Đến Như Thế Nào Là Không Biết Đủ Đối Với Thiện Pháp

Đến Như Thế Nào Là Không Biết Đủ Đối Với Thiện Pháp Và Không Thối Chuyển Đối Với Tinh Cần?

 

… Có hai pháp này, này các Tỷ–kheo, ta đã học được, biết được. Thế nào là hai?

Không biết đủ đối với thiện pháp và

không có thối chuyển đối với tinh cần.

Không có thối chuyển, này các Tỷ–kheo, ta cố gắng như sau: “Ta sẵn sàng, dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tinh tấn kiên trì đế chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tinh tấn của người, nhờ cần dõng của người.

Ta nhờ không phóng dật, chứng được Chánh Giác.

Nhờ không phóng dật, chứng được Vô thượng an ổn khỏi các khổ ách”.

Và này các Tỷ–kheo, nếu các Thầy không có thối chuyển, cố gắng như sau:

“Ta sẵn sàng, dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tinh tấn kiên trì đế chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tinh tấn của người, nhờ cần dõng của người”.

Thời không bao lâu, này các Tỷ–kheo, các Thầy sẽ đạt được mục đích mà các Thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: Ðó chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, các Thầy với thắng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú.

Do vậy, này các Tỷ–kheo, các Thầy cần phải học tập như sau:

“Không có thối chuyển, chúng ta cố gắng, chúng ta sẵn sàng, dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tinh tấn kiên trì đế chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tinh tấn của người, nhờ cần dõng của người”.

Như vậy, này các Tỷ–kheo, các Thầy cần phải học tập.

Nguồn trích dẫn: Tăng chi bộ kinh I. Phẩm hình phạt – 1–10. Hai Loại Tội

“Mendicants, I have learned these two things for myself—to never be content with skillful qualities, and to never stop trying.

I never stopped trying, thinking: ‘Gladly, let only skin, sinews, and bones remain! Let the flesh and blood waste away in my body! I will not stop trying until I have achieved what is possible by manly strength, energy, and vigor.’

It was by diligence that I achieved awakening, and by diligence that I achieved the supreme sanctuary.

If you too never stop trying, thinking: ‘Gladly, let only skin, sinews, and bones remain! Let the flesh and blood waste away in my body! I will not stop trying until I have achieved what is possible by manly strength, energy, and vigor.’ You will soon realize the supreme culmination of the spiritual path in this very life. You will live having achieved with your own insight the goal for which gentlemen rightly go forth from the lay life to homelessness.

So you should train like this: ‘We will never stop trying, thinking: “Gladly, let only skin, sinews, and bones remain! Let the flesh and blood waste away in my body! I will not stop trying until I have achieved what is possible by manly strength, energy, and vigor.”’ That’s how you should train.”

From Numbered discourses 2 – 1. punishments – 1. Faụlt – Learned for Myself.

Bài Viết Liên Quan

 • “Hạnh Nhẫn Nhục Dẫn Đến Niết Bàn”, Web, FB
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Ba: Tinh Tấn, Web, FB
 • Kiên Trì Hướng Tâm Vào Việc Phát Triển Ðức Tinh Tấn, Web, FB
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Ba: Tinh Tấn (Phần 2: 11 Cách Ðể Phát Sanh Tinh Tấn), Web, FB

 • Khi Thiền, Nếu Chúng Ta Cứ Duy Trì Việc Quan Sát Cái Đau, Sự Nóng Bức Hay Tê Cứng Mà Không Chịu Thay Đổi Oai Nghi Liền, Thì Thực Sự Đó Có Phải Là Tự Ép Xác Hay Khổ Hạnh (Atta-Kilamatha-Nuyoga) Không?
 • Kiên Nhẫn Và Nghị Lực Để Đương Đầu Với Đau Khổ, Đặc Biệt Là Cảm Giác Đau Nhức Trong Khi Hành Thiền, Web, FB
 • Thế Nào Là Tám Pháp Đối Trị Dã Dượi Buồn Ngủ (Hôn Trầm Thụy Miên) Trong Khi Hành Thiền?, Web, FB
 • Đến Như Thế Nào Là Không Biết Đủ Đối Với Thiện Pháp Và Không Thối Chuyển Đối Với Tinh Cần?, Web, FB

 • Thánh Lạc Và Phi Thánh Lạc Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Đối Trị Đau Nhức Và Buồn Ngủ, Archive
 • Hiềm Hận Cần Được Trừ Khử Như Thế Nào?, Web, FB
 • Xóa Tan Sân Hận 1/2, Web, FB
 • Xóa Tan Sân Hận 2/2, Web, FB

 • Tu TậP Thiền Định VớI Đề MụC Từ Tâm – 1/4, Web, FB
 • Tu TậP Thiền Định VớI Đề MụC Từ Tâm – 2/4, Web, FB
 • Tu TậP Thiền Định VớI Đề MụC Từ Tâm – 3/4, Web, FB
 • Tu TậP Thiền Định VớI Đề MụC Từ Tâm – 4/4, Web, FB

 • Niệm Chết Như Thế Nào, Web, FB
 • Quán Niệm 32 Thể Trược, Web, FB
 • Thân Hành Niệm – Quán Thân Bất Tịnh 32 Thể Trược, Web, FB
 • Hàng Ngày Không Quên: Sám Hối – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

 • Vị Thầy Chân Chính: Một Trợ Duyên Tối Quan Trọng Không Thể Thiếu, Web, FB
 • Pháp Thượng Nhân – Uttarimanussadhammo, Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB

 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB

 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện., Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB

 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube

 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông Sg, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc:, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức:, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 13 tháng 7,2020