Thế nào là tài sản không bị chi phối

[lwptoc]

THẾ NÀO LÀ TÀI SẢN KHÔNG BỊ CHI PHỐI

Thế nào là tài sản không bị chi phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch?

Thế nào là tài sản được gọi không nghèo khổ, mạng sống không trống rỗng?

🍀

… – Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Giàu có đến như vậy, đại phú đến như vậy, tài sản nhiều đến như vậy, bạch Thế Tôn, là Migàra Rohaneyyo!

– Này Ugga, Migàra Rohaneyyo giàu có đến mức nào, đại phú đến mức nào, tài sản nhiều đến mức nào?

– Bạch Thế Tôn, về vàng có đến trăm ngàn, còn nói gì về bạc!

– Này Ugga, đây có thể là tài sản chăng? Không phải Ta nói rằng đây không phải là tài sản. Nhưng tài sản ấy bị chi phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch. Bảy tài sản này, này Ugga, không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối.

Thế nào là bảy?

❶ Tín tài, ❸ giới tài, ❸ tàm tài, ❹ quý tài, ❺ văn tài, ❻ thí tài, ❼ tuệ tài. Bảy loại tài sản này, này Ugga, không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối.

Tín tài và giới tài,

Tàm tài và quý tài,

Văn tài và thí tài,

Và tuệ tài thứ bảy;

Ai có tài sản này,

Nữ nhân hay nam nhân,

Người ấy là đại phú

Thiên nhân giới khó thắng

Do vậy tín và giới,

Tịnh tín và thấy pháp,

Bậc trí chuyên chú tâm,

Ức niệm lời Phật dạy.

(Tăng chi kinh Aṅguttara Nikāya – I. Phẩm Tài Sản – (VII) (7) Ugga)

🍀

– Này các Tỷ–kheo, có bảy tài sản này. Thế nào là bảy?

❶ Tín tài, ❷ giới tài, ❸ tàm tài, ❹ quý tài, ❺ văn tài, ❻ thí tài, ❼ tuệ tài.

 

❶ VÀ NÀY CÁC TỶ–KHEO, THẾ NÀO LÀ TÍN TÀI?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: “Ðây là Thế Tôn, bậc A–la–hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn”. Này các Tỷ–kheo, đây gọi là tín tài.

❷ VÀ NÀY CÁC TỶ–KHEO, THẾ NÀO LÀ GIỚI TÀI?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Này các Tỷ–kheo, đây gọi là giới tài.

❸ VÀ NÀY CÁC TỶ–KHEO, THẾ NÀO LÀ TÀM TÀI?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử có xấu hổ, xấu hổ đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xấu hổ vì đã thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các Tỷ–kheo, đây gọi là tàm tài.

❹ VÀ NÀY CÁC TỶ–KHEO, THẾ NÀO LÀ QUÝ TÀI?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ sợ hãi vì thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các Tỷ–kheo, đây gọi là quý tài.

❺ VÀ NÀY CÁC TỶ–KHEO, THẾ NÀO LÀ VĂN TÀI?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe, những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh; những pháp ấy, vị ấy nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các Tỷ–kheo, đây gọi là văn tài.

❻ VÀ NÀY CÁC TỶ–KHEO, THẾ NÀO LÀ THÍ TÀI?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử với tâm từ bỏ cấu uế của xan tham, sống tại gia phóng xả, với bàn tay rộng mở, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích san sẻ vật bố thí. Này các Tỷ–kheo, đây gọi là thí tài.

❼ VÀ NÀY CÁC TỶ–KHEO, THẾ NÀO LÀ TUỆ TÀI?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh thể nhập (quyết trạch) đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này các Tỷ–kheo, đây gọi là tuệ tài.

Này các Tỷ–kheo, đây gọi là bảy tài sản.

Tín tài và giới tài,

Tàm tài và quý tài,

Văn tài và thí tài,

Và tuệ, tài thứ bảy;

Ai có những tài này,

Nữ nhân hay nam nhân,

Ðược gọi không nghèo khổ,

Mạng sống không trống rỗng,

Do vậy tín và giới,

Tịnh tín và thấy pháp,

Bậc trí chuyên chú tâm,

Ức niệm lời Phật dạy.

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Chương VII – Bảy Pháp I. Phẩm Tài Sản

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube,Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB