Thế nào là bốn loại người hiện diện trên thế gian

[lwptoc]

THẾ NÀO LÀ BỐN LOẠI NGƯỜI HIỆN DIỆN TRÊN THẾ GIAN

 

Thế nào là bốn loại người hiện diện trên thế gian?

⚀ Người sống trong bóng tối hướng đến bóng tối;

⚁ Người sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng;

⚂ Người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối;

⚃ Người sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng.

 

What four persons evident in the world?

⚀ A certain person goes from dark to dark,

⚁ another person from dark to light,

⚂ another from light to dark and

⚃ another person from light to light.

 

(English text below)

Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một bên:

– Thưa Ðại vương, có bốn loại người này có mặt, hiện diện ở đời.

Thế nào là bốn?

⚀ Sống trong bóng tối hướng đến bóng tối,

⚁ sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng,

⚂ sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối,

⚃ sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng.

(Xem A ii, 85; Tăng II 85).

⚀ Thưa Ðại vương, và thế nào là người sống trong bóng tối hướng đến bóng tối?

Ở đây, thưa Ðại vương, có một số người sanh trong gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên–đà–la hay gia đình người đan rổ, hay gia đình người làm bẫy sập, hay gia đình người làm xe, hay gia đình người đổ rác nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó kiếm đồ ăn mặc, và người ấy xấu xí khó nhìn, còm lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân, hay nửa thân tê liệt. Người ấy không nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, không nhận được chỗ nằm, chỗ ở, đèn đuốc. Người ấy thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thưa Ðại vương, ví như một người đi từ tối tăm này đến tối tăm khác, hay đi từ hắc ám này đến hắc ám khác, hay từ vết máu đỏ này đến vết máu đỏ khác. Thưa Ðại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa Ðại vương, như vậy là người sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối.

⚁ Và thưa Ðại vương, thế nào là người sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng?

Ở đây, thưa Ðại vương, có một số người sanh trong gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên–đà–la, hay gia đình người đan rổ, hay gia đình người làm bẫy sập, hay gia đình người làm xe, hay gia đình người đổ rác, nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó kiếm đồ ăn mặc. Và người ấy xấu xí, khó nhìn, còm lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân hay nửa thân tê liệt. Người ấy không nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, không nhận được chỗ nằm, chỗ ở, đèn đuốc. Người ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, sau khi thân hoại mạng chung người ấy được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Thưa Ðại vương, ví như một người từ đất leo lên kiệu, hay từ kiệu leo lên lưng ngựa, hay từ lưng ngựa leo lên thân voi, hay từ thân voi leo lên lầu. Thưa Ðại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa Ðại vương, như vậy là người sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng.

⚂ Và thưa Ðại vương, thế nào là người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối?

Ở đây, thưa Ðại vương, có số người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình Sát–đế–lỵ đại phú, hay trong gia đình Bà–la–môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú, phú hào có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, nhiều tiền của, ngũ cốc. Người ấy đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ví như, thưa Ðại vương, một người từ lầu leo xuống thân voi, hay từ thân voi leo xuống lưng ngựa, hay từ lưng ngựa leo xuống chiếc kiệu, hay từ chiếc kiệu leo xuống đất, hay từ đất leo xuống lòng đất tối tăm. Thưa Ðại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa Ðại vương, như vậy là người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối.

⚃ Và thưa Ðại vương, thế nào là người sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng?

Ở đây, thưa Ðại vương, có người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình Sát–đế–lỵ đại phú, hay trong gia đình Bà–la–môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc. Và người ấy đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, người ấy khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Ví như, thưa Ðại vương, một người từ chiếc kiệu này bước qua chiếc kiệu khác, hay từ lưng ngựa này bước qua lưng ngựa khác, hay từ thân voi này bước qua thân voi khác, hay từ lầu này bước qua lầu khác. Thưa Ðại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa Ðại vương, như vậy là người sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng.

Thưa Ðại vương, những người như vậy có mặt, hiện diện trong đời.

 

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya – Tập I – Thiên Có Kệ, [03] Chương III – Tương Ưng Kosala – III Phẩm Thứ Ba – I. Người (S.i,93)

 

Samyutta Nikāya – Division I – Sagātha

Book 3 – Kosala Saṃyutta – Chapter 3 – Kosalavaggo

3. 3. 1. (21) Puggala – Persons

King Pasenadi of Kosala, approached the Blessed One, worshipped and sat on a side. Then the Blessed One said to him: “Great king, there are four persons evident in the world.

What four? ⚀ A certain person goes from dark to dark, ⚁ another person from dark to light, ⚂ another from light to dark and ⚃ another person from light to light.”

⚀ “Great king, who is the person going from dark to dark?

Here great king, a certain person is born in a low clan, either in an outcaste clan, a bamboo workers clan, a hunter’s clan, a chariot maker’s clan, or a clan of refuse collectors. He is born poor and collects eatables and drinks with difficulty. Further, with deformed shapes is not attractive and handsome. He is born with disabilities like blindness, or lameness in one or both limbs. He is not the quick gainer of eatables, drinks, clothes, conveyances, flowers, scents, ointments, beds, seats, dwellings and lights. He misbehaves by body, speech and mind and after death is born in hell. Great king, it is like a man in the dark, going towards the darkness, like a man with blood stains going for blood stains. Great king, I give this comparison to the man going from dark to dark.”

⚁ “Great king, who is the person going from dark to light?

Here great king, a certain person is born in a low clan, either in an outcaste clan, a bamboo workers clan, a hunter’s clan, a chariot maker’s clan, or a clan of refuse collectors. He is born poor and collects eatables and drinks with difficulty. Further, with deformed shapes is not attractive and handsome. He is born with disabilities like blindness, or lameness in one or both limbs. He is not the quick gainer of eatables, drinks, clothes, conveyances, flowers, scents, ointments, beds, seats, dwellings and lights. He conducts himself well, by body, speech and mind and after death is born in heaven. Great king, he is like a man on the ground, getting on to a cushion, from the cushion climbing to horse back, from the horse back climbing on the elephant and from the back of the elephant climbing to a palace. Great king, I give this comparison to the man going from dark to light.”

⚂ “Great king, who is the person going from light to dark?

Here, great king a certain person is born in a high clan either in a Brahmin, a warrior or a householder clan with great halls much wealth and resources, with much gold and silver, with much grains. He is born handsome, endowed with the highest attractiveness. He is the gainer of eatables, drinks, clothes, conveyances, flowers, scents, ointments, beds, seats, dwellings and lights. He misbehaves by body, speech and mind and after death is born in hell. Great king, he is like a man in a palace, who descends to an elephant’s back, From the elephant’s back, descends to the horse back From the back of the horse descends to a cushion. From the cushion he descends to earth and from earth descends to darkness. Great king, I give this comparison to the man going from light to dark.”

⚃ “Great king, who is the person going from light to light?

Here, great king a certain person is born in a high clan either in a Brahmin, a warrior or a householder clan with great halls much wealth and resources, with much gold and silver, with much grains. He is born handsome, endowed with the highest attractiveness. He is the gainer of eatables, drinks, clothes, conveyances, flowers, scents, ointments, beds, seats, dwellings and lights. He conducts himself well in body, speech and mind and after death, he is born in heaven. He is like a man who moves from one cushion to the other, from one horse back to the other, from one elephant’s back to the other elephant’s back and from one mansion to the other. Great king, I compare this person to one going from light to light.”

“Great king, these persons are evident in the world.”

 

Samyutta Nikāya – Division I – Sagātha Book 3 – Kosala Saṃyutta – Chapter 3 – Kosalavaggo 3. 3. 1. (21) Puggala – Persons

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB