Phước Thiện – Puñña

PHƯỚC THIỆN (Puñ­ña)

– HP: Thưa Sư. Lúc ở Huế con có đi đặt bát để kiếm phước, vậy bữa nay con ở xa chùa, xa Quý Sư như thế con phải làm gì để có thể tăng thêm phước cho chính mình thưa Sư?

– @: Nguồn căn bản phước nghiệp có ba điều là bố thí (dānamaya), trì giới (sīlamaya) và hành thiền tu tập tâm và tuệ (bhāvanāya) – (D.III.218; A.IV.239; It.51.)

Muốn vun bồi, tích lũy quả báu phước thiện cho đời này và cho đời sau thì hãy Bố Thí cúng dường, nhưng tốt hơn nữa là Trì Giới, và tốt hơn cả là Hành thiền tu tập tâm (định) và tuệ

Trong các bộ chú giải đã giải thích rộng thành mười điều tạo phước, thập hạnh phúc, đó là:

1– Bố thí (Dānamagga), là tạo phước bằng cách bố thí xả tài.

2– Trì giới (Sīlamaya), là tạo phước, bằng cách giữ giới, thọ trì những giới cấm.

3– Hành thiền tu tập tâm và tuệ (Bhāvanāmaya), là tạo phước bằng cách tu tập định: thiền chỉ và thiền quán.

4– Cung kính (Apacāyanamaya), là tạo phước bằng cách kính lễ bậc trưởng thượng.

5– Phục vụ (Veyyāvaccamaya), là tạo phước bằng cách làm lợi ích cho người khác với công sức của mình.

6– Hồi hướng (Pattidānamaya), là tạo phước bằng cách hướng nguyện công đức đã làm, để tạo điều kiện cho người khác sanh tâm thiện.

7– Tùy hỷ (Pattānumodanāmaya), là tạo phước bằng cách vui thích theo công đức của người khác đã làm.

8– Thính pháp (Dhammassavanamaya), là tạo phước bằng cách nghe pháp của Đức Phật thuyết, hay các đệ tử của Ngài thuyết, thậm chí là nghe những bậc thiện trí dạy bảo.

9– Thuyết pháp (Dhammadesanāmaya), là tạo phước bằng cách nói pháp chân chánh cho người khác nghe, thậm chí chỉ là bàn luận Phật pháp, hoặc nói những lời hay lẽ phải.

10– Sửa đổi tà kiến (Diṭṭhujukamma), là tạo phước bằng cách trau dồi kiến thức, làm cho tri kiến được ngay thẳng, chánh kiến.

Trong mười điều tạo phước ấy, Bố thí cúng dường + Hồi hướng + Tùy hỷ là chung một nhóm pháp tạo phước vật;

Trì Giới + Cung kính + Phục vụ là chung một nhóm pháp tạo phưóc đức;

Hành thiền tu tập tâm và tuệ + Thính pháp + Thuyết pháp + Sửa đổi tà kiến là chung một nhóm pháp tạo phước trí;

riêng về Sửa đổi tà kiến là pháp hỗ trợ chín pháp kia và tạo được ba loại phước.

Đức Phật cũng chỉ ra (trong Tăng Chi Bộ Kinh, Chương IV, Phẩm Nguồn Sanh Phước) bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, đem đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc:

“Ở đây, này các Tỷ–kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tín bất động đối với Phật: “Bậc Thế Tôn ấy là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”. Này các Tỷ–kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện thứ nhất… hạnh phúc an lạc.

Lại nữa, này các Tỷ–kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tín bất động đối với Pháp: ” Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu”. Này các Tỷ–kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện thứ hai… hạnh phúc, an lạc.

Lại nữa, này các Tỷ–kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: “Thiện hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Ưng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời”. Này các Tỷ–kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện thứ ba… hạnh phúc, an lạc.

Lại nữa, này các Tỷ–kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với những giới được bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị bể vụn, không bị điểm chấm, không bị uế nhiễm, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến Thiền định. Này các Tỷ–kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện thứ tư… hạnh phúc, an lạc.”

Nguyện cho Hồng Ân Tam Bảo luôn gia trì cho Đạo hữu vun bồi, tích lũy phước thiện vô lượng tạo duyên lành giúp chứng ngộ Đạo Quả giải thoát trong ngày vị lai.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

– Ghi chú:

Danh từ Phước dịch ra từ Pāḷi là Puñña. Danh từ Thiện dịch ra từ Pāḷi là Kusala.

Puñña = phước: có nghĩa là trạng thái làm cho tâm của mình được trong sạch khỏi phiền não. Ngược với phước là tội (pāpa) là trạng thái làm cho tâm bị ô nhiễm bởi phiền não.

Quả báu của phước là sự an lạc thân – tâm.

Kusala = thiện: có nghĩa là trạng thái tiêu diệt ác pháp. Ngược với thiện là bất thiện (akusala) chính là ác pháp.

Quả báu của thiện là sự an lạc thân – tâm.

Cho nên, phước và thiện đồng nghĩa với nhau.

Phước (puñña) thường thấy trong Kinh tạng, có nghĩa hẹp.

Thiện (kusala) thường thấy trong Vi diệu pháp tạng, có nghĩa rộng.

(TK Hộ Pháp)

Tăng chi bộ kinh – XVIII. Phẩm nam cư sĩ

(VII) (177) Người Buôn Bán

– Có năm nghề buôn bán này, này các Tỷ–kheo, một nam cư sĩ không nên làm. Thế nào là năm? Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc.

Có năm nghề buôn bán này, này các Tỷ–kheo, một nam cư sĩ không nên làm.

Tăng chi bộ kinh – XV. Phẩm tikandaki – (V) (145) Con Ðường Ðến Ðịa Ngục

– Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ–kheo, như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. Thế nào là năm?

① Sát sanh, ② lấy của không cho, ③ tà hạnh trong các dục, ④ nói láo, ⑤ đắm say trong rượu men, rượu nấu.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ–kheo, như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ–kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. Thế nào là năm?

① Từ bỏ sát sanh, ② từ bỏ lấy của không cho, ③ từ bỏ tà hạnh trong các dục, ④ từ bỏ nói láo, ⑤ từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ–kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới.

Bài viết liên quan

 • Thời Gian: Ai Cũng Chỉ Có 24H Mỗi Ngày!, Web, FB
 • Phước Thiện – Puñña, Web, FB
 • Quét Chổi Lợi Ích Gì, Web, FB
 • Nhà Bao Việc, Web, FB
 • 10 Thiện Nghiệp Là Gì, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào? , Web, FB
 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Phục Vụ Với Mục Đích Gì Mang Lại Lợi Ích Lớn?, Web, FB
 • Mọi Việc Rồi Sẽ Qua, Web, FB
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào?, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB
 • Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Ngũ Giới Quả Xấu Ác Nghiệp Phạm Ngũ Giới, Web, FB
 • Phước – Tuệ Đồng Tu, Web, FB
 • Sám Hối Như Thế Nào? Để Làm Gì, Web, FB
 • Youtube
 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube

Bài viết trên Facebook, 7 Tháng 4, 2017