Thiền chữa được những loại bệnh gì

THIỀN CHỮA ĐƯỢC NHỮNG LOẠI BỆNH GÌ

🍀 – TT: Nam mô Phật! Xin trên ngài cho con biết thiền chữa được những loại bệnh gì ạ?

>>> Sumangala Bhikkhu Viên Phúc:

Chữa được bệnh ngu lâu dốt bền. Thiền Minh sát Vipassanā – chỉ có trong Phật giáo Nguyên thủy Theravada, giúp chữa tận gốc rễ bệnh ngu lâu dốt bền, hay còn được gọi là bệnh vô minh, tức chữa hoàn toàn khỏi bệnh si mê ảo tưởng đảo điên cho vô thường là thường, cho khổ là lạc, cho vô ngã là ngã. Khi đã hết bị bệnh ngu lâu dốt bền vị đó sẽ nhàm chán, do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát không còn bị trói buộc, chấp thủ vào bất kỳ điều gì trên đời, đạt được giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt tái sinh luân hồi, và khi không còn kiết sanh thì cũng chính là đã chữa lành rốt ráo mọi loại bệnh tật: đói, khát, nóng, lạnh, sinh, lão, bệnh, tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

“Không trí tuệ, không thiền,

Không thiền, không trí tuệ.

Người có thiền có tuệ,

Nhất định gần Niết–Bàn.”

(Pháp Cú 372)

“Tu thiền, trí tuệ sanh,

Bỏ Thiền, trí tuệ diệt.

Biết con đường hai ngả

Ðưa đến hữu, phi hữu,

Hãy tự mình nỗ lực,

Khiến trí tuệ tăng trưởng.”

(Pháp Cú 282)

CÓ CẦN TU TẬP THIỀN HAY KHÔNG⁉

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213919795614407&id=1394710113

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho quí vị luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ, xả trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Link nghe bài viết: Thiền chữa được những loại bệnh gì?

––––––––––––––––––––––––––––––

Tham khảo thêm:

🔹Lợi ích chữa bệnh trong Thiền Quán

Thiền sư MAHASI SAYADAW

––––––––––––––––––––––––––––––

Chánh kinh

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 TU TẬP THIỀN ĐỊNH TRONG TAM HỌC GIỚI ĐỊNH TUỆ

… “Ðây là ❶ Giới, đây là ❷ Ðịnh, đây là ❸ Tuệ (iti sīlaṃ, iti samādhi, iti paññā).

Tu tập Giới đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn cho Định.

Tu tập Ðịnh đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn cho Tuệ.

Tu tập Tuệ sẽ đưa đến tâm giải thoát hoàn toàn khỏi các lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu.”

Trường Bộ Kinh – 16. Kinh Ðại Bát–Niết–Bàn

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 HÃY TU TẬP ĐỊNH

… – Này các Tỷ–kheo, hãy tu tập định (samādhi). Này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo có định, như thật rõ biết (pajànati).

Và như thật rõ biết gì?

① Như thật rõ biết: “Ðây là Khổ”.

② Như thật rõ biết: “Ðây là Khổ tập”.

③ Như thật rõ biết: “Ðây là Khổ diệt”.

④ Như thật rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”.

Này các Tỷ–kheo, hãy tu tập định.

Này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo có định, như thật rõ biết.

Do vậy, này các Tỷ–kheo,

① một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ”;

② một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ tập”;

③ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ diệt”;

④ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”.

Tương Ưng Bộ Kinh – Chương 56: tương ưng sự thật – I: Phẩm ðịnh – 1. Ðịnh

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 HÃY THIỀN

… “Này Cunda, đây là những gốc cây, đây là những ngôi nhà trống. Này Cunda, HÃY THIỀN (jhāyatha), chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Ðó là lời giáo huấn của Ta cho các Người.”

Trung Bộ Kinh – 8. Kinh Ðoạn giảm

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 TU TẬP TÂM GIẢI THOÁT, TUỆ GIẢI THOÁT

… Có hai pháp này, này các Tỷ–kheo, thuộc thành phần minh.

Thế nào là hai?

Chỉ (samatha) và Quán (vipassana)

⚀ Chỉ (samatha) được tu tập, này các Tỷ–kheo, chờ đợi lợi ích gì?

Tâm được tu tập.

Tâm được tu tập, chờ đợi lợi ích gì?

Cái gì thuộc về tham được đoạn tận.

⚁ Quán (vipassana) được tu tập, này các Tỷ–kheo, chờ đợi lợi ích gì?

Tuệ được tu tập.

Tuệ được tu tập, chờ đợi lợi ích gì?

Cái gì thuộc vô minh được đoạn tận.

⚀ Bị tham làm uế nhiễm, này các Tỷ–kheo, tâm không thể giải thoát.

⚁ Hay bị vô minh làm uế nhiễm, tuệ không được tu tập.

⚀ Do vậy, do ly tham, là tâm giải thoát.

⚁ Do đoạn vô minh, là tuệ giải thoát.

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya

Chương II – Hai Pháp – III. Phẩm Người Ngu

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 HÀNH ĐỘNG VÀ KHÔNG HÀNH ĐỘNG

… Ta thuyết không hành động, này Bà–la–môn, đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác.

Ta thuyết không hành động đối với nhiều loại pháp ác, bất thiện.

Ta thuyết hành động, này Bà–la–môn, đối với thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện.

Ta thuyết hành động đối với nhiều loại pháp thiện. Như vậy, này Bà–la–môn, ta thuyết về hành động và thuyết về không hành động.

Aṅguttara Nikāya – IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng

2.32–41. Ðất

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 CHÁNH TINH TẤN

… Này các Tỷ kheo, và thế nào là Chánh tinh tấn?

① Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo, đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí.

② Ðối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt, vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí.

③ Ðối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí.

④ Ðối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. Vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí.

Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh tinh tấn.

Trường Bộ Kinh – 22. Kinh Ðại Niệm xứ

––––––––––––––––––––––––––––––

🔶 HÃY TINH TẤN LÊN ĐỂ CHỨNG ĐẠT NHỮNG GÌ CHƯA CHỨNG ĐẠT, ĐỂ CHỨNG ĐẮC NHỮNG GÌ CHƯA CHỨNG ĐẮC, ĐỂ CHỨNG NGỘ NHỮNG GÌ CHƯA CHỨNG NGỘ.

… Như vậy, này các Tỷ–kheo, với Pháp được Ta khéo thuyết, hiển thị, khai thị, hiển lộ, các buộc ràng được cắt đoạn, thật là đủ cho Thiện nam tử do lòng tin xuất gia có thể bắt đầu tinh tấn (hành trì và nguyện).

Như vậy, này các Tỷ–kheo, với Pháp được Ta khéo thuyết, hiển thị, hiển lộ các buộc ràng được cắt đoạn. Chắc chắn dầu chỉ còn lại da, gân và xương trên thân, dầu thịt, máu trở thành khô cạn, mong rằng tinh tấn lực, sẽ được kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ trượng phu lực, nhờ trượng phu tinh tấn, nhờ trượng phu cần dõng.

Khổ thay, này các Tỷ–kheo, là người sống biếng nhác, dính đầy các pháp ác, bất thiện và mục đích lớn bị suy giảm!

An lạc thay, này các Tỷ–kheo, là người sống tinh cần, tinh tấn, viễn ly các ác, bất thiện pháp, và mục đích lớn được viên mãn!

Này các Tỷ–kheo, không phải với cái hạ liệt có thể đạt được cái cao thượng.

Này các Tỷ–kheo, phải với cái cao thượng mới đạt được cái cao thượng.

Ðáng được tán thán, này các Tỷ–kheo, là Phạm hạnh này với sự có mặt của bậc Ðạo Sư. Do vậy, này các Tỷ–kheo, hãy tinh tấn lên để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ.

Có vậy, sự xuất gia này của chúng ta sẽ không phải trống không, có kết quả, có thành tích (Sa udrayà). Và những vật dụng chúng ta thọ dụng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh, dầu cho những thứ này là khiêm tốn (vokàrà), đối với chúng ta sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn.

Như vậy, này các Tỷ–kheo, các Ông cần phải học tập.

Này các Tỷ–kheo, thấy được tự lợi là vừa đủ để tinh tấn không phóng dật.

Hay này các Tỷ–kheo, khi thấy lợi tha là vừa đủ để tinh tấn, không phóng dật.

Hay này các Tỷ–kheo, thấy lợi cả hai, là vừa đủ để tinh tấn, không phóng dật.

Tương Ưng Kinh – Chương 12: Tương Ưng Nhân Duyên – III: Phẩm Mười Lực – 12.22. Mười Lực

Bài viết liên quan

 • Hỏi đáp 10/2021, Web Link
 • 🔹🔹hỏi đáp 9/2021, Web Link
 • Học gì hết ngu, tu gì hết khổ, Web, FB
 • Thiền chữa được những loại bệnh gì, Web, FB
 • Bởi vì ngu, Web, FB
 • Không có bất hạnh đối với người hiền trí, Web, FB
 • Thế nào là người ngu, Web, FB
 • Ngu thì khổ, Web, FB
 • Cơ hội tái sanh được làm người trở lại của kẻ ngu, khó hay dễ, Web, FB
 • Đời người ngắn ngủi, Web, FB
 • Đại phước của đại phước, Web, FB
 • Những ai là vô cùng ít ỏi, những ai là nhiều vô số kể, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

 

Bài viết trên Facebook, 3 tháng 11, 2021