Thế nào là thánh cầu

[lwptoc]

THẾ NÀO LÀ THÁNH CẦU

☸ Thế nào là Thánh cầu?

Hãy tìm cầu cái không sanh, không già, không bệnh, không chết, không sầu, không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết–bàn.

☸ What is the noble search?

Seek the unborn, unageing, unailing, deathless, sorrowless, and undefiled supreme security from bondage, Nibbāna.

(English text below)

⚀ Hai loại tầm cầu

Này các Tỷ–kheo, có hai loại tầm cầu này: Thánh cầu và phi Thánh cầu.

❶ Chư Tỷ–kheo, và thế nào là phi Thánh cầu?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, có người tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh … tự mình bị chết … tự mình bị sầu … tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm.

Này các Tỷ–kheo, cái gì theo các Người gọi là bị sanh? Này các Tỷ–kheo, vợ con là bị sanh; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sanh; dê và cừu là bị sanh; gà và heo là bị sanh; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sanh; vàng và bạc là bị sanh. Này các Tỷ–kheo, những chấp thủ ấy bị sanh, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh.

Và này các Tỷ–kheo, cái gì theo các Người gọi là bị già? …

Và này các Tỷ–kheo, cái gì theo các Người gọi là bị bệnh?…

Và này các Tỷ–kheo, cái gì các Người nói là bị chết? …

Và này các Tỷ–kheo, cái gì theo các Người gọi là bị sầu? …

Và này các Tỷ–kheo, cái gì theo các Người gọi là bị ô nhiễm? …

Này các Tỷ–kheo, như vậy gọi là phi Thánh cầu.

❷ Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Thánh cầu?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết–bàn;

tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết–bàn;

tự mình bị bệnh … cái không bệnh …

tự mình bị chết … cái bất tử …

tự mình bị sầu … cái không sầu …

tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết–bàn. Này các Tỷ–kheo, như vậy, gọi là Thánh cầu.

⚁ Thánh cầu Giải thoát

Này các Tỷ–kheo, Ta cũng vậy, trước khi Giác Ngộ, khi chưa chứng Chánh Ðẳng Giác, khi còn là Bồ–tát,

tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh,

tự mình bị già, lại tìm cầu cái bị già,

tự mình bị bệnh, lại tìm cầu cái bị bệnh,

tự mình bị chết, lại tìm cầu cái bị chết,

tự mình bị sầu, lại tìm cầu cái bị sầu,

tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm.

Này các Tỷ–kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Tại sao Ta, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh,

tự mình bị già … (như trên) …

tự mình bi ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm?

Vậy Ta, tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, hãy tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết–bàn;

tự mình bị già … cái không già …

tự mình bị bệnh … cái không bệnh …

tự mình bị chết … cái bất tử …

tự mình bị sầu … cái không sầu …

tự mình bi ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị nhiễm, hãy tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết–bàn.

Rồi này các Tỷ–kheo, sau một thời gian, khi Ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà–sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.

Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ.

Nguồn trích dẫn:  Trung Bộ Kinh – 26. Kinh Thánh cầu

– Mọi bài viết và hình ảnh trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép. Like & Share và thực hành để Chánh pháp được lan tỏa rộng khắp mang lại lợi lạc cho chúng sinh sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

– All status and photos of FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc can be shared and used freely without asking for permission.

 

Majjhima Nikāya 26. The Noble Search

⚀ Two Kinds of Search

“Bhikkhus, there are these two kinds of search: the noble search and the ignoble search.

❶ And what is the ignoble search?

Here someone being himself subject to birth seeks what is also subject to birth;

being himself subject to ageing, he seeks what is also subject to ageing;

being himself subject to sickness, he seeks what is also subject to sickness;

being himself subject to death, he seeks what is also subject to death;

being himself subject to sorrow, he seeks what is also subject to sorrow;

being himself subject to defilement, he seeks what is also subject to defilement.

“And what may be said to be subject to birth?

Wife and children are subject to birth,

men and women slaves, goats and sheep, fowl and pigs, elephants, cattle, horses, and mares, gold and silver are subject to birth.

These acquisitions are subject to birth; and one who is tied to these things, infatuated with them, and utterly committed to them, being himself subject to birth, seeks what it also subject to birth.

“And what may be said to be subject to ageing?

“And what may be said to be subject to sickness?

“And what may be said to be subject to death?

“And what may be said to be subject to sorrow?

“And what may be said to be subject to defilement?

Wife and children are subject to defilement,

men and women slaves, goats and sheep, fowl and pigs, elephants, cattle, horses, and mares, gold and silver are subject to defilement.

These acquisitions are subject to defilement; and one who is tied to these things, infatuated with them, and utterly committed to them, being himself subject to defilement, seeks what is also subject to defilement.

This is the ignoble search.

❷ “And what is the noble search?

Here someone being himself subject to birth, having understood the danger in what is subject to birth, seeks the unborn supreme security from bondage, Nibbāna;

being himself subject to ageing, having understood the danger in what is subject to ageing, he seeks the unageing supreme security from bondage, Nibbāna;

being himself subject to sickness, having understood the danger in what is subject to sickness, he seeks the unailing supreme security from bondage, Nibbāna;

being himself subject to death, having understood the danger in what is subject to death, he seeks the deathless supreme security from bondage, Nibbāna;

being himself subject to sorrow, having understood the danger in what is subject to sorrow, he seeks the sorrowless supreme security from bondage, Nibbāna;

being himself subject to defilement, having understood the danger in what is subject to defilement, he seeks the undefiled supreme security from bondage, Nibbāna.

This is the noble search.

⚁ The Search for Enlightenment

“Bhikkhus, before my enlightenment, while I was still only an unenlightened Bodhisatta, I too, being myself subject to birth, sought what was also subject to birth;

being myself subject to ageing, sickness, death, sorrow, and defilement, I sought what was also subject to ageing, sickness, death, sorrow, and defilement.

Then I considered thus: ‘Why, being myself subject to birth, do I seek what is also subject to birth? Why, being myself subject to ageing, sickness, death, sorrow, and defilement, do I seek what is also subject to ageing, sickness, death, sorrow, and defilement?

Suppose that, being myself subject to birth, having understood the danger in what is subject to birth, I seek the unborn supreme security from bondage, Nibbāna.

Suppose that, being myself subject to ageing, sickness, death, sorrow, and defilement, having understood the danger in what is subject to ageing, sickness, death, sorrow, and defilement, I seek the unageing, unailing, deathless, sorrowless, and undefiled supreme security from bondage, Nibbāna.’

“Later, while still young, a black–haired young man endowed with the blessing of youth, in the prime of life, though my mother and father wished otherwise and wept with tearful faces, I shaved off my hair and beard, put on the yellow robe, and went forth from the home life into homelessness.”

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB