Thế nào là tà đạo, thế nào là chánh đạo

THẾ NÀO LÀ TÀ ĐẠO, THẾ NÀO LÀ CHÁNH ĐẠO

– Này các Tỷ–kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các Ông về tà đạo và chánh đạo. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng.

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ–kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

Thế Tôn nói như sau:

– Và này các Tỷ–kheo, thế nào là tà đạo?

Này các Tỷ–kheo,

① vô minh duyên hành;

② hành duyên thức;

③ thức duyên danh sắc;

④ danh sắc duyên sáu xứ;

⑤ sáu xứ duyên xúc;

⑥ xúc duyên thọ;

⑦ thọ duyên ái;

⑧ ái duyên thủ;

⑨ thủ duyên hữu;

⑩ hữu duyên sanh;

⑪ sanh duyên

⑫ già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được khởi lên.

Như vậy toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.

Này các Tỷ–kheo, đây gọi là tà đạo.

Và này các Tỷ–kheo, thế nào là chánh đạo?

Do ly tham,

① đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt.

② Do hành diệt nên thức diệt.

③ Do thức diệt nên danh sắc diệt.

④ Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt.

⑤ Do sáu xứ diệt nên xúc diệt.

⑥ Do xúc diệt nên thọ diệt.

⑦ Dọ thọ diệt nên ái diệt.

⑧ Do ái diệt nên thủ diệt.

⑨ Do thủ diệt nên hữu diệt.

⑩ Do hữu diệt nên sanh diệt.

⑪ Do sanh diệt nên

⑫ già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt.

Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.

Này các Tỷ–kheo, đây gọi là chánh đạo.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Tập II – Thiên Nhân Duyên – [12] Chương I – Tương Ưng Nhân Duyên (a) – I. Phẩm Phật Ðà. – III. Con Ðường… (S.ii,4)

⚀ – Này các Tỷ–kheo, với người tại gia hay với người xuất gia, Ta không tán thán tà đạo.

Người tại gia hay người xuất gia, theo tà hạnh, này các Tỷ–kheo, do vì tà hạnh và nhân tà hạnh, vị ấy không phải là người phát huy (àràdhaka) chánh lý (nàyam), pháp (dhammam), và thiện (kusatam).

Và này các Tỷ–kheo, thế nào là tà đạo?

Tức là ❶ tà tri kiến, ❷ tà tư duy, ❸ tà ngữ, ❹ tà nghiệp, ❺ tà mạnh, ❻ tà tinh tấn, ❼ tà niệm, ❽ tà định.

Này các Tỷ–kheo, đây gọi là tà đạo.

Ðối với người tại gia hay người xuất gia, này các Tỷ–kheo, Ta không tán thán tà đạo.

Người tại gia hay người xuất gia theo tà hạnh, này các Tỷ–kheo, do vì tà hạnh và nhân tà hạnh, vị ấy không phải là người phát huy chánh lý, pháp và thiện.

⚁ – Và này các Tỷ–kheo, với người tại gia hay với người xuất gia, Ta tán thán chánh đạo.

Người tại gia hay người xuất gia theo chánh hạnh, này các Tỷ–kheo, do vì chánh hạnh và nhân chánh hạnh, vị ấy là người phát triển chánh lý, pháp và thiện.

Và này các Tỷ–kheo, thế nào là chánh đạo?

Tức là ① chánh tri kiến, ② chánh tư duy, ③ chánh ngữ, ④ chánh nghiệp, ⑤ chánh mạng, ⑥ chánh tinh tấn, ⑦ chánh niệm, ⑧ chánh định.

Này các Tỷ–kheo, đây gọi là chánh đạo.

Và này các Tỷ–kheo, với người tại gia hay người xuất gia, Ta tán thán chánh đạo.

Người tại gia, hay người xuất gia, theo chánh hạnh, này các Tỷ–kheo, do vì chánh hạnh và do nhân chánh hạnh, vị ấy trở thành người phát huy chánh lý, pháp và thiện.

 

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Tập V – Thiên Ðại Phẩm – [45] Chương I Tương Ưng Ðạo – 11. Phẩm Trú – 24.IV. Ðạo Lộ (2) (S.v,18)

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB