Bởi vì ngu – Because of avijjā ignorance!

BỞI VÌ NGU – BECAUSE OF AVIJJĀ IGNORANCE!

🍀 Vì sao cứ phải tái sinh đi tái sinh lại – luân hồi vô tận để rồi phải chịu khổ đau phiền não vô lượng trong Tam giới?

Vì ngu – avijjā (vô minh)!

🍀 Why to be reborn over and over again – endless reincarnation – for immeasurable suffering and afflictions in the Three Realms?

Because of avijjā ignorance!

🍀 Proč znovu a znovu znovuzrození – nekonečná reinkarnace – pro nezměrné utrpení a strasti ve Tří říších?

Kvůli avijjā nevědomost!

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài viết liên quan

 • Học gì hết ngu, tu gì hết khổ, Web, FB
 • Thiền chữa được những loại bệnh gì, Web, FB
 • Bởi vì ngu – because of avijjā ignorance!, Web Link
 • Không có bất hạnh đối với người hiền trí, Web, FB
 • Thế nào là người ngu, Web, FB
 • Ngu thì khổ, Web, FB
 • Cơ hội tái sanh được làm người trở lại của kẻ ngu, khó hay dễ, Web, FB
 • Đời người ngắn ngủi, Web, FB
 • Đại phước của đại phước, Web, FB
 • Những ai là vô cùng ít ỏi, những ai là nhiều vô số kể, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB