Giác Ngộ Giải Thoát Là Giác Ngộ Tứ Thánh Đế

Giác Ngộ Giải Thoát Là Giác Ngộ Tứ Thánh Đế

youtube.com, youtu.be, archive

“Này các Tỷ–kheo, do không giác ngộ, do không thông đạt bốn Thánh đế mà Ta và các Ông lâu ngày phải dong ruổi, lưu chuyển như thế này. Thế nào là bốn?

Do không giác ngộ, do không thông đạt

⚀ Thánh đế về Khổ, này các Tỷ–kheo, nên Ta và các Ông lâu ngày phải dong ruổi, lưu chuyển như thế này.

⚁ … Thánh đế về Khổ tập…

⚂ … Thánh đế về Khổ diệt…

⚃ Do không giác ngộ, do không thông đạt Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt, này các Tỷ–kheo, nên Ta và các Ông lâu ngày phải dong ruổi, lưu chuyển như thế này.

Nhưng nay, này các Tỷ–kheo,

⚀ Thánh đế về Khổ này đã được giác ngộ, đã được thông đạt,

⚁ Thánh đế về Khổ tập đã được giác ngộ, đã được thông đạt,

⚂ Thánh đế về Khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt,

⚃ Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt.

Ðược chặt đứt là hữu ái, được đoạn tận là những gì đưa đến tái sanh (bhavanetti). Nay không còn tái sanh nữa.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy… bậc Ðạo Sư lại nói thêm:

Do không như thật thấy,

Bốn sự thật bậc Thánh,

Phải lâu ngày luân chuyển,

Trải qua nhiều đời sống.

Khi chúng được thấy rõ,

Mầm tái sanh nhổ sạch,

Gốc khổ được đoạn tận,

Nay không còn tái sanh.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Tập V – Thiên Ðại Phẩm – [56] Chương XII Tương Ưng Sự Thật – III. Phẩm Kotigàma – 21.I. Minh (1) (S.v,431)

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Những điều gì liên hệ đến mục đích,

là căn bản cho Phạm hạnh,

đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt,

an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết–bàn?

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Rồi Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapà, rồi bảo các Tỷ–kheo:

– “Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ–kheo, cái gì là nhiều hơn, một số ít lá Simsapà mà Ta nắm lấy trong tay, hay lá trong rừng Simsapà?”

– “Thật là quá ít, bạch Thế Tôn, một ít lá Simsapà mà Thế Tôn nắm lấy trong tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng Simsapà.”

– “Cũng vậy, này các Tỷ–kheo, thật là quá nhiều, những gì Ta đã thắng tri mà không nói cho các Ông!

Thật là quá ít những gì mà Ta đã nói ra!

Nhưng tại sao, này các Tỷ–kheo, Ta lại không nói ra những điều ấy?

Vì rằng, này các Tỷ–kheo, những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết–bàn.

Do vậy, Ta không nói lên những điều ấy.

“Và này các Tỷ–kheo, điều gì mà Ta nói ?

⚀ ‘Ðây là Khổ’, là điều Ta nói.

⚁ ‘Ðây là Khổ tập’, là điều Ta nói.

⚂ ‘Ðây là Khổ diệt’, là điều Ta nói.

⚃ ‘Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt’, là điều Ta nói.

“Nhưng tại sao, này các Tỷ–kheo, Ta lại nói ra những điều ấy?

Vì rằng, này các Tỷ–kheo, những điều ấy liên hệ đến mục đích, là căn bản cho Phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết–bàn.

Do vậy, Ta nói lên những điều ấy.

“Do vậy, này các Tỷ–kheo,

⚀ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: ‘Ðây là Khổ’,

⚁ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: ‘Ðây là Khổ tập’,

⚂ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: ‘Ðây là Khổ diệt’,

⚃ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: ‘Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'”.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ, SN LVI.31 – Kinh Lá Rừng Simsapa

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Tất cả những bậc thật sự A–la–hán,

Chánh đẳng đều như thật chánh

đẳng chánh giác bốn Thánh đế.

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

❶ Những bậc A–la–hán, Chánh đẳng Chánh giác nào trong thời quá khứ, này các Tỷ–kheo, thật sự là bậc Chánh Ðẳng Giác; tất cả những vị ấy đã như thật chánh đẳng chánh giác bốn Thánh đế.

❷ Những bậc A–la–hán, Chánh đẳng Chánh giác nào trong thời vị lai, này các Tỷ–kheo, thật sự là bậc Chánh Ðẳng Giác; tất cả những vị ấy sẽ chánh đẳng chánh giác bốn Thánh đế.

❸ Những bậc A–la–hán, Chánh đẳng Chánh giác nào trong thời hiện tại, này các Tỷ–kheo, thật sự là bậc Chánh Ðẳng Giác; tất cả những vị ấy hiện đang chánh đẳng chánh giác bốn Thánh đế. Thế nào là bốn?

⚀ Thánh đế về Khổ, ⚁ Thánh đế về Khổ tập, ⚂ Thánh đế về Khổ diệt, ⚃ Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt.

Những bậc A–la–hán, Chánh đẳng Chánh giác nào trong thời quá khứ như thật đã chánh đẳng chánh giác… sẽ như thật chánh đẳng chánh giác, hiện như thật chánh đẳng chánh giác; tất cả những vị ấy… hiện đang chánh đẳng chánh giác bốn Thánh đế.

Do vậy, này các Tỷ–kheo,

⚀ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: ‘Ðây là Khổ’,

⚁ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: ‘Ðây là Khổ tập’,

⚂ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: ‘Ðây là Khổ diệt’,

⚃ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: ‘Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt’.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Tập V – Thiên Ðại Phẩm – [56] Chương XII Tương Ưng Sự Thật – III. Phẩm Kotigàma – 24.IV. A-La-Hán (S.v,433)

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

(88) Giác Ngộ Giải Thoát Là Giác Ngộ Tứ Thánh Đế

Pháp Thoại – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar. 17/8/2019.

Bài viết liên quan

 • Giác Ngộ Có Nghĩa Là Là Gì, Web, FB
 • Giác Ngộ Giải Thoát Là Giác Ngộ Tứ Thánh Đế, Web, FB
 • Về Kinh Chuyển Pháp Luân – Bài Pháp Đầu Tiên Của Đức Phật., Web, FB
 • Anata – Vô Ngã Là Gì, Web, FB
 • Who Am I, Ta Là Ai, Web, FB
 • Ngoài Chuyện Sinh – Tử Chẳng Có Gì Là Quan Trọng Cả., Web, FB
 • Tìm Gặp Thiện Tri Thức, Web, FB
 • Nibbāna – Niết Bàn Thiết Thực Hiện Tại Là Gì?, Web, FB
 • Niết Bàn Ngay Trong Hiện Tại: 5 Pháp An Trú Và 4 Pháp Cần Tu Tập, Web, FB
 • Thế Nào Là Vô Vi – Niết Bàn – Đến Bờ Bên Kia?, Web, FB
 • Dukkha Nirodha – Khổ Đoạn Diệt, Web, FB
 • Xưa Cũng Như Nay Như Lai Chỉ Nói Nên Sự Khổ Và Sự Diệt Khổ, Web, FB
 • Con Đường Nào Dẫn Đến Vô Vi, Niết Bàn? Không Định – Vô Tướng Định – Vô Nguyện Định, Web, FB
 • Đường Tới Niết Bàn – Tu Tập Tâm: Quán Tưởng Bất Tịnh Thức Ăn, Web, FB
 • Quán Thọ Như Thế Nào Để Đạt Tới Ái Tận Giải Thoát, Cứu Cánh Viên Mãn, Chứng Đạt Niết Bàn?, Web, FB
 • Có Thể Sờ Thấy Niết Bàn, Web, FB
 • Như Thế Nào Là Thế Giới Quan Theo Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy?, Web, FB
 • Bốn Khả Năng Ðắc Ðạo, Ba Loại Bệnh Nhân, Web, FB
 • Link Liên Quan:
 • “Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy “
 • Các Bài Pháp Thoại Tại Thiền Viện Ta Ma Nê Chô (Tharmanaykyaw), Yangon, Myanmar – 2019 By Sumangala Bhikkhu Viên Phúc:
 • Youtube:, Youtube, FB
 • Các Bài Pháp Thoại Này Có Thể Download Tải Về Dưới Dạng Mp3 Tại Đây:, Archive, FB
 • Học Gì Hết Ngu, Tu Gì Hết Khổ, Web, FB
 • Người Già Cao Tuổi, Đầy Bệnh Hoạn, Luôn Ốm Đau Bằng Cách Nào Có Thể Đạt Tới Hạnh Phúc, An Lạc Lâu Dài?, Web, FB
 • Bát Thánh Đạo, Web, FB
 • Bát Chánh Đạo Là Con Đường Tối Thượng:, Web, FB
 • Dukkha Là Gì? Phải Chăng “Đời Là Bể Khổ?”(Tứ Thánh Đế – Bài 1/4), Web, FB
 • Dukkha Samudaya: Chân Lý Về Nguyên Nhân Của Khổ Là Gì? (Tứ Thánh Đế – Bài 2/4), Web, FB
 • Dukkha Nirodha – Khổ Đoạn Diệt: Chân Lý Về Sự Chấm Dứt Khổ – Niết Bàn Là Gì? (Tứ Thánh Đế – Bài 3/4), Web, FB
 • Magga – Con Đường: Chân Lý Thứ Tư – Đạo Đế: Con Đường Chấm Dứt Khổ Là Gì?(Tứ Thánh Đế – Bài 4/4), Web, FB
 • 4 Thánh Đế, 4 Bậc Thánh, 4 Đạo & 4 Quả, 4 Bậc Alahán, Web, FB
 • Tất Cả Pháp Lấy Gì Làm Căn Bản?, Web, FB
 • Kāma – Dục (Tham Ái) Và Chanda – Dục (Mong Muốn) Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức, Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 1/4: Kẻ Ngu & Người Hiền Trí Khác Nhau Thế Nào?, Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 2/4: Giới (Dhatù – Elements) Là Gì? Xứ (Àyatana – Spheres) Là Gì?, Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 3/4: Duyên Khởi Là Gì? (Paṭic­Ca­Samup­Pāda­ – Depending Arising), Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 4/4: Xứ Phi Xứ (Có Thể & Không Thể) Là Gì? (Ṭhānāṭhā­Na­ – Possible And Impossible), Web, FB
 • Người Hiền Trí – Bài 3/4: Duyên Khởi Là Gì? (Paṭic­Ca­Samup­Pāda­ – Depending Arising), Web, FB
 • “Lý Duyên Sinh” Theo “Thanh Tịnh Đạo” P4: Vô Minh Duyên Hành, Web, FB
 • Lý Duyên Sinh – Bánh Xe Sinh Tử, Web, FB
 • Playlist Loạt Bài Giảng: “Lý Duyên Sinh” Theo “Thanh Tịnh Đạo”, Youtube
 • Kiên Nhẫn Và Nghị Lực Để Đương Đầu Với Đau Khổ, Đặc Biệt Là Cảm Giác Đau Nhức Trong Khi Hành Thiền, Web, FB
 • Thế Nào Là Tám Pháp Đối Trị Dã Dượi Buồn Ngủ (Hôn Trầm Thụy Miên) Trong Khi Hành Thiền?, Web, FB
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Ba: Tinh Tấn (Phần 2: 11 Cách Ðể Phát Sanh Tinh Tấn), Web, FB
 • Khi Thiền, Nếu Chúng Ta Cứ Duy Trì Việc Quan Sát Cái Đau, Sự Nóng Bức Hay Tê Cứng Mà Không Chịu Thay Đổi Oai Nghi Liền, Thì Thực Sự Đó Có Phải Là Tự Ép Xác Hay Khổ Hạnh (Atta-Kilamatha-Nuyoga) Không?, Web, FB
 • (09) Đối Trị Đau Nhức Và Buồn Ngủ, Archive
 • Địa Ngục Có Hay Không, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Phân biệt Tà với Chánh, Web, FB
 • Chớ Lầm Đường Lạc Lối, Kẻo Hoài Phí Đời Người, Web, FB
 • Tà Kiến: “Tánh Biết Không Sinh Không Diệt”, Web, FB
 • Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát Bài 2/6 – Tứ Niệm Xứ, Web, FB
 • Vipassnā-Jhāna: ‘Thiền Quán’/’Định Minh Sát’, Web, FB
 • Chỉ – Samatha, Quán – Vipassanā, Định – Samādhi, Tuệ – Paññā, Web, FB
 • Có Sự Khác Nhau Rất Lớn Giữa Chỉ – Samatha Và Định – Samādhi Quán – Vipassanā Và Tuệ – Paññā, Web, FB
 • Lưu Ý Tập Trung Phát Triển Chánh Định Không Định, Vô Tướng Định, Vô Nguyện Định – Trong Thực Hành Thiền Minh Sát Vipassana., Web, FB
 • Khéo An Trú Trong Tứ Niệm Xứ Hoặc Tu Tập ‘Vô Tướng Định – Animitto Samādhi’ Để Đoạn Diệt Không Còn Dư Tàn Ba Bất Thiện Tư Duy: Dục Tư Duy, Sân Tư Duy, Hại Tư Duy., Web, FB
 • Ðịnh (Samādhi) Là Gì? Thế Nào Là Con Bò Núi Ngu Ngốc?, Web, FB
 • Có Cần Tu Tập Thiền Hay Không, Web, FB
 • Không Chánh Định Không Thể Có Bát Thánh Đạo. Không Bát Thánh Đạo Không Thể Có Bậc Thánh Giác Ngộ Giải Thoát., Web, FB
 • Như Thế Nào Là Tu Tập Định-Samādhi Minh Sát Quán-Vipassnā Ngũ Uẩn Để Đạt Tuệ-Paññā Đoạn Tận Lậu Hoặc-Āsavānaṃ?, Web, FB
 • Tập Thể Dục Không Thể Đánh Bại Kẻ Thù, Web, FB
 • Chỉ Bằng Chánh Niệm Thì Không Thể Biết Và Thấy Các Pháp Như Thật, Như Nó Đang Là, Vì Chánh Niệm Mới Chỉ Là Điều Kiện Cần, Không Phải Là Điều Kiện Đủ., Web, FB
 • Vị Thầy Chân Chính: Một Trợ Duyên Tối Quan Trọng Không Thể Thiếu, Web, FB
 • Kinh 7 Trạm Xe, Web, FB
 • Vesak 2020 – Cùng Ôn Lại Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát , Web, FB
 • Lộn Ngược Là Thế Nào, Web, FB
 • Thế Nào Là Tưởng Điên Đảo? Tâm Điên Đảo? Kiến Điên Đảo?, Web, FB
 • Thế Nào Là Hão Huyền? Thế Nào Là Vọng Tưởng?, Web, FB
 • Hiềm Hận Cần Được Trừ Khử Như Thế Nào?, Web, FB
 • Như Đứa Bé Đeo Bầu Vú, Web, FB
 • Xóa Tan Sân Hận 1/2, Web, FB
 • Xóa Tan Sân Hận 2/2, Web, FB
 • Hàng Ngày Không Quên: Sám Hối – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB
 • Video Tụng Kinh Rải Tâm Từ, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana: Lý Thuyết & Thực Hành, Youtube
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada , Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube