Thế nào là tỳ kheo sống đạt được địa vị chư thiên

[lwptoc]

THẾ NÀO LÀ TỲ KHEO SỐNG ĐẠT ĐƯỢC ĐỊA VỊ CHƯ THIÊN

Thế nào là Tỳ kheo

⚀ sống đạt được địa vị chư Thiên?

⚁ sống đạt được địa vị Phạm Thiên?

⚂ sống đạt được địa vị Bất động?

⚃ sống đạt được Thánh vị?

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

⚀ Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo sống đạt được địa vị chư Thiên?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo ly dục… chứng và trú Sơ Thiền… Thiền thứ hai… Thiền thứ ba… chứng và trú Thiền thứ tư và an trú.

NHƯ VẬY, NÀY CÁC TỶ–KHEO, LÀ TỶ–KHEO SỐNG ĐẠT ĐƯỢC ĐỊA VỊ CHƯ THIÊN.

⚁ Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo sống đạt được địa vị Phạm Thiên?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo

với tâm cùng khởi với từ – biến mãn một phương và an trú…

với tâm cùng khởi với bi…

với tâm cùng khởi với hỷ…

với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương và an trú.

Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư.

Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên thế giới, vị ấy biến mãn với tâm cùng khởi với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân.

NHƯ VẬY, NÀY CÁC TỶ–KHEO, LÀ TỶ–KHEO SỐNG ĐẠT ĐƯỢC ĐỊA VỊ PHẠM THIÊN.

⚂ Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo sống đạt được địa vị Bất động?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, vị Tỷ–kheo sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các tưởng chướng ngại, sau khi không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ rằng: “Hư không là vô biên” chứng đạt và an trú “Không vô biên xứ”.

Sau khi vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng: “Thức là vô biên”, chứng đạt và an trú “Thức vô biên xứ”.

Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng: “Không có vật gì” chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ.

Sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ.

NHƯ VẬY, NÀY CÁC TỶ–KHEO, LÀ TỶ–KHEO KHÉO CHỨNG ĐẠT BẤT ĐỘNG.

⚃ Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo chứng đạt địa vị bậc Thánh?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo

⚀ như thật quán tri: “Ðây là khổ”,

⚁… “Ðây là khổ tập”,

⚂… “Ðây là Khổ diệt”,

⚃ như thật quán tri: “Ðây là con Ðường đưa đến khổ diệt”.

NHƯ VẬY, NÀY CÁC TỶ–KHEO, LÀ TỶ–KHEO ĐẠT ĐƯỢC ĐỊA VỊ BẬC THÁNH.

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Chương IV – Bốn Pháp, (X)(190) Ngày Trai Giới

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB