Từ bỏ

TỪ BỎ

(Từ bỏ những gì?

Từ bỏ đem lại cái gì?

Từ bỏ là thế nào?)

(S.iv,128)

Này các Tỷ–kheo, cái gì không phải của các Ông, hãy từ bỏ chúng. Từ bỏ chúng sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. Và này các Tỷ–kheo, cái gì không phải của các Ông?

Mắt, này các Tỷ–kheo, không phải của các Ông, hãy từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông… Tai… Mũi… Lưỡi… Thân… Ý, này các Tỷ–kheo, không phải của các Ông, hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông.

Ví như, này các Tỷ–kheo, trong rừng Jeta này, có người mang đi, hoặc đem đốt, hoặc tùy duyên làm một việc gì đối với cỏ, củi, cành và lá, thời các Ông có vì vậy mà nghĩ rằng người ấy mang các Ông đi, đốt các Ông, hay tùy duyên làm một việc gì với các Ông?

– Thưa không, bạch Thế Tôn.

– Vì sao?

– Bạch Thế Tôn, vì cái ấy không phải tự ngã, không thuộc tự ngã.

Cũng vậy, này các Tỷ–kheo. Mắt không phải của các Ông, hãy từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. Tai… Mũi… Lưỡi… Thân… Ý, này các Tỷ–kheo, không phải của các Ông, hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý, sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông.

””””””””””””””””””””

(S.iv,129)

– Này các Tỷ–kheo, cái gì không phải của các Ông, hãy từ bỏ chúng… (Như kinh trước, chỉ khác là thế vào các sắc, các tiếng, các hương, các vị, các xúc, và các pháp).

Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya – Tập IV – Thiên Sáu Xứ – Chương I Tương Ưng Sáu Xứ (e) – Phần ba – Năm mươi kinh thứ ba – IV. Phẩm Devadaha – 137. V. Các Lậu (1) (S.iv,128)

Ghi chú – TK Viên Phúc:

🍀 Từ bỏ = Xuất ly =

“Sự nhiếp phục dục tham đối với sắc, sự đoạn diệt dục tham, như vậy là sự xuất ly của sắc.”

[Tương tự đối với Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Màu sắc, Âm thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp, Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý… ]

budsas.net

🍀 Đối với những người chưa trải nghiệm qua thực hành viên mãn thì những điều trong kinh điển chỉ là Văn Tuệ (Kiến thức do được học, được nghe, được đọc…), và chúng sẽ giúp cho Tư Tuệ (Kiến thức do suy luận, suy ngẫm, tưởng tượng…) cũng như Tu Tuệ (Tuệ giác sinh khởi khi tu tập viên mãn). Văn Tuệ chỉ là trí nhớ về trí tuệ của người khác, không phải của mình, không phải là sự giác ngộ. Cũng giống như việc nhớ và hiểu biết kỹ đơn thuốc, chẳng giúp ích thực tế cho người bệnh. Sau khi có được Văn tuệ và Tư tuệ cần nỗ lực, tinh tấn dũng mãnh thực hành để có được Tu Tuệ: thực chứng chân lý do Đức Phật đã truyền dạy, tự mình giải thoát, đạt tới hạnh phúc thật sự tự do thật sự. – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

 

101. Not Yours (1)

Saṃyutta Nikāya 35
Connected Discourses on the Six Sense Bases

“Bhikkhus, whatever is not yours, abandon it. When you have abandoned it, that will lead to your welfare and happiness.

And what is it, bhikkhus, that is not yours?

⚀ The eye is not yours: abandon it. When you have abandoned it, that will lead to your welfare and happiness.

Forms are not yours …

Eye-consciousness is not yours …

Eye-contact is not yours …

Whatever feeling arises with eye-contact as condition—whether pleasant or painful or neither-painful-nor-pleasant—that too is not yours: abandon it.

When you have abandoned it, that will lead to your welfare and happiness.

⚁ The ear is not yours …

⚂ The nose is not yours …
⚃ The tongue is not yours …
⚄ The body is not yours …

⚅ The mind is not yours …

When you have abandoned it, that will lead to your welfare and happiness.

“Suppose, bhikkhus, people were to carry off the grass, sticks, branches, and foliage in this Jeta’s Grove, or to burn them, or to do with them as they wish. Would you think: ‘People are carrying us off, or burning us, or doing with us as they wish’?”

“No, venerable sir. For what reason? Because, venerable sir, that is neither our self nor what belongs to our self.”

“So too, bhikkhus, the eye is not yours … Whatever feeling arises with mind-contact as condition … that too is not yours: abandon it. When you have abandoned it, that will lead to your welfare and happiness.”

From: https://suttacentral.net/en/sn35.101

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB