Ta Là Vị Thánh Dự Lưu

Ta là vị Thánh Dự lưu,
không còn thối đọa,
chắc chắn đạt đến Chánh giác.


– Này Gia chủ, khi nào năm sợ hãi hận thù của vị Thánh đệ tử được chỉ tức, thời vị ấy thành tựu được bốn Dự lưu phần.

Nếu vị ấy muốn, có thể tuyên bố về ngã đối với tự ngã:

“Ðịa ngục đối với ta được đoạn tận, loài bàng sanh đối với ta được đoạn tận, cõi ngạ quỷ đối với ta được đoạn tận, cõi dữ, ác thú, đọa xứ đối với ta được đoạn tận. Ta là vị Dự lưu, không còn thối đọa, chắc chắn đạt đến Chánh giác”.

Thế nào là năm sợ hãi hận thù được chỉ tức?

⑴ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do sát sanh, vì duyên sát sanh, đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Từ bỏ sát sanh, sợ hãi hận thù không đưa đến trong hiện tại, sợ hãi hận thù không đưa đến trong tương lai, kể cả không có tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ… Ðối với vị từ bỏ sát sanh, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục.

⑵ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do lấy của không cho, vì duyên lấy của không cho đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ… Ðối với vị từ bỏ lấy của không cho, như vậy sự sợ hãi hận thù được nhiếp phục.

⑶ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do sống tà hạnh trong các dục, vì duyên sống tà hạnh trong các dục đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ… Ðối với vị từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục.

⑷ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do nói láo, vì duyên nói láo đưa đến trong hiện tại; sự sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ… Ðối với vị từ bỏ nói láo, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục.

⑸ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do đắm say rượu men, rượu nấu, vì duyên đắm say rượu men, rượu nấu đưa đến trong hiện tại; sự sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ… Ðối với vị từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục.

Năm sự sợ hãi hận thù này được nhiếp phục.

Thế nào là bốn Dự lưu phần được đầy đủ?

⑴ Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử, đầy đủ lòng tin tuyệt đối với đức Phật: “Ðây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn”.

⑵ Vị ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối với Pháp: “Ðây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu”.

⑶ Vị ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối đối với chúng Tăng: “Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chánh hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như pháp hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng Tăng đệ tử này của Thế Tôn, đáng được cung kính, đang được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở trên đời.

⑷ Vị ấy đầy đủ các giới đức được bậc Thánh quý mến, không bị bể vụn, không bị hủy hoại, không có tỳ vết, không có vết nhơ, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị nhiễm trước, đưa đến Thiền định. Bốn Dự lưu phần này được thành tựu.

Nguồn trích dẫn

Aṅguttara Nikāya – Tăng Chi Bộ Kinh, Chương chín pháp, III. Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình (VII) (27) Sợ Hãi Hận Thù (1)

A STREAM ENTERER

The householder Anāthapiṇḍika approached The Blessed One, worshipped and sat on side and The Blessed One said to him:

“Householder, when the noble disciple has overcome five fears and is endowed with the four factors of a stream enterer, if he wishes he could declare: `I am released from going to hell, to the animal world, to the sphere of ghosts, going to loss and birth in evil states. Am a stream enterer, would not fall from it, am intent on enlightenment.”

What are the five fears and hatreds overcome?

⑴ Householder, whatever fear and hatred, mental unpleasantness and displeasure be to one destroying living things here and now and here after, are not to him who abstains from destroying living things. That fear and hatred is appeased to him.
⑵ Whatever fear and hatred, mental unpleasantness and displeasure be to one taking the not given, … re

⑶ … to one misbehaving sexually, … re

⑷ … to one telling lies, … re

⑸ … to one taking intoxicating and breded drinks, here and now and here after, are not to him who abstains from taking intoxicatin and brewded drinks. That fear and hatred is appeased to him. These five fears and hatreds are appeased to him.

With what four factors of a stream enterer is he endowed?

⑴ Here, householder, the noble disciple is endowed with unwavering faith in the Enlightened One: `That Blessed One is worthy, rightfully enlightened, endowed with knowledge and conduct, well gone, knower of worlds, the incomparable tamer of those to be tamed, teacher of gods and men, enlightened and blessed.

⑵ Is endowed with unwavering faith in the Teaching: `The Teaching of The Blessed One is well declared, is here and now, is not a matter of time, inviting to inspection, leading inwards, to be realized by the wise by themselves.

⑶ Is endowed with unwavering faith in the Community of bhikkhus: The disciples of The Blessed One have come to the right path, to the straight path, to the wise path, to the path of mutual understanding, such as the four cuplets of eight noble men, that are suitable for reverence, hospitality, gifts and veneration with clasped hands, the incomparable field of merit for the world.

⑷ Is endowed with virtues that are not broken, not defective, not spotted, consistent, not blemished, not enslaved, praised by the wise as conducive to concentration and desired by the noble ones. He is endowed with these four factors of a stream enterer.

Householder, when the noble disciple has overcome these five fears and is endowed with these four factors of a stream enterer, if he wishes he could declare: `I am released from going to hell, to the animal world, to the sphere of ghosts, going to loss and birth in evil states. Am a stream enterer, would not fall from it, am intent on enlightenment.”

Aṅguttara Nikāya. Chaper of nines, 003. Sattāvāsavaggo – The abodes of sentient beings
7. Paṭhamaverasuttaṃ – First on hatred

Bài Viết Liên Quan

 • Video: Làm Khô Cạn Biển Khổ Luân Hồi – Bài Giảng Tại Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana – Chùa Phật Quang, Q10, Tp Hcm, 10/6/2018, Youtube
 • Audio Pháp Thoại Tại Thiền Viện Tharmanakya, Yangon Myanmar – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Bốn Dự Lưu Phần, Youtube
 • 969 Ân Đức Tam Bảo & Giới Thanh Tịnh, Web, FB
 • Mục Tiêu Đã Được Xác Quyết, Web, FB
 • Lợi Ích Của Quả Thánh Dự Lưu Tu Ðà Huờn: Làm Cạn Biển Khổ Luân Hồi Trong Tam Giới., Web, FB
 • Giới Cấm Thủ – Sīlabbata-Parāmāsa Là Gì?, Web, FB
 • 969 Là Gì, Web, FB
 • Phật Tử Nhí Tụng 9 Ân Đức Phật 6 Ân Đức Pháp 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 1, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 2, Web, FB
 • Hâm Mộ Ngoại Đạo, Web, FB
 • Phật Nào? Pháp Nào? Tăng Nào? – Nương Tựa Nơi Đâu?, Web, FB
 • Giả Và Thật, Web, FB
 • Phật Pháp, Phật Giáo, Đạo Phật Là Gì?, Web, FB
 • Giác Ngộ Có Nghĩa Là Là Gì, Web, FB
 • Bậc Thánh – Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Gương Chánh Pháp (Pháp Kính) Là Gì?, Web, FB