Nekkhammapāramitā – Xuất gia Ba la mật

NEKKHAMMAPĀRAMITĀ – XUẤT GIA BA LA MẬT –––––––––––––––––––––––––––––– – Foto: Lễ Xuất Gia thọ giới Tỳ khưu cho Phật tử Miến điện ngày 11/08/2021 của Tăng đoàn thiền viện Ta ma nê chô, Yangon, Myanmar – –––––––––––––––––––––––––––––– [THÁNH CẦU GIẢI