Bài 7 – Đặc tính của Dự lưu đạo – Sotāpatti magga – phần 2

BÀI 7 – ĐẶC TÍNH CỦA DỰ LƯU ĐẠO – SOTĀPATTI MAGGA – PHẦN 2, 20/6/2021 Việt dịch Đạo hữu Sơn Từ https://youtu.be/sKPG-Mc4pXY ———————————————————– Đại Trưởng Lão Thiền sư Ta-ma-nê-chô (Tharmanaykyaw Sayadaw Ashin Dhammikabivamsa – Agga mahā ganthavācaka paṇḍita) –