Bố thí như thế nào được quả lớn, được lợi ích lớn

BỐ THÍ NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC QUẢ LỚN, ĐƯỢC LỢI ÍCH LỚN❓

Với sự trợ giúp thu xếp của hộ tăng tại SG Thiện Diệu, các cô nữ tu hộ tăng tại thiền viện đã chuẩn bị, và đại diện cho các thí chủ Việt Nam giúp thành tựu viên mãn cúng dường trai tăng tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar, trong các ngày 20, 21, 22/9/2021 bởi Đạo hữu Hoang Phuong Dung, và trong các ngày 27, 28, 29/9/2021 bởi Đạo hữu Nguyễn Thị Anh Thư (Jennifer Nguyen)

Sādhu! Lành thay!

Các quý đạo hữu thí chủ có thể hoan hỷ tác ý hồi hướng công đức phước báu cúng dường đã được thành tựu viên mãn này tới các chúng sinh, đặc biệt là các thân nhân, quyến thuộc, bạn hữu … v.v… trước, trong khi và sau đợt cúng dường này. Có thể tham khảo thêm theo các hướng dẫn sau:

 • Hồi hướng công đức phước báu tới thân nhân quá vãng như thế nào, Web, FB

Câu phát nguyện hồi hướng công đức phước báu:

” Idaṃ me puññaṃ mātāpituācariyañatimittasamūhānaṃ demi”.

– Xin hồi hướng công đức phước báu (bố thí, trì giới, tu tiến… v.v…) của tôi đến với cha mẹ, thầy tổ, quyến thuộc, bạn bè.

Hoặc:

“Idaṃ me puññaṃ sabbasattānaṃ demi”.

– Xin hồi hướng công đức phước báu (bố thí, trì giới, tu tiến … v.v…) của tôi đến với tất cả các chúng sanh.

Câu nguyện ước cho chính bản thân:

“Idaṁ me puññaṁ āsavakkhayāvahaṁ hotu.”

– Mong cho phước báu của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc (tức đắc Đạo Quả Alahán, giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.).

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Mừng vui tùy hỷ công đức bố thí cúng dường thanh cao của quý thí chủ, công đức cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo của quý đạo hữu.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này và thiện nghiệp cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo cao quí này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới các vị thí chủ, các đạo hữu cùng mọi người trong gia đình mình, và sẽ là duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

==============================

CHÁNH KINH: BỐ THÍ NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC QUẢ LỚN, ĐƯỢC LỢI ÍCH LỚN❓

… Rồi Tôn giả Sàriputta cùng với các nam cư sĩ ở Campà đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn:

—Có thể, bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể ở đây có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn.

—Này Sàriputta, có thể ở đây có hạng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Có thể, này Sàriputta, ở đây có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn.

—Bạch Thế Tôn,

DO NHÂN GÌ, DO DUYÊN GÌ, Ở ĐÂY CÓ HẠNG NGƯỜI BỐ THÍ NHƯ VẬY, KHÔNG ĐƯỢC QUẢ LỚN, KHÔNG ĐƯỢC LỢI ÍCH LỚN?

Bạch Thế Tôn,

DO NHÂN GÌ, DO DUYÊN GÌ, Ở ĐÂY CÓ HẠNG NGƯỜI BỐ THÍ NHƯ VẬY, ĐƯỢC QUẢ LỚN, ĐƯỢC LỢI ÍCH LỚN?

—Ở đây, này Sàriputta, có người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc (về kết quả), bố thí với tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với ý nghĩ: “Tôi sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau”.

Vị ấy bố thí như vậy cho các Sa–môn, Bà–la–môn, bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, những trú xứ, đèn đuốc.

Thầy nghĩ thế nào, này Sàriputta, ở đây có thể có hạng người bố thí như vậy không?

—Thưa có, bạch Thế Tôn.

– ❶ Ở đây, này Sàriputta, có hạng người

bố thí với tâm mong cầu,

bố thí với tâm trói buộc,

bố thí với tâm mong cầu được chất chứa,

bố thí với ý nghĩ: “Ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau”.

VỊ ẤY BỐ THÍ NHƯ VẬY, KHI THÂN HOẠI MẠNG CHUNG, ĐƯỢC SANH CỘNG TRÚ VỚI CHƯ THIÊN Ở BỐN THIÊN VƯƠNG. VÀ VỊ ẤY, KHI NGHIỆP ĐƯỢC ĐOẠN TẬN, THẦN LỰC ẤY, DANH TIẾNG ẤY, UY QUYỀN ẤY ĐƯỢC ĐOẠN TẬN, VỊ ẤY TRỞ THÀNH “VỊ TRỞ LUI LẠI”, TRỞ LUI TRẠNG THÁI NÀY.

🍀

– ❷ Ở đây, này Sàriputta, có người

bố thí không với tâm cầu mong,

bố thí không với tâm trói buộc,

bố thí không với mong cầu được chất chứa,

bố thí không với ý nghĩ: “Ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau”,

bố thí không với ý nghĩ: “Lành thay, sự bố thí”,

bố thí không với ý nghĩ: “Cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên”,

bố thí không với ý nghĩ: “Ta nấu ăn, các người này không nấu ăn. Ta không xứng đáng là người nấu ăn, lại không bố thí cho người không nấu ăn”,

bố thí không với ý nghĩ: “Như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamataggi, Angìrasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bố thí này”,

bố thí không với ý nghĩ: “Do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt khởi lên”.

Nhưng vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm.

Và đối với Sa–môn hay Bà–la–môn, vị ấy bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc.

Thầy nghĩ thế nào, này Sàriputta, ở đây, có hạng người có thể bố thí như vậy không?

—Thưa có, bạch Thế Tôn.

—Này Sàriputta, ở đây, ai

bố thí không với tâm cầu mong,

bố thí không với tâm trói buộc,

bố thí không với mong cầu được chất chứa,

bố thí không với ý nghĩ: “Ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau”,

bố thí không với ý nghĩ: “Lành thay, sự bố thí”,

bố thí không với ý nghĩ: “Cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên”,

bố thí không với ý nghĩ: “Ta nấu ăn, các người này không nấu ăn. Ta không xứng đáng là người nấu ăn, lại không bố thí cho người không nấu ăn”,

bố thí không với ý nghĩ: “Như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, Yamataggi, Angìrasa, Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bố thí này”,

bố thí không với ý nghĩ: “Do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt khởi lên”.

Nhưng vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm.

DO VỊ ẤY BỐ THÍ NHƯ VẬY, SAU KHI THÂN HOẠI MẠNG CHUNG, ĐƯỢC SANH CỘNG TRÚ VỚI CHƯ THIÊN Ở PHẠM CHÚNG THIÊN. VÀ KHI VỊ ẤY, NGHIỆP ĐƯỢC ĐOẠN TẬN, THẦN LỰC ẤY, DANH TIẾNG ẤY, UY QUYỀN ẤY ĐƯỢC ĐOẠN TẬN, VỊ ẤY TRỞ THÀNH VỊ BẤT LAI, KHÔNG TRỞ LUI TRẠNG THÁI NÀY.

Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, khiến cho ở đây, một hạng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Này Sàriputta, nhưng đây cũng là nhân, là duyên khiến cho ở đây, có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn.

Nguồn trích dẫn: Aṅguttara Nikāya – V. Phẩm Ðại Tế Ðàn – 7.52. Bố Thí

Bài viết liên quan

 • Vì sao Đức Phật thuyết pháp theo thứ lớp bố thí – trì giới – hành thiền, Web, FB
 • Cúng dường là gì, Web, FB
 • Miếng ăn cuối cùng , Web Link
 • Lợi ích của bố thí cúng dường là gì, Web, FB
 • Bố thí ba-la-mật, Web, FB
 • Bố thí là việc dễ làm, song bố thí để tạo được phước thiện không phải là việc dễ, mà được phước thiện vô lượng càng khó hơn…, Web, FB
 • Cúng dường thanh tịnh, Web Link
 • Bố thí cúng dường sangha tại gia, Web, FB
 • Dāna giúp chứng đạt Nibbāna (niết-bàn) như thế nào?, Web, FB
 • Bảo tàng – kho tàng công đức bất hoại nhờ phước nghiệp có thể làm thoã mãn mọi ước nguyện nhân thiên, Web, FB
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020, Web Link
 • Dāna – từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web, FB
 • Suy xét làm phước thiện bố thí, Web, FB
 • Sai khác giữa có bố thí và không bố thí, Web, FB
 • Bố thí xứng bậc chân nhân, Web, FB
 • Dāna – bố thí cúng dường từ thiện, Web Link
 • Bố thí nơi nào cho quả lớn, Web, FB
 • Các pháp nào tác thành Sakka – vị thiên chủ Đế Thích, Web, FB
 • Xây chùa, tháp, dựng tượng Phật có thuộc vào thí sự không, Web, FB
 • Bỏ công trực tiếp bố thí có lợi ích gì, Web, FB
 • Thỉnh mời chư tăng tới cúng dường, trai tăng tại gia để làm gì, Web, FB
 • Cung thỉnh người xuất gia giữ giới tới gia đình có được nhiều công đức gì, Web, FB
 • Tiền nhiều để làm gì, Web, FB
 • Mọi việc rồi sẽ qua, Web, FB
 • Bố thí cúng dường và lời phát nguyện, Web Link
 • “Tăng đoàn đệ tử đức thế tôn là phước điền vô thượng ở trên đời”, Web Link
 • Cúng dường hộ độ chư tăng nhập kỳ ba tháng an cư mùa mưa 2020, Web, FB
 • Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 2, Web, FB
 • Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 3, Web, FB
 • Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 4, Web, FB
 • Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 5, Web, FB
 • Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 7 – phần 1/2, Web, FB
 • Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 7 – phần 2/2, Web, FB
 • Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 9, Web, FB
 • Cuộc sống tu hành trong kỳ dịch bệnh covid 19, Web Link
 • Virus Corona: sars-cov-2, Web, FB
 • Bài học Covid – 19, Web Link
 • Covid 19 – phong tỏa tại gia: chúng ta có thể làm những gì góp phần diệt trừ dịch bệnh tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác?, Web, FB
 • Hướng dẫn cách phòng, ngừa và chữa trị tại nhà khi lây nhiễm covid-19, Web Link
 • Ratana Sutta – Kinh Châu Báu, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 7 tháng 9, 2021