Thế nào là gánh nặng

[lwptoc]

THẾ NÀO LÀ GÁNH NẶNG?

AI LÀ KẺ MANG GÁNH NẶNG?

THẾ NÀO LÀ MANG GÁNH NẶNG LÊN?

THẾ NÀO LÀ ĐẶT GÁNH NẶNG XUỐNG?

– Này các Tỷ–kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về gánh nặng, mang gánh nặng lên, đặt gánh nặng xuống. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng.

⚀ Này các Tỷ–kheo, thế nào là gánh nặng?

Năm thủ uẩn là câu trả lời.

Thế nào là năm?

① Sắc thủ uẩn, ② thọ thủ uẩn, ③ tưởng thủ uẩn, ④ hành thủ uẩn, ⑤ thức thủ uẩn.

Này các Tỷ–kheo, đây gọi là gánh nặng.

⚁ Và này các Tỷ–kheo, ai là kẻ mang gánh nặng?

Người là câu trả lời.

Vị Tôn giả này có tên như thế này, dòng họ như thế này.

Này các Tỷ–kheo, đây gọi là kẻ mang gánh nặng!

⚂ Và này các Tỷ–kheo, thế nào là mang gánh nặng lên?

Chính là tham ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, đi tìm hỷ lạc chỗ này, chỗ kia.

Tức là ① dục ái, ② hữu ái, ③ phi hữu ái.

Này các Tỷ–kheo, đây gọi là mang gánh nặng lên.

⚃ Này các Tỷ–kheo, thế nào là đặt gánh nặng xuống?

Ðây là sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn, sự từ bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự không chấp thủ.

Này các Tỷ–kheo, đây gọi là đặt gánh nặng xuống.

🔵 Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:

Năm uẩn là gánh nặng,

Kẻ gánh nặng là người;

Mang lấy gánh nặng lên,

Chính là khổ ở đời.

Còn đặt gánh nặng xuống,

Tức là lạc, không khổ,

Ðặt gánh nặng xuống xong,

Không mang thêm gánh khác.

Nếu nhổ khát ái lên,

Tận cùng đến gốc rễ,

Không còn đói và khát,

Ðược giải thoát tịnh lạc!

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Tập III – Thiên Uẩn – [22] Chương I Tương Ưng Uẩn – III. Phẩm Gánh Nặng

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB