Ví dụ cái cưa – the simile of the saw

VÍ DỤ CÁI CƯA – THE SIMILE OF THE SAW

Tôi phải tu tập tâm từ, vô hận, vô sân đến mức nào?

Chư Tỷ–kheo, có năm loại ngôn ngữ có thể được dùng:

(1) đúng thời hay phi thời,

(2) chơn thực hay không chơn thực,

(3) nhu nhuyến hay thô bạo,

(4) có lợi ích hay không lợi ích,

(5) với từ tâm hay với sân tâm.

Chư Tỷ–kheo, ở tại đây, các người cần phải học tập như sau: “

Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm,

chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ,

chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi,

với nội tâm không sân hận.

Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng địa vô biên, không hận, không sân”. Chư Tỷ–kheo, như vậy các người cần phải học tập.

Chư Tỷ–kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay, cưa chân; dầu vậy, nếu một ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người thực hành giáo pháp của Ta. Ở đây, chư Tỷ–kheo các người phải học tập như sau: “Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm; chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân”. Chư Tỷ–kheo, các người cần phải học tập như vậy.

Và này chư Tỷ–kheo, nếu các người luôn luôn suy tư lời dạy ví dụ cái cưa này, các người sẽ được hạnh phúc an lạc lâu ngày.

How should you train your mind of of loving kindness?

Bhikkhus, others speaking would speak in this fivefold way. (1) At the right time, or not at the right time. (2) The false or the truth. (3) With kindness or roughly. (4) For the good of someone, or for his disaster. (5) With thoughts of loving kindness, or with anger. Then you should train thus: Our minds will not change, we will not utter evil words, We will abide compassionate with thoughts of loving kindness not angry. We will pervade that person who uttered those words, with thoughts of loving kindness. With that same thought of loving kindness grown great and measureless, without enmity we will abide pervading everywhere. Bhikkhus, thus you should train.

Bhikkhus, even if robbers cut your limbs one after another with a two handled saw, if your mind be defiled on account of that, you have not done the duty in my dispensation Then too you should train thus. Our minds will not change, we will not utter evil words. We will abide compassionate with thoughts of loving kindness not angry. We will pervade that person with thoughts of loving kindness. With that same sign, grown great and developed extensively, I pervade and abide. Bhikkhus, you should train thus.

Bhikkhus, you should constantly attend to the advice on the simile of the saw. Is there anything small or large in those words of others which you would not endure. Therefore bhikkhus, constantly attend to the advice on the simile of the saw, it will be for your welfare and happiness for a long time.

Nguồn trích dẫn:  Trung Bộ Kinh M 21: Kinh Ví dụ cái cưa. TK Viên Phúc hiệu đính và trích lược theo bản dịch của HT Thích Minh Châu

Majjhima Nikaya M21: Kakacùpama sutta. English translation by Sister Upalavanna

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 5 tháng 9, 2014