Saṅghe dānaṁ dehtha Hãy cúng dường chúng tăng

SAṄGHE DĀNAṀ DEHTHA

HÃY CÚNG DƯỜNG CHÚNG TĂNG

(=TĂNG ĐOÀN = SAṄGHA)

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Ngày 18/2/223 là ngày Bát Quan Trai Giới Uposatha cuối kỳ trăng khuyết, cúng dường trai tăng, cúng dường tứ vật dụng (thuốc, khăn choàng, tịnh tài navakamma) lần thứ tư (tức đợt cuối trong 4 đợt, mỗi tháng 1 lần trong kỳ công tác 4 tháng mỗi năm) của quý đạo hữu thí chủ Việt Nam tới Tăng đoàn Sangha 4 vị Đại trưởng lão Mahanayaka (thuộc đoàn công tác thường trực 47 vị của Giáo hội Phật Giáo Myanmar) và Sư Cả Chủ trì Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Myanmar đã thành tựu viên mãn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Mừng vui tùy hỷ công đức bố thí cúng dường thanh cao của quý thí chủ, công đức cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo của quý đạo hữu.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này và thiện nghiệp cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo cao quí này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới các vị thí chủ, các đạo hữu cùng mọi người trong gia đình mình, và sẽ là duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

🍀 Idaṃ me dānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.

Nguyện xin phước thiện cúng dường này làm duyên lành dẫn dắt con chứng đắc A–ra–hán Thánh Ðạo diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân.

🍀 Idaṃ no ñātinaṃ hotu, sukhitā hontu ñātayo.

Phước thiện thanh cao này, cầu mong được thành tựu đến thân bằng quyến thuộc của chúng con, cầu mong họ được thoát khỏi khổ, được an lạc lâu dài.

🍀 Imaṃ puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ dema sabbepi te puññapattiṃ laddhāna sukhitā hontu.

Chúng con xin chia phần phước thiện thanh cao này đến cho tất cả chúng sinh, cầu mong tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ, được an lạc lâu dài.

🍀 Sabbe sattā sukhi hontu.

Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh được An vui – Hạnh phúc.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

––––––––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH:

SAṄGHE DĀNAṀ DEHTHA

HÃY CÚNG DƯỜNG CHÚNG TĂNG

––––––––––––––––––––––––––––––

Như vầy tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn ở Nàdika, tại giảng đường bằng gạch. Bấy giờ có gia chủ bán củi đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với người bán củi đang ngồi xuống một bên:

—Này Gia chủ, trong gia đình Ông có bố thí không?

—Bạch Thế Tôn, trong gia đình con có bố thí. Những Tỷ–kheo là vị sống ở rừng, theo hạnh khất thực, mặc áo lấy vải lượm từ đống rác, bậc A–la–hán, hay thực hành A–la–hán đạo, những Tỷ–kheo như vậy, bạch Thế Tôn, đều được bố thí.

—Nhưng chắc chắn, này Gia chủ, đây THỰC LÀ MỘT SỰ KHÓ KHĂN cho Ông, một người tại gia thọ dụng các dục, bị con cháu trói buộc, được dùng hương chiên đàn từ Kàsi, được đeo và thoa với vòng hoa, hương, hương liệu, được tiêu dùng vàng và bạc ĐỂ CÓ THỂ NÓI ai là bậc A–la–hán, ai là bậc thực hành A–la–hán đạo.

🔸 Tỷ–kheo trú tại rừng núi, này Gia chủ, nếu tháo động, kiêu căng dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng, thời vị ấy về phương diện này đáng bị chỉ trích.

Này Gia chủ, nếu Tỷ–kheo trú ở rừng núi, không tháo động, không kiêu căng, không dao động, không lắm mồm, lắm miệng, không lắm lời, chánh niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, với các căn được phòng hộ, thời vị ấy về phương diện này đáng được tán thán.

🔸 Nếu Tỷ–kheo sống ở cuối làng, này Gia chủ, tháo động, kiêu căng… các căn thả lỏng; vị ấy về phương diện này đáng bị chỉ trích.

Nếu Tỷ–kheo sống ở cuối làng, này Gia chủ, không tháo động, không kiêu căng… các căn được phòng hộ, thời vị ấy về phương diện này đáng được tán thán.

🔸 Nếu vị Tỷ–kheo theo hạnh khất thực, này Gia chủ, nhưng còn tháo động, kiêu căng… đáng bị chỉ trích.

Nếu Tỷ–kheo theo hạnh khất thực, này Gia chủ, nhưng không tháo động, không kiêu căng… đáng được tán thán.

🔸 Nếu Tỷ–kheo nào nhận lời mời, này Gia chủ, nhưng còn tháo động… đáng bị chỉ trích. Nếu Tỷ–kheo nào nhận lời mời, này Gia chủ, nhưng không tháo động… đáng được tán thán.

🔸 Nếu Tỷ–kheo nào mặc áo lấy vải lượm từ đống rác, này Gia chủ, nhưng còn tháo động… đáng bị chỉ trích.

Nếu Tỷ–kheo nào mặc áo lấy vải lượm từ đống rác, này Gia chủ, nhưng không tháo động… đáng được tán thán.

🔸 Nếu Tỷ–kheo nào mang y từ người Gia chủ cúng, nhưng còn tháo động… đáng bị chỉ trích.

… nhưng không tháo động… đáng được tán thán.

🔷 Tuy vậy, này Gia chủ, HÃY CÚNG DƯỜNG CHÚNG TĂNG (SAṄGHE DĀNAṀ DEHI). Nếu Ông cúng dường chúng Tăng, tâm sẽ được định tín. Nếu Ông có tâm định tín, lúc thân hoại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.

—Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ bố thí cúng dường chúng Tăng.

[Iṅgha tvaṁ, gahapati, saṅghe dānaṁ dehi. Saṅghe te dānaṁ dadato cittaṁ pasīdissati. So tvaṁ pasannacitto kāyassa bhedā paraṁ maraṇā sugatiṁ saggaṁ lokaṁ upapajjissasī”ti.

“Esāhaṁ, bhante, ajjatagge saṅghe dānaṁ dassāmī”ti.]

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: AN 6.59 Dārukammikasutta – Aṅguttara Nikāya – VI. Ðại Phẩm – 6.59. Người Bán Củi

https://suttacentral.net/an6.59/vi/minh_chau

––––––––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH: PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG

––––––––––––––––––––––––––––––

Như vầy tôi nghe.

Một thời, Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích–Ca), ở Kapilavatthu (Ca–ty–la–vệ), tại tinh xá Nigrodha (Ni–câu–luật Thọ Viên).

Rồi Mahāpajāpati Gotama (Củ đàm Nữ Ma–ha–ba–xà–bà–đề), đem theo một cặp y mới, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahāpajāpati Gotama bạch Thế Tôn

—Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt đặc biệt cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn vì lòng từ mẫn hãy nhận lấy cho con.

Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Mahāpajāpati Gotama

—Này Gotama, HÃY CÚNG DƯỜNG TĂNG CHÚNG. Bà cúng dường Tăng chúng, thời Ta sẽ được cung kính, và cả Tăng chúng cũng vậy.

Lần thứ hai, Mahāpajāpati Gotama bạch Thế Tôn

—Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt. Hãy nhận lấy cho con.

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Mahāpajāpati Gotama

—Này Gotama, HÃY CÚNG DƯỜNG TĂNG CHÚNG…. Và cả Tăng chúng cũng vậy.

Lần thứ ba, Mahāpajāpati Gotama bạch Thế Tôn

—Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt … hãy nhận lấy cho con.

Lần thứ ba, Thế Tôn nói với Mahāpajāpati Gotama:

—Này Gotama, HÃY CÚNG DƯỜNG TĂNG CHÚNG … và cả tăng chúng cũng vậy.

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ānanda bạch Thế Tôn

—Thế Tôn hãy nhận cặp y mới cho Mahāpajāpati Gotama!

Bạch Thế Tôn, Mahāpajāpati Gotama đã giúp ích nhiều cho Thế Tôn, là thúc mẫu, là dưỡng mẫu, đã nuôi dưỡng Thế Tôn, đã cho Thế Tôn bú sữa, vì rằng sau khi sanh, thân mẫu của Thế Tôn mệnh chung, chính bà đã cho Thế Tôn bú sữa.

Bạch Thế Tôn, và Thế Tôn cũng giúp ích nhiều cho Mahāpajāpati Gotama. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahāpajāpati Gotama đã quy y Phật, quy Pháp, quy y Tăng. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahāpajāpati từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu đem lại.

Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahāpajāpati Gotama có đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật, đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, đầy đủ các giới luật làm bậc Thánh hoan hỷ.

Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahāpajāpati Gotama không còn nghi ngờ đối với Khổ, không còn nghi ngờ đối với Khổ tập, không còn nghi ngờ đối với Khổ diệt, không còn nghi ngờ đối với Con Ðường đưa đến khổ diệt. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn cũng đã giúp ích nhiều cho Mahāpajāpati Gotama.

⚀ —Thật là như vậy, này Ānanda! Thật là như vậy, này Ānanda! Này Ānanda, NẾU DO NHỜ MỘT NGƯỜI, MÀ MỘT NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC QUY Y PHẬT, QUY Y PHÁP, QUY Y TĂNG, thời này Ānanda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về đảnh lễ, đứng đậy, chấp tay, về làm những việc thích hợp và về dâng cúng các sự cúng dường như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh.

⚁ Nếu do nhờ một người mà một người khác TỪ BỎ SÁT SANH, TỪ BỎ LẤY CỦA KHÔNG CHO, TỪ BỎ TÀ HẠNH TRONG CÁC DỤC, TỪ BỎ NÓI LÁO, TỪ BỎ ĐẮM SAY CÁC LOẠI RƯỢU MEN, RƯỢU NẤU, thời này Ānanda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia … dược phẩm trị bệnh.

⚂ Này Ānanda, nếu do nhờ một người mà một người khác ĐẦY ĐỦ TỊNH TÍN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHẬT, ĐỐI VỚI PHÁP, ĐỐI VỚI TĂNG, ĐẦY ĐỦ CÁC GIỚI LUẬT, thời này Ānanda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia … dược phẩm trị bệnh.

⚃ Này Ānanda, nếu do nhờ một người mà một người khác KHÔNG CÓ NGHI NGỜ ĐỐI VỚI KHỔ, KHÔNG CÓ NGHI NGỜ ĐỐI VỚI KHỔ TẬP, KHÔNG CÓ NGHI NGỜ ĐỐI VỚI KHỔ DIỆT, KHÔNG CÓ KHI NGỜ ĐỐI VỚI CON ÐƯỜNG ĐƯA ĐẾN KHỔ DIỆT, thời này Ānanda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia … dược phẩm trị bệnh.

🔹 Này Ānanda, có MƯỜI BỐN LOẠI CÚNG DƯỜNG PHÂN LOẠI THEO HẠNG NGƯỜI.

––––––––––––––––––––––––––––––

⑴ Bố thí các đức Như Lai, bậc A–la–hán, Chánh Ðẳng Giác, là cúng dường thứ nhất, phân loại theo hạng người.

⑵ Bố thí các vị Ðộc Giác Phật, là cúng dường thứ hai, phân loại theo hạng người.

⑶ Bố thí các bậc A–la–hán, đệ tử Như Lai, là cúng dường thứ ba, phân loại theo hạng người.

⑷ Bố thí các vị trên con đường chứng quả A–la–hán là cúng dường thứ tư, phân loại theo hạng người.

⑸ Bố thí các vị chứng quả Bất lai, là cúng dường thứ năm, phân loại theo hạng người.

⑹ Bố thí các vị trên con đường chứng quả Bất lai là cúng dường thứ sáu, phân loại theo hạng người.

⑺ Bố thí các vị chứng quả Nhất lai là cúng dường thứ bảy, phân loại theo hạng người.

⑻ Bố thí các vị trên con đường chứng quả Nhất lai là cúng dường thứ tám, phân loại theo hạng người.

⑼ Bố thí các vị chứng quả Dự lưu là cúng dường thứ chín, phân loại theo hạng người.

⑽ Bố thí các vị trên con đường chứng quả Dự lưu là cúng dường thứ mười, phân loại theo hạng người.

⑾ Bố thí những vị ngoại học (bahiraka) đã ly tham trong các dục vọng là cúng dường thứ mười một, phân loại theo hạng người.

⑿ Bố thí những phàm phu gìn giữ giới luật là cúng dường thứ mười hai, phân loại theo hạng người.

⒀ Bố thí những phàm phu theo ác giới là cúng dường thứ mười ba, phân loại theo hạng người.

⒁ Bố thí các loại bàng sanh là cúng dường thứ mười bốn, phân loại theo hạng người.

⇛⇛⇛ Tại đây, này Ānanda,

⒁ sau khi bố thí cho các loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức.

⒀ Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức.

⑿ Sau khi bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn lần công đức.

⑾ Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần công đức.

⑽ Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự lưu, cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức.

⑼ Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Dự lưu?

⑻ Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Nhất lai?

⑺ Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất lai?

⑹ Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Bất lai?

⑸ Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bất lai?

⑷ Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A–la–hán?

⑶ Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A–la–hán, đệ tử Như Lai?

⑵ Còn nói gì đến những vị Ðộc Giác Phật?

⑴ Còn nói gì đến các Như Lai, bậc A–la–hán, Chánh Ðẳng Giác?

🔹 Này Ānanda, có BẢY LOẠI CÚNG DƯỜNG CHO TĂNG CHÚNG.

––––––––––––––––––––––––––––––

⑴ Bố thí cho cả hai Tăng chúng với đức Phật là vị cầm đầu là cúng dường Tăng chúng thứ nhất. [Chú thích: Không còn loại bố thí trong thời nay vì Đức Phật đã nhập diệt, và vì Tỳ kheo ni không còn].

⑵ Bố thí cho cả hai Tăng chúng, sau khi đức Phật đã nhập diệt là cúng dường Tăng chúng thứ hai. [Chú thích: Không còn loại bố thí trong thời nay vì Tỳ kheo ni không còn].

⑶ BỐ THÍ CHO CHÚNG TỶ–KHEO TĂNG là cúng dường Tăng chúng thứ ba.

⑷ Bố thí cho chúng Tỷ–kheo ni là cúng dường Tăng chúng thứ tư. [Chú thích: Không còn loại bố thí trong thời nay vì Tỳ kheo ni không còn].

⑸ Bố thí và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ định cho tôi một số Tỷ–kheo và Tỷ–kheo ni như vậy”, là cúng dường Tăng chúng thứ năm. [Chú thích: Không còn loại bố thí trong thời nay vì Tỳ kheo ni không còn].

⑹ BỐ THÍ VÀ NÓI RẰNG: “MONG RẰNG TĂNG CHÚNG CHỈ ĐỊNH CHO TÔI MỘT SỐ TỶ–KHEO NHƯ VẬY”, là cúng dường Tăng chúng thứ sáu.

⑺ Bố thí và nói rằng: “Mong rằng Tăng chúng chỉ định cho một số Tỷ–kheo ni như vậy”, là cúng dường Tăng chúng thứ bảy. [Chú thích: Không còn loại bố thí trong thời nay vì Tỳ kheo ni không còn].

⇛⇛⇛ Nhưng này Ānanda, trong thời gian tương lai sẽ có những hạng chuyển tánh (gotrabhuno), với những áo cà–sa vàng xung quanh cổ, theo ác giới, ác pháp, và cuộc bố thí đối với chúng Tăng theo ác giới. Nhưng này Ānanda, KHI TA NÓI RẰNG CÚNG DƯỜNG CHO TĂNG CHÚNG LÀ VÔ SỐ VÀ VÔ LƯỢNG, THỜI NÀY ĀNANDA, TA KHÔNG CÓ MUỐN NÓI RẰNG BẤT CỨ PHƯƠNG TIỆN GÌ, MỘT SỰ BỐ THÍ PHÂN LOẠI THEO CÁ NHÂN LẠI CÓ KẾT QUẢ TO LỚN HƠN ĐỐI VỚI CÚNG DƯỜNG CHO TĂNG CHÚNG.

🔹 Này Ānanda, có bốn sự thanh tịnh của các loại cúng dường. Thế nào là bốn?

––––––––––––––––––––––––––––––

⚀ Này Ānanda, có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người nhận.

⚁ Này Ānanda, có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người cho.

⚂ Này Ānanda, có loại cúng dường không được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận.

⚃ Này Ānanda, có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận.

Và này Ānanda, thế nào là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người nhận?

⚀ Ở đây, này Ānanda, người cho giữ giới, theo thiện pháp, còn những người nhận theo ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này Ānanda, là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người nhận.

⚁ Và này Ānanda, thế nào là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người cho? Ở đây, này Ānanda, người cho theo ác giới, theo ác pháp, còn những người nhận giữ giới, theo thiện pháp. Như vậy, này Ānanda, là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người cho.

⚂ Và này Ānanda, thế nào là loại cúng dường không được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận? Ở đây, này Ānanda, người cho theo ác giới, theo ác pháp, và người nhận cũng theo ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này Ānanda, là sự cúng dường không được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận.

⚃ Và này Ānanda, thế nào là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận? Ở đây, này Ānanda, người cho giữ giới, theo thiện pháp; và người nhận cũng giữ giới, theo thiện pháp. Như vậy, này Ānanda, là sự cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận.

Này Ānanda, như vậy là bốn sự thanh tịnh của các loại cúng dường.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi nói như vậy, bậc Ðạo sư lại nói thêm:

Ai đầy đủ giới luật,

Bố thí cho ác giới;

Vật thí được đúng pháp,

Với tâm khéo hoan hỷ,

Với lòng tin vững vàng

Vào quả lớn của nghiệp,

Sự cúng dường như vậy,

Thanh tịnh bởi người cho.

Ai không giữ giới luật,

Bố thí cho thiện giới;

Vật thí không đúng pháp,

Với tâm không hoan hỷ,

Không lòng tin vững vàng,

Vào quả lớn của nghiệp,

Sự cúng dường như vậy,

Thanh tịnh bởi người nhận.

Ai không giữ giới luật,

Bố thí cho ác giới;

Vật thí không đúng pháp,

Với tâm không hoan hỷ,

Không lòng tin vững vàng,

Vào quả lớn của nghiệp,

Sự cúng dường như vậy

Cả hai không thanh tịnh.

Ai đầy đủ giới luật,

Bố thí cho thiện giới;

Vật thí được đúng pháp,

Với tâm khéo hoan hỷ,

Với lòng tin vững vàng,

Vào quả lớn của nghiệp,

Ta nói bố thí ấy

Chắc chắn có quả lớn.

Ai xuất ly tham ái

Bố thí không tham ái,

Vật thí được đúng pháp.

Với tâm khéo hoan hỷ,

Với lòng tin vững vàng,

Vào quả lớn của nghiệp,

Ta nói bố thí ấy

Là quảng đại tài thí.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Dakkhiṇāvibhaṅgasutta – Trung Bộ Kinh – 142. Kinh Phân biệt cúng dường

Bài viết liên quan

 • Cúng dường là gì, Web, FB
 • Miếng ăn cuối cùng , Web Link
 • Lợi ích của bố thí cúng dường là gì?, Web Link
 • Quả báu của phước thiện bố thí, Web Link
 • Bố thí ba-la-mật, Web, FB
 • Bố thí là việc dễ làm, song bố thí để tạo được phước thiện không phải là việc dễ, mà được phước thiện vô lượng càng khó hơn…, Web, FB
 • Cúng dường thanh tịnh, Web Link
 • Nguồn sanh phước, Web Link
 • Vun bồi bát thánh đạo dẫn đến chứng ngộ niết bàn thông qua dāna (từ thiện, bố thí, cúng dường, hiến tặng) như thế nào?, Web Link
 • Bảo tàng – kho tàng công đức bất hoại nhờ phước nghiệp có thể làm thoã mãn mọi ước nguyện nhân thiên, Web
 • Vì sao Đức Phật thuyết pháp theo thứ lớp bố thí – trì giới – hành thiền, Web, FB
 • Bố thí như thế nào được quả lớn, được lợi ích lớn, Web, FB
 • Bố thí vật thực mỗi sáng tại myanmar, Web Link
 • Khó có một đền ơn nào xứng đáng đối với những vị này – cúng dường lần 1 tới các vị mahanayaka 31/3/2022, Web Link
 • Cúng dường đến bậc đáng cúng dường, là phúc lành cao thượng – pūjā ca pūjanīyānaṃ, etaṃ maṅgalam’uttamaṃ: cúng dường lần 2 tới các vị đại sư mahanayaka 21/4/2022, Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020, Web Link
 • Dāna: từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web Link
 • Suy xét làm phước thiện bố thí, Web, FB
 • Sai khác giữa có bố thí và không bố thí?, Web Link
 • Bố thí xứng bậc chân nhân, Web, FB
 • Dāna – bố thí cúng dường từ thiện, Web Link
 • Dāna – từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web, FB
 • Bố thí nơi nào cho quả lớn, Web, FB
 • Cúng dường chúng tăng, Web Link
 • Hai lợi ích của việc bố thí trú xá là gì, Web Link
 • Cúng dường cây trái – cúng dường trường cửu, Web Link
 • Lành thay sự bố thí! lập và gắn bảng ghi danh các thí chủ việt nam cúng dường liêu cốc và cúng dường vườn cây trái bơ avocado tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon taunggyi, Web Link
 • “ta đã chiến thắng” – phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng cúng dường của các thí chủ việt nam tại myanmar đợt 24 (29/03/2022 to 28/04/2022) và đợt 25 (29/04/2022 đến 15/05/2022), Web Link
 • Các pháp nào tác thành sakka – vị thiên chủ đế thích thống lãnh và trị vì “tam thập tam thiên giới”?, Web Link
 • Xây chùa, tháp, dựng tượng Phật có thuộc vào thí sự không, Web, FB
 • Bỏ công trực tiếp bố thí có lợi ích gì, Web, FB
 • Thỉnh mời chư tăng tới cúng dường, trai tăng tại gia để làm gì, Web Link
 • Cung thỉnh người xuất gia giữ giới tới gia đình có được nhiều công đức gì ?, Web Link
 • Bố thí cúng dường sangha tại gia, Web, FB
 • Sanghadana – cúng dường tại gia tới tăng đoàn sangha – 21/11/2021 mandalay, Web Link
 • Tiền nhiều để làm gì, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 19 tháng 2 2023