Tùy hỷ cùng công đức phước báu cúng dường nhân dịp kỳ an cư ba tháng mùa mưa 2/8/2023 – 29/10/2023

TÙY HỶ CÙNG CÔNG ĐỨC PHƯỚC BÁU CÚNG DƯỜNG NHÂN DỊP KỲ AN CƯ BA THÁNG MÙA MƯA 2/8/2023 – 29/10/2023

Xem video

–––––––––––––––––––––––––

Hôm nay 28/7/2023, cúng dường nhân dịp kỳ an cư ba tháng mùa mưa tới Tăng đoàn Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon Taungyi Myanmar của thầy cô giáo và học sinh trường làng Ta khô mu, và của gia đình Đạo hữu Mg Mg Nyunt – kỹ sư phụ trách xây dựng Thiền viện mới tại Taungyi – là sự cúng dường trong sạch, cao quý, trực tiếp, với lòng thành kính, thích hợp và hợp thời.

Nguyện cho phước thiện cúng dường này mang lại phước báu vô lượng tới thí chủ cùng gia đình ngay trong kiếp sống này và mai sau, và tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự – Niết bàn.

Chúng ta hãy cùng đồng tâm tùy hỷ với phước thiện này:

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Anumodāmi!

🍀 Sabbītiyo vivajjantu, soko rogo vinassatu; mā te bhavantvantarāyā, sukhī dīghāyuko bhava.

Cầu mong cho quý đạo hữu thí chủ tránh khỏi tất cả những hoạn nạn. Xin cho quý vị được dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật. Xin cho những sự nguy khốn không có khởi sanh đến tới quý vị. Mong cho quý vị có được sự an vui, và được sống lâu.

🍀 Abhivādanasīlissa, niccaṃ vuḍḍhāpacāyino; cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

Cả bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng trưởng đối với quý đạo hữu thí chủ thường quen kính lễ cúng dường các bậc trưởng thượng đáng kính.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

–––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH: BỐ THÍ ĐÚNG THỜI, ĐÚNG NGƯỜI

–––––––––––––––––––––––––

🍀

Có trí, thí đúng thời,

Lời từ ái, không tham,

Ðúng thời, thí bậc thánh,

Bậc Chánh trực, Thế Tôn.

Cúng dường vậy to lớn,

Ðưa đến lòng tịnh tín,

Ở đây người tùy hỷ,

Cùng người làm nghiệp vụ.

Không ai thiếu cúng dường,

Họ san sẻ công đức,

Do vậy hãy bố thí,

Với tâm không hạn chế.

Chỗ nào với bố thí,

Ðưa đến kết quả lớn,

Ðối với các hữu hình,

Công đức được an lập,

Cho đến trong đời sau.

[Tăng Chi Bộ Kinh – Chương năm pháp – IV. Phẩm sumanà – (VI) (36) Cho Ðúng Thời ]

––––––––––––––––––––––––––––––

🍀

—Này các Tỷ–kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc Chân nhân. Thế nào là năm?

❶ Bố thí có lòng tin, ❷ bố thí có kính trọng, ❸ bố thí đúng thời, ❹ bố thí với tâm không gượng ép, ❺ bố thí không làm thương tổn mình và người.

❶ Này các Tỷ–kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen.

❷ Và này các Tỷ–kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết.

❸ Và này các Tỷ–kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc.

❹ Và này các Tỷ–kheo, sau khi bố thí với tâm không gượng ép, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức.

❺ Và này các Tỷ–kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn mình và người, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự.

Này các Tỷ–kheo, có năm loại bố thí xứng bậc Chân nhân này.

[Tăng chi bộ kinh – Chương năm pháp – XV. Phẩm tikandaki – (VIII) (148) Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân ]

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 28/7/2023