Chốt mốc xây dựng trú xá tại thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Taunggyi, Myanmar

CHỐT MỐC XÂY DỰNG TRÚ XÁ TẠI THIỀN VIỆN THARMANAYKYAW MAHAGANDHAYON TAUNGGYI, MYANMAR –––––––––––––––––––––––––––––– Hôm nay ngày 15/12/2023 Sumangala Bhikkhu

Đọc thêm
Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app