Kham Nhẫn Đến Mức Nào. Bài 2

⚁ KHAM NHẪN ĐẾN MỨC NÀO?

(Bài 2)

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Này Puñña, sau khi được nghe giáo giới với lời giáo giới vắn tắt này của Ta, Ông sẽ trú tại quốc độ nào?

– Bạch Thế Tôn, có một quốc độ tên là Sunāparanta, tại đấy con sẽ ở.

– Thô bạo, này Puñña, là người xứ Sunāparanta. Ðộc ác, này Puñña, là người xứ Sunāparanta. Nếu người xứ Sunāparanta, này Puñña, chửi bới, nhiếc mắng Ông, thời này Puñña, ở đây, Ông nghĩ thế nào?

– Nếu người xứ Sunāparanta, bạch Thế Tôn, chửi bới, nhiếc mắng con, ở đây, con sẽ nghĩ: “Thật là hiền thiện, người xứ Sunāparanta này! Thật là khéo hiền thiện, người xứ Sunāparanta này! Vì những người này không lấy tay đánh đập ta”. Như vậy, ở đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Như vậy, ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy.

—Nếu người xứ Sunāparanta, này Puñña, sẽ đánh đập Ông bằng tay, thời ở đây, này Puñña, Ông sẽ nghĩ thế nào?

– Nếu người xứ Sunāparanta, bạch Thế Tôn, đánh đập con bằng tay, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: “Thật là hiền thiện, những người xứ Sunāparanta này! Thật là khéo hiền thiện, những người xứ Sunāparanta này! Vì những người này không đánh đập ta bằng cục đất”. Ở đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy.

– Nhưng nếu người xứ Sunāparanta, này Puñña, đánh đập Ông bằng cục đất, thời ở đây, này Puñña, Ông nghĩ thế nào?

– Nếu những người xứ Sunāparanta, bạch Thế Tôn, đánh đập con bằng cục đất, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: “Thật là hiền thiện, những người xứ Sunāparanta này! Thật là khéo hiền thiện, những người xứ Sunāparanta này! Vì những người này không đánh đập ta bằng gậy”. Ở đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy.

– Nhưng nếu những người xứ Sunāparanta, này Puñña, sẽ đánh đập Ông với gậy, thời ở đây, này Puñña, Ông nghĩ thế nào?

– Nếu những người xứ Sunāparanta này, bạch Thế Tôn, sẽ đánh đập con với gậy, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: “Thật là hiền thiện, những người xứ Sunāparanta này! Thật là khéo hiền thiện, những người xứ Sunāparanta này! Vì những người này không đánh đập ta bằng kiếm”. Ở đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy.

– Nhưng nếu những người xứ Sunāparanta, này Puñña, lại đánh đập Ông bằng kiếm, thời ở đây, này Puñña, Ông sẽ nghĩ thế nào?

– Nếu những người xứ Sunāparanta, bạch Thế Tôn, đánh đập con với cây kiếm, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: “Thật là hiền thiện, những người xứ Sunāparanta này! Thật là khéo hiền thiện, những người xứ Sunāparanta này! Vì những người này không đoạn mạng ta với cây kiếm sắc bén”. Ở đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy.

– Nhưng nếu những người xứ Sunāparanta, này Puñña, sẽ đoạn mạng Ông với lưỡi kiếm sắc bén, thời ở đây, này Puñña, Ông sẽ nghĩ như thế nào?

– Nếu những người xứ Sunāparanta, bạch Thế Tôn, sẽ đoạn mạng con với lưỡi kiếm sắc bén, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: “Có những đệ tử của Thế Tôn, khi phiền não, tủi hổ và ghê tởm bởi thân và sinh mạng đã sử dụng đến con dao. Nay dầu không tìm đến ta vẫn được sử dụng con dao”. Ở đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy.

– Lành thay, lành thay, này Puñña! Ðầy đủ với sự an tịnh tự điều này, Ông có thể sống tại quốc độ Sunāparanta. Này Puñña, nay Ông hãy làm những gì Ông nghĩ là hợp thời.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ Kinh – Chương 35: Tương Ưng Sáu Xứ – IV: Phẩm Channa – 87. Puñña

 

… này các Tỷ–kheo, một vị Tỷ–kheo thành tựu năm pháp không đáng cung kính, không đáng tôn trọng, không đáng cúng dường, không đáng chắp tay, không còn là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là năm?

8. Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo không kham nhẫn các sắc, không kham nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các vị, không kham nhẫn các xúc. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là vị Tỷ–kheo không kham nhẫn các sắc?

9. Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi mắt thấy sắc liền tham đắm các sắc khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo không kham nhẫn các sắc. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo không kham nhẫn các tiếng?

10. Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi tai nghe tiếng liền tham đắm các tiếng khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo không kham nhẫn các tiếng. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo không kham nhẫn các hương?

11. Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi mũi ngửi hương liền tham đắm các hương khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, là Tỷ–kheo không kham nhẫn các hương. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo không kham nhẫn các vị?

12. Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi lưỡi nếm vị liền tham đắm các vị khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, là Tỷ–kheo không kham nhẫn các vị. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là vị Tỷ–kheo không kham nhẫn các xúc?

13. Ở đây, này Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi thân cảm xúc liền tham đắm các xúc khả ái, tâm không thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, là Tỷ–kheo không kham nhẫn các xúc.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo không đáng được cung kính, không đáng được tôn trọng, không đáng được cúng dường, không đáng được chắp tay, không còn là vô thượng phước điền ở đời.

… này các Tỷ–kheo, thành tựu năm pháp, vị Tỷ–kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm?

21. Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo kham nhẫn các sắc?

22. Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi mắt thấy sắc, không tham đắm các sắc khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo kham nhẫn các sắc. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo kham nhẫn các tiếng?

23. Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi tai nghe tiếng, không tham đắm các tiếng khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo kham nhẫn các tiếng. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo kham nhẫn các hương?

24. Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi mũi ngửi các hương, không tham đắm các hương khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo kham nhẫn các hương. Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo kham nhẫn các vị?

25. Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi lưỡi nếm các vị, không tham đắm các vị khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo kham nhẫn các vị. Và thế nào, này các Tỷ–kheo, là Tỷ–kheo kham nhẫn các xúc?

26. Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo khi thân cảm các xúc, không tham đắm các xúc khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo kham nhẫn các xúc.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ–kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya – Chương V – Năm Pháp – Phẩm Vua – (VIII) (138) Ăn Các Ðồ Thực Vật,

Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo biết kham nhẫn?

12. Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo kham nhẫn lạnh, nóng, đói khát, sự xúc phạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, những cách nói mạ lỵ, phỉ báng, các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, nhói đau, chói đau, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Như vậy, này các Tỷ–kheo, là Tỷ–kheo kham nhẫn.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya – Chương V – Năm Pháp – Phẩm Vua – (X) (140) Biết Nghe

Bài Viết Liên Quan

 • Kham Nhẫn Đến Mức Nào? – (Bài 1), Web, FB
 • Kham Nhẫn Đến Mức Nào? – (Bài 2), Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Xóa Tan Sân Hận, Oan Trái, Web, FB
 • Xóa Tan Sân Hận 2/2, Web, FB
 • Tu Tập Thiền Định VớI Đề Mục Từ Tâm – Phần 1, Web, FB
 • Tu Tập Thiền Định VớI Đề Mục Từ Tâm – Phần 2, Web, FB
 • Tu Tập Thiền Định VớI Đề Mục Từ Tâm – Phần 3, Web, FB
 • Tu Tập Thiền Định VớI Đề Mục Từ Tâm – Phần 4, Web, FB
 • Hiềm Hận Cần Được Trừ Khử Như Thế Nào?, Web, FB
 • Niệm Chết Như Thế Nào, Web, FB
 • Quán Niệm 32 Thể Trược, Web, FB
 • Thân Hành Niệm – Quán Thân Bất Tịnh 32 Thể Trược, Web, FB
 • Vun Bồi Tâm Từ (Và Cả Bi, Hỷ, Xả), Web, FB
 • Tôi Phải Tu Tập Tâm Từ, Vô Hận, Vô Sân Đến Mức Nào?, Web, FB
 • Lưu Ý Về Tu Tập Bi – Hỷ – Xả Trong Khi Tu Tập Rải Tâm Từ, Web, FB
 • Năm Tính Chất Của Hư Không Nên Được Hành Trì Là Gì?, Web, FB
 • Hàng Ngày Không Quên: Sám Hối – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB
 • Video Sám Hối – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Youtube
 • Tụng Buổi Tối Sau Thời Thiền, Web, FB
 • Metta Sutta Kinh Tâm Từ – Karaniya Metta Sutta: Tự Học Pali – Việt, Web, FB
 • Ghê Sợ Tội Lỗi – Hiri, Hổ Thẹn Tội Lỗi – Ottappa, Web, FB
 • Thế Nào Là Tám Pháp Đối Trị Dã Dượi Buồn Ngủ (Hôn Trầm Thụy Miên) Trong Khi Hành Thiền?, Web, FB
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Ba: Tinh Tấn (Phần 2: 11 Cách Ðể Phát Sanh Tinh Tấn), Web, FB
 • Kiên Nhẫn Và Nghị Lực Để Đương Đầu Với Đau Khổ, Đặc Biệt Là Cảm Giác Đau Nhức Trong Khi Hành Thiền, Web, FB
 • Đoạn Tận Năm Triền Cái Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Ba Căn Thiện: Alobha: Không -Tham, Adosa: Không – Sân, Amoha: Không – Si, Web, FB
 • Chỉ Trích, Chê Bai, Vu Khống, Web, FB
 • Địa Ngục Có Hay Không, Web, FB
 • Món Qùa Pháp Bảo: Audio Pháp Thoại, Web, FB
 • (09) Đối Trị Đau Nhức Và Buồn Ngủ, Youtube