Thế nào là tám thọ sanh do bố thí

THẾ NÀO LÀ TÁM THỌ SANH DO BỐ THÍ

– Ở đây, này các Tỷ–kheo, có người bố thí cho Sa–môn, hay Bà–la–môn với đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu thoa, đồ nằm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy bố thí và mong hưởng quả.

Thấy các Sát–đế–lỵ đại phú, hay các Bà–la–môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, sung túc, đầy đủ, thọ hưởng năm dục trưởng dưỡng, người ấy suy nghĩ như sau: “Mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với Sát–đế–lỵ đại phú, hay với Bà–la–môn đại phú, hay với gia chủ đại phú.

Người ấy móng tâm như vậy, trú tâm như vậy, tu tâm như vậy, tâm người ấy hướng đến hạ liệt, không tu tập hướng thượng, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú

với Sát–đế–lỵ đại phú,

hay với Bà–la–môn đại phú,

hay với gia chủ đại phú.Ta nói rằng: “Người ấy là người giữ giới, không phải là người ác giới”. Này các Tỷ–kheo, người giữ giới thành công, vì tâm hướng đến thanh tịnh.”– Ở đây, này các Tỷ–kheo, có người bố thí cho Sa–môn hay Bà–la–môn với đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu thoa, đồ nằm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy bố thí và mong hưởng quả.Nghe rằng: “Bốn Thiên vương thiên sống lâu, có dung sắc, được nhiều an lạc”, người ấy suy nghĩ như sau: “Mong rằng khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Bốn Thiên vương… với chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba… với chư Thiên ở cõi Trời Dạ–ma… với chư Thiên ở cõi Trời Ðâu–xuất… với chư Thiên ở cõi Trời Hóa lạc thiên… với chư Thiên ở cõi Trời Tha hóa Tự tại thiên.”

“Người ấy móng tâm như vậy, trú tâm như vậy, tu tâm như vậy, tâm người ấy hướng đến hạ liệt, không tu tập hướng thượng, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú

với chư Thiên ở Bốn Thiên vương

… với chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba

… với chư Thiên ở cõi Trời Dạ–ma

… với chư Thiên ở cõi Trời Ðâu–xuất

… với chư Thiên ở cõi Trời Hóa lạc thiên

… với chư Thiên ở cõi Trời Tha hóa Tự tại thiên.”

Ta nói rằng: “Người ấy là người giữ giới, không phải là người ác giới, là người ly tham, không phải là người có tham. Này các Tỷ–kheo, người giữ giới thành công, vì tâm hướng đến thanh tịnh. Này các Tỷ–kheo, người giữ giới thành công, vì tâm hướng đến ly tham. Này các Tỷ–kheo, tám pháp này là tám pháp thọ sanh do bố thí.”

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya. Chương VIII – Tám Pháp. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB