Y kathina 2016 tại thiền viện

photo: Y Kathina 2016 tại thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

Y KATHINA 2016 TẠI THIỀN VIỆN

Y Kathina 2016 tại thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar đã thành tựu viên mãn và đã được trao cho Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala.

Nguyện hồi hướng mọi công đức và phước báu tới tất cả các chúng sinh, nguyện cho tất cả sớm thoát khỏi mọi khổ đau phiền não, đạt tới hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Kathina 2016 was successfuly achieved and given to Sumangala Bhikkhu Viên Phúc.

May all my mertis be shared with all beings. May all of you atain Magga and Phala to be free from all sufferings, to realize the real freedom and real happiness as soon as possible.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Bài Viết Liên Quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB