÌ, CÁC PHÁP BẤT THIỆN TĂNG TRƯỞNG, CÁC PHÁP THIỆN TỔN GIẢM, Ta nói rằng điều thấy như vậy KHÔNG NÊN NÓI RA.

Và này Bà–la–môn, phàm nói lên điều thấy gì, CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỔN GIẢM, CÁC PHÁP THIỆN TĂNG TRƯỞNG, Ta nói rằng điều thấy như vậy NÊN NÓI RA.

❷ Này Bà–la–môn, phàm nói ra ĐIỀU NGHE GÌ…

❸… phàm nói ra ĐIỀU CẢM GIÁC GÌ…

❹… phàm nói ra ĐIỀU THỨC TRI GÌ… CÁC PHÁP BẤT THIỆN TĂNG TRƯỞNG, CÁC PHÁP THIỆN TỔN GIẢM, Ta nói rằng điều thức tri như vậy KHÔNG NÊN NÓI RA.

Và này Bà–la–môn, phàm nói ra điều thức tri gì, CÁC PHÁP BẤT THIỆN TỔN GIẢM, CÁC PHÁP THIỆN TĂNG TRƯỞNG, Ta nói rằng điều thức tri như vậy NÊN NÓI RA.

Rồi Bà–la–môn Vassakàra, vị đại thần xứ Magadha, hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi.

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Kinh – Chương bốn pháp – XIX. Phẩm Chiến Sĩ – (III) (183) Ðiều Ðược Nghe

“I do not say, brahman, that everything that has been seen should be spoken about.

Nor do I say that everything that has bên seen should not be spoken about.

I do not say that everything that has been heard…

everything that has been sensed…

everything that has been cognized should be spoken about.

Nor do I say that everything that has been cognied should not be spoken about.

“When, for one who speaks of what has been seen, unskillful mental qualities increase and skillful mental qualities decrease, then that sort of thing should not be spoken about.

But when, for one who speaks of what has bên seen, unskillful mental qualities decrease and skillful mental qualities increase, then that sort of thing should be spoken about.

“When, for one who speaks of what has been heard…

what has been sensed…

what has been cognized, unskillful mental qualities increase and skillful mental qualities decrease, then that sort of thing should not be spoken about.

But when, for one who speaks of what has been cognized, unskillful mental qualities decrease and skillful mental qualities increase, then that sort of thing should be spoken about.”

Then Vassakara the brahman, delighting & rejoicing in the Blessed One’s words, got up from his seat and left.

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Chương X – Mười Pháp X. Phẩm Nam Cư Sĩ, (IV) (94) Vajjiyamahita

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB