Đã về đến “nhà”

🌞 Đã về “nhà”

Đã về Thiền viện Ta ma nê chô Yangon Myanmar, sau một tháng cùng thiện nam tín nữ tại Hà nội, Hưng Yên, Đà Nẵng, Sài Gòn vun bồi các phước nghiệp qui y Tam bảo, bố thí, tùy hỷ, hồi hướng, thọ và trì giới, cung kính, phục vụ, giảng Pháp, nghe Pháp, hành thiền, sửa đổi tà kiến,… lại tiếp tục quay lại với các thiện nghiệp trong công việc hàng ngày: khất thực, nghe và hướng dẫn thiền sinh trình pháp, học thêm và ôn đọc lời Phật dạy để ghi nhớ và làm theo… Thời gian chẳng còn là bao, cái chết có thể đến bất cứ khi nào, tái sinh vào cảnh giới nào chưa thể chắc chắn, cuộc sống làm người là vô cùng quí hiếm, và cũng chỉ với thân kiếp người này mới có cơ hội tạo thêm thiện nghiệp, phước nghiệp tránh tái sinh vào bốn đọa xứ, chẳng thể phí phạm dù chỉ mỗi một giây.

🍂🍂🍂🍂🍂

– Photo: Nóng kinh khủng luôn! Khổ là Chân Lý!

🌞. Khất Thực 6 April 2018

Chư Tăng thiền viện Ta ma nê chô – Tharmanaykyaw Mahagandhayon Yangon Myanmar.

Khất thực có nghĩa là xin ăn. Cách nuôi thân một cách chân chính do Phật dạy cho những đệ tử xuất gia. Đó là thực hành chính mạng thanh tịnh.

Đối với vị Tỳ kheo khất thực thì có năm điều lợi ích:

⚀ tâm trí được rảnh rang, ít phiền não,

⚁ không bận rộn tâm và thân để kiếm kế sinh nhai,

⚂ đoạn trừ tâm kiêu căng ngã mạn,

⚃ đoạn trừ lòng tham, không thể tham ăn ngon và ăn nhiều vì ai cho gì ăn nấy, không thể chọn lựa, thức ăn chỉ đầy bát chớ không nhiều hơn nữa, tránh khỏi sự thâu trữ vật thực tiền của và

⚄ có nhiều thì giờ tu hành.

Ngoài lợi ích cho riêng mình, vị Tỳ kheo khất thực còn mang lại ba điều lợi ích cho chúng sinh như:

⚀ tạo cơ duyên cho người bố thí đoạn trừ lòng tham, tức là tạo phước duyên cho họ,

⚁ tạo cơ duyên giáo hoá chúng sinh, và

⚂ nêu gương sống giản dị làm cho người đời bớt tham đắm của cải.

Bài viết liên quan

 • Phàm tăng và thánh tăng, Web, FB
 • Nhà bao việc, Web, FB
 • 10 thiện nghiệp là gì, Web, FB
 • Phước thiện, Web, FB
 • Quả báu đại thiện nghiệp trì ngũ giới, Web, FB
 • Các bài viết và video liên quan:
 • Cúng dường là gì, Web, FB
 • Mọi việc rồi sẽ qua, Web, FB
 • Dāna – từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web, FB
 • Thỉnh mời chư tăng tới cúng dường, trai tăng tại gia để làm gì, Web, FB
 • Suy xét làm phước thiện bố thí, Web, FB
 • Xây chùa, tháp, dựng tượng Phật có thuộc vào thí sự không, Web, FB
 • Bỏ công trực tiếp bố thí có lợi ích gì, Web, FB
 • Sai khác giữa có bố thí và không bố thí, Web, FB
 • Bố thí xứng bậc chân nhân, Web, FB
 • Bố thí ba-la-mật, Web, FB
 • Bố thí là việc dễ làm, song bố thí để tạo được phước thiện không phải là việc dễ, mà được phước thiện vô lượng càng khó hơn…, Web, FB
 • Video 2a/4: dāna – charity – bố thí cúng dường, Web, FB

Audio pháp thoại – tỳ khưu viên phúc sumangala tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon monastery yangon myanmar:

 • Mười thiện nghiệp và mười phước nghiệp, Youtube
 • Phước nghiệp bố thí cúng dường và câu chuyện cúng dường tấm áo duy nhất, Youtube
 • Quả báu và phân loại phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube, Archive
 • Tích truyện về quả báu phước nghiệp bố thí, Youtube
 • Phước thiện trì giới, Youtube, Archive
 • Các chi pháp phạm điều giới sát sinh và phạm điều giới trộm cắp, Youtube, Archive
 • Các chi pháp điều giới nói dối, tà dâm, uống rượi, Youtube, Archive
 • Quả báu đại thiện nghiệp trì giới, quả xấu của ác nghiệp phạm giới, các tích chuyện, Youtube, Archive
 • Ngũ giới thông thường và ngũ giới phạm hạnh, Youtube, Archive
 • Bát giới với điều giớ thứ tám chánh mạng, Youtube, Archive
 • Bát quan trai giới: tám giới ngày lễ bố tát (lễ phát lồ), Youtube, Archive
 • Cửu giới và thập giới người cư sĩ tại gia, Youtube, Archive
 • Phước thiện hành thiền, Youtube, Archive
 • Lợi ích tu tập tâm (định), tu tập tuệ, Youtube, Archive

❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada , FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – lý thuyết & thực hành – thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube