Bố Thí Và Không Có Bố Thí: Có Sự Đặc Thù Gì, Có Sự Sai Khác Gì

[lwptoc]

CÚNG DƯỜNG AN CƯ BA THÁNG MÙA MƯA 4/8 – 31/10/2020 – HỘ ĐỘ TĂNG ĐOÀN SANGHA THIỀN VIỆN THARMANAKYAW MAHAGANDHAYON, YANGON MYANMAR.

Kappiya Hộ Tăng đã nhận thịnh tài cúng dường Sangha Tăng đoàn Thiền viện Tharmanakyaw – hộ độ kỳ an cư mùa mưa ba tháng năm nay 4/8 – 31/10/2020 của Cô Nữ tu Giác Hải (Mộng Lang – Giac Dieu) cùng đạo hữu Kim Phượng (Kim Phuong Nguyen) và gia đình là 62 tr vnđ, đổi sang usd và bù thêm cho chẵn là 2700usd, và đã nộp cho thủ quĩ của thiền viện.

Xin chuyển tới quí đạo hữu giấy biên nhận của Thiền viện.

Một lần nữa xin được tùy hỷ cùng công đức cúng dường cao quí này.

Và cũng xin tùy hỷ với công đức hỗ trợ để thiện pháp cúng dường này được thành tựu viên mãn của các đạo hữu Loan Tran và Roger Nguyen.

Cũng nhân dịp này, tại đây, xin tùy hỷ với công đức cúng dường trong thời gian bệnh dịch COVID 19 vừa qua, hỗ trợ ấn tống sách, dựng clip phóng sự, mua tên miền cho website, thuốc men, vật dụng và thịnh tài tới chư tăng của các quí đạo hữu Nguyễnvăn Phúc, Trần Dung, Nguyen Phan, Hòa An, Hoang Phuong Dung, Chi Nhi Dang, Tên Gì Cho Ngầu, Viên Bảo, Nguyễn Thu Hằng, Dương Mai Lan, Nguyễn Thị Kim Dung, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Trang, Hà Đông, Loan Tran, Cong Phap Huynh, DhammaDayā Pháp Nhân … v. v……… v. v……

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao, hợp thời và thiết thực hộ độ chư tăng Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar nhân dịp kỳ an cư mùa mưa 2020, cũng như toàn bộ các thiện nghiệp cúng dường hộ độ chư tăng trong thời gian qua, sẽ mang tới cô nữ tu Giác Hải – Mộng Lang, đạo hữu Kim Phượng, và tất cả các thí chủ, cùng mọi người trong gia đình, thân bằng quyến thuộc, tổ tiên của các thí chủ, phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và các kiếp mai sau, và sẽ là duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

[Phần ‘Ghi chú’ và ‘Các bài viết liên quan’ dưới đây là nhằm để giúp cho một số đạo hữu ham muốn tìm hiểu chi tiết, đầy đủ, có chứng cứ, nhưng chưa biết cách tìm kiếm trong biển kiến thức bao la, có thể tìm được nguồn Chánh kinh và tài liệu gốc trực tiếp khi cần thiết, một cách thuận tiện và nhanh chóng. Người đọc bình thường có thể bỏ qua phần chuyên sâu và mở rộng này.]

GHI CHÚ:

BỐ THÍ VÀ KHÔNG CÓ BỐ THÍ: CÓ SỰ ĐẶC THÙ GÌ, CÓ SỰ SAI KHÁC GÌ?

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn của Anàthapindika. Rồi Sumanà, con gái vua, với năm trăm thiếu nữ hộ tống trên năm trăm cỗ xe, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Sumanà, con gái vua bạch Thế Tôn:

[Vị Thiên]

– Ở đây, bạch Thế Tôn, có hai đệ tử của Thế Tôn

đồng đẳng về tín,

đồng đẳng về giới,

đồng đẳng về tuệ,

một có bố thí,

một không bố thí.

Sau khi thân hoại mạng chung, cả hai được sanh lên cõi lành Thiên giới. Giữa hai vị thiên ấy, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì?

Thế Tôn đáp:

– Có sự sai biệt, này Sumanà.

Người có bố thí, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị Thiên không có bố thí trên năm phương diện.

① Về thiên thọ mạng,

② về thiên sắc,

③ về thiên lạc,

④ về thiên danh xưng,

⑤ về thiên tăng thượng.

Người có bố thí, này Sumanà, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị Thiên không bố thí trên năm phương diện này.

[Loài Người]

– Bạch Thế Tôn, nếu họ từ đây mạng chung, trở lại trạng thái này, khi họ trở lại làm người, bạch Thế Tôn, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì?

Thế Tôn đáp:

– Có sự sai biệt, này Sumanà.

Người có bố thí, khi được làm người, vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện:

① Về nhân thọ mạng,

② về nhân sắc,

③ về nhân lạc,

④ về nhân danh xưng,

⑤ về nhân tăng thượng.

Người có bố thí, này Sumanà, khi được làm người, vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện này

[Vị Xuất Gia]

– Bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Giữa hai người xuất gia ấy, bạch Thế Tôn có thể có những đặc thù gì, những sai khác gì?

Thế Tôn đáp:

– Có sự sai biệt, này Sumanà.

Người có bố thí, khi được xuất gia, vượt qua vị xuất gia không có bố thí trên năm phương diện:

① Thường hay được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu;

② thường hay được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu cầu;

③ thường hay được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu cầu;

④ thường hay được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi không được yêu cầu.

⑤ Vị ấy sống với những vị đồng Phạm hạnh nào, các vị này đối với vị ấy, xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái, với nhiều khẩu nghiệp khả ái, với ít khẩu nghiệp không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái.

Này Sumanà, người có bố thí khi được xuất gia, vượt qua người không có bố thí trên năm phương diện này.

[Vị Alahán]

– Nhưng bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều chứng quả A–la–hán. Với hai vị chứng đạt A–la–hán ấy, bạch Thế Tôn có sự đặc thù nào, có sự sai khác nào?

– Ở đây, này Sumanà, Ta nói không có sự sai khác nào, tức là so sánh giải thoát với giải thoát.

– Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Xa cho đến như vậy là vừa đủ để bố thí, là vừa đủ để làm cho các công đức. Vì rằng chúng là những giúp đỡ, những công đức cho chư Thiên, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho loài Người, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho các người xuất gia.

– Sự việc là như vậy, này Sumanà, là vừa đủ, này Sumanà, để bố thí, là vừa đủ để làm các công đức. CHÚNG LÀ NHỮNG GIÚP ÍCH, NHỮNG CÔNG ĐỨC CHO CHƯ THIÊN. CHÚNG LÀ NHỮNG GIÚP ÍCH, NHỮNG CÔNG ĐỨC CHO LOÀI NGƯỜI. CHÚNG LÀ NHỮNG GIÚP ÍCH, NHỮNG CÔNG ĐỨC CHO NHỮNG NGƯỜI XUẤT GIA.

Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:

Như mặt trăng không uế,

Ði giữa hư không giới,

Với ánh sáng bừng chói,

Giữa quần sao ở đời.

Cũng vậy, người đủ giới,

Hạng người có lòng tin,

Với bố thí, bừng chói,

Giữa xan tham ở đời.

Như mây mưa sấm sét,

Vòng hoa chóp trăm đầu,

Tràn đầy cả thung lũng,

Lan tràn cả đất bằng.

Cũng vậy, đầy tri kiến,

Ðệ tử bậc Chánh Giác,

Bậc trí vượt xan tham,

Trên cả năm phương diện,

Thọ mạng và danh xưng,

Dung sắc và an lạc,

Với tài sản sung mãn,

Chết hưởng hỷ lạc thiên.

Nguồn trích dẫn: Tăng chi bộ kinh – IV. Phẩm sumanà – (I) (31) Sumanà, Con Gái Vua

LỢI ÍCH CÚNG DƯỜNG TỚI CÁ NHÂN LÀ GÌ❓ LỢI ÍCH CÚNG DƯỜNG TỚI TĂNG CHÚNG LÀ GÌ❓SỰ THANH TỊNH CỦA CÁC LOẠI CÚNG DƯỜNG LÀ GÌ❓

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

Như vầy tôi nghe.

Một thời, Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích–Ca), ở Kapilavatthu (Ca–ty–la–vệ), tại tinh xá Nigrodha (Ni–câu–luật Thọ Viên).

Rồi Mahapajapati Gotami (Củ đàm Nữ Ma–ha–ba–xà–bà–đề), đem theo một cặp y mới, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahapajapati Gotami bạch Thế Tôn:

– Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt đặc biệt cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn vì lòng từ mẫn hãy nhận lấy cho con.

Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Mahapajapati Gotami:

– Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng. Bà cúng dường Tăng chúng, thời Ta sẽ được cung kính, và cả Tăng chúng cũng vậy.

Lần thứ hai, Mahapajapati Gotami bạch Thế Tôn:

– Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt.. hãy nhận lấy cho con.

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Mahapajapati Gotami:

– Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng.. và cả Tăng chúng cũng vậy.

Lần thứ ba, Mahapajapati Gotami bạch Thế Tôn:

– Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt… hãy nhận lấy cho con.

Lần thứ ba, Thế Tôn nói với Mahapajapati Gotami:

– Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng… và cả tăng chúng cũng vậy.

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

– Thế Tôn hãy nhận cặp y mới cho Mahapajapati Gotami!

Bạch Thế Tôn, Mahapajapati Gotami đã giúp ích nhiều cho Thế Tôn, là thúc mẫu, là dưỡng mẫu, đã nuôi dưỡng Thế Tôn, đã cho Thế Tôn bú sữa, vì rằng sau khi sanh, thân mẫu của Thế Tôn mệnh chung, chính bà đã cho Thế Tôn bú sữa. Bạch Thế Tôn, và Thế Tôn cũng giúp ích nhiều cho Mahapajapati Gotami.

Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati Gotami đã quy y Phật, quy Pháp, quy y Tăng.

Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu đem lại.

Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati Gotami có đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật, đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, đầy đủ các giới luật làm bậc Thánh hoan hỷ.

Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati Gotami không còn nghi ngờ đối với Khổ, không còn nghi ngờ đối với Khổ tập, không còn nghi ngờ đối với Khổ diệt, không còn nghi ngờ đối với Con Ðường đưa đến khổ diệt. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn cũng đã giúp ích nhiều cho Mahapajapati Gotami.

– Thật là như vậy, này Ananda! Thật là như vậy, này Ananda!

⚀ Này Ananda, nếu do nhờ một người, mà một người khác được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về đảnh lễ, đứng đậy, chấp tay, về làm những việc thích hợp và về dâng cúng các sự cúng dường như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh.

⚁ Nếu do nhờ một người mà một người khác từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu men, rượu nấu, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia… dược phẩm trị bệnh.

⚂ Này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác đầy đủ tịnh tín bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đầy đủ các giới luật, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia… dược phẩm trị bệnh.

⚃ Này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác không có nghi ngờ đối với Khổ, không có nghi ngờ đối với Khổ tập, không có nghi ngờ đối với Khổ diệt, không có khi ngờ đối với Con Ðường đưa đến khổ diệt, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia… dược phẩm trị bệnh.

[LỢI ÍCH CÚNG DƯỜNG TỚI CÁ NHÂN LÀ GÌ❓]

Này Ananda, có mười bốn loại cúng dường phân loại theo hạng người.

① Bố thí các đức Như Lai, bậc A–la–hán, Chánh Ðẳng Giác, là cúng dường thứ nhất, phân loại theo hạng người.

② Bố thí các vị Ðộc Giác Phật, là cúng dường thứ hai, phân loại theo hạng người.

③ Bố thí các bậc A–la–hán, đệ tử Như Lai, là cúng dường thứ ba, phân loại theo hạng người.

④ Bố thí các vị trên con đường chứng quả A–la–hán là cúng dường thứ tư, phân loại theo hạng người.

⑤ Bố thí các vị chứng quả Bất lai, là cúng dường thứ năm, phân loại theo hạng người.

⑥ Bố thí các vị trên con đường chứng quả Bất lai là cúng dường thứ sáu, phân loại theo hạng người.

⑦ Bố thí các vị chứng quả Nhất lai là cúng dường thứ bảy, phân loại theo hạng người.

⑧ Bố thí các vị trên con đường chứng quả Nhất lai là cúng dường thứ tám, phân loại theo hạng người.

⑨ Bố thí các vị chứng quả Dự lưu là cúng dường thứ chín, phân loại theo hạng người.

⑩ Bố thí các vị trên con đường chứng quả Dự lưu là cúng dường thứ mười, phân loại theo hạng người.

⑪ Bố thí những vị ngoại học (bahiraka) đã ly tham trong các dục vọng là cúng dường thứ mười một, phân loại theo hạng người.

⑫ Bố thí những phàm phu gìn giữ giới luật là cúng dường thứ mười hai, phân loại theo hạng người.

⑬ Bố thí những phàm phu theo ác giới là cúng dường thứ mười ba, phân loại theo hạng người.

⑭ Bố thí các loại bàng sanh là cúng dường thứ mười bốn, phân loại theo hạng người.

Tại đây, này Ananda,

① sau khi bố thí cho các loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức.

② Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức.

③ Sau khi bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn lần công đức.

④ Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần công đức.

⑤ Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự lưu, cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức.

⑥ Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Dự lưu?

⑦ Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Nhất lai?

⑧ Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất lai?

⑨ Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Bất lai?

⑩ Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bất lai?

⑪ Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A–la–hán?

⑫ Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A–la–hán, đệ tử Như Lai?

⑬ Còn nói gì đến những vị Ðộc Giác Phật?

⑭ Còn nói gì đến các Như Lai, bậc A–la–hán, Chánh Ðẳng Giác?

[LỢI ÍCH CÚNG DƯỜNG TỚI TĂNG CHÚNG LÀ GÌ❓]

Này Ananda, có bảy loại cúng dường cho Tăng chúng.

① Bố thí cho cả hai Tăng chúng với đức Phật là vị cầm đầu là cúng dường Tăng chúng thứ nhất.

② Bố thí cho cả hai Tăng chúng, sau khi đức Phật đã nhập diệt là cúng dường Tăng chúng thứ hai.

③ Bố thí cho chúng Tỷ–kheo Tăng là cúng dường Tăng chúng thứ ba.

④ Bố thí cho chúng Tỷ–kheo ni là cúng dường Tăng chúng thứ tư.

⑤ Bố thí và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ định cho tôi một số Tỷ–kheo và Tỷ–kheo ni như vậy”, là cúng dường Tăng chúng thứ năm.

⑥ Bố thí và nói rằng: “Mong rằng Tăng chúng chỉ định cho tôi một số Tỷ–kheo như vậy”, là cúng dường Tăng chúng thứ sáu.

⑦ Bố thí và nói rằng: “Mong rằng Tăng chúng chỉ định cho một số Tỷ–kheo ni như vậy”, là cúng dường Tăng chúng thứ bảy.

Nhưng này Ananda, trong thời gian tương lai sẽ có những hạng chuyển tánh (gotrabhuno), với những áo cà–sa vàng xung quanh cổ, theo ác giới, ác pháp, và cuộc bố thí đối với chúng Tăng theo ác giới.

Nhưng này Ananda, khi Ta nói rằng cúng dường cho Tăng chúng là vô số và vô lượng, thời này Ananda, Ta không có muốn nói rằng bất cứ phương tiện gì, một sự bố thí phân loại theo cá nhân lại có kết quả to lớn hơn đối với cúng dường cho Tăng chúng.

[SỰ THANH TỊNH CỦA CÁC LOẠI CÚNG DƯỜNG LÀ GÌ❓]

Này Ananda, có bốn sự thanh tịnh của các loại cúng dường.

Thế nào là bốn?

① Này Ananda, có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người nhận.

② Này Ananda, có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người cho.

③ Này Ananda, có loại cúng dường không được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận.

④ Này Ananda, có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận.

① Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người nhận?

Ở đây, này Ananda, người cho giữ giới, theo thiện pháp, còn những người nhận theo ác giới, theo ác pháp.

Như vậy, này Ananda, là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người nhận.

② Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người cho?

Ở đây, này Ananda, người cho theo ác giới, theo ác pháp, còn những người nhận giữ giới, theo thiện pháp.

Như vậy, này Ananda, là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người cho.

③ Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường không được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận?

Ở đây, này Ananda, người cho theo ác giới, theo ác pháp, và người nhận cũng theo ác giới, theo ác pháp.

Như vậy, này Ananda, là sự cúng dường không được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận.

④ Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận?

Ở đây, này Ananda, người cho giữ giới, theo thiện pháp; và người nhận cũng giữ giới, theo thiện pháp. Như vậy, này Ananda, là sự cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận.

Này Ananda, như vậy là bốn sự thanh tịnh của các loại cúng dường.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi nói như vậy, bậc Ðạo sư lại nói thêm:

Ai đầy đủ giới luật,

Bố thí cho ác giới;

Vật thí được đúng pháp,

Với tâm khéo hoan hỷ,

Với lòng tin vững vàng

Vào quả lớn của nghiệp,

Sự cúng dường như vậy,

Thanh tịnh bởi người cho.

Ai không giữ giới luật,

Bố thí cho thiện giới;

Vật thí không đúng pháp,

Với tâm không hoan hỷ,

Không lòng tin vững vàng,

Vào quả lớn của nghiệp,

Sự cúng dường như vậy,

Thanh tịnh bởi người nhận.

Ai không giữ giới luật,

Bố thí cho ác giới;

Vật thí không đúng pháp,

Với tâm không hoan hỷ,

Không lòng tin vững vàng,

Vào quả lớn của nghiệp,

Sự cúng dường như vậy

Cả hai không thanh tịnh.

Ai đầy đủ giới luật,

Bố thí cho thiện giới;

Vật thí được đúng pháp,

Với tâm khéo hoan hỷ,

Với lòng tin vững vàng,

Vào quả lớn của nghiệp,

Ta nói bố thí ấy

Chắc chắn có quả lớn.

Ai xuất ly tham ái

Bố thí không tham ái,

Vật thí được đúng pháp.

Với tâm khéo hoan hỷ,

Với lòng tin vững vàng,

Vào quả lớn của nghiệp,

Ta nói bố thí ấy

Là quảng đại tài thí.

Nguồn trích dẫnTrung Bộ Kinh – 142. Kinh Phân biệt cúng dường

“Đã Là Quá Đủ Khổ Đau Trong Luân Hồi!

Xin Hãy Đừng Phí Phạm, Dù Chỉ Mỗi Một Giây!””It Is More Than Enough Suffering In Samsara!

Please Don’t Waste Even A Second!”– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc.

Bài viết liên quan

 • Xin Được Tùy Hỷ Công Đức Bố Thí Cúng Dường Hộ Độ Tam Bảo Này Cùng Quý Đạo Hữu!, FB
 • Chính Phủ Liên Bang Myanmar Tổ Chức Lễ Cúng Dường Waso-Robe (Y An Cư Mùa Mưa) Tại Thủ Đô Nay Pyi Taw., FB
 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Mọi Việc Rồi Sẽ Qua, Web, FB
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • 5 Đại Thí – Mahādāna, Web, FB
 • Nhà Bao Việc, Web, FB
 • 10 Thiện Nghiệp Là Gì, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào? , Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB
 • Youtube
 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB