5 uẩn x 4 tà kiến

5 UẨN X 4 TÀ KIẾN = 20 TÀ KIẾN VỀ TỰ NGÃ LIÊN QUAN ĐẾN NGŨ UẨN TRÓI BUỘC CHÚNG SINH TRONG LUÂN HỒI, KHÔNG GIẢI THOÁT KHỎI KHỔ ĐAU

––––––––––––––––––––––––––––––

Nhân duyên ở Sāvatthi …

—Vô thủy, này các Tỷ–kheo, là sự luân hồi này. Ðiểm bắt đầu không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi.

🍀 Có thể có một thời, này các Tỷ kheo, biển lớn đi đến khô cạn, hoàn toàn đi đến khô kiệt, không có hiện hữu. Nhưng này các Tỷ kheo, Ta không có tuyên bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi.

🍀 Có thể có một thời, này các Tỷ–kheo, Sineru (Tu–di), Vua các núi, đi đến băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu. Nhưng này các Tỷ–kheo, Ta không có tuyên bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi!

🍀 Có thể có một thời, này các Tỷ–kheo, đại địa đi đến băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu. Nhưng này các Tỷ–kheo, Ta không có tuyên bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi!

🔹 Ví như, này các Tỷ–kheo, có con chó bị dây thằng trói chặt vào một cây cột hay cột trụ vững trắc, chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh cây cột ấy hay cột trụ ấy.

[5 uẩn x 4 tà kiến = 20 tà kiến tự ngã liên quan đến ngũ uẩn]

◽Cũng vậy, này các Tỷ–kheo, kẻ vô văn phàm phu … không tu tập pháp các bậc Chân nhân,

① quán sắc như là tự ngã …

② quán thọ như là tự ngã …

③ quán tưởng như là tự ngã …

④ quán các hành như là tự ngã …

⑤ quán thức

⚀ như là tự ngã,

⚁ hay tự ngã như là có thức,

⚂ hay thức ở trong tự ngã,

⚃ hay tự ngã ở trong thức.

Người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc … thọ … tưởng … các hành … Người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh thức.

Vì rằng người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc … thọ … tưởng … các hành … người ấy chạy theo vòng theo, chạy tròn xung quanh thức; người ấy

① không giải thoát khỏi sắc,

② không giải thoát khỏi thọ,

③ không giải thoát khỏi tưởng,

④ không giải thoát khỏi các hành,

⑤ không giải thoát khỏi thức,

🔸không giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.

Ta tuyên bố rằng: “Vị ấy không giải thoát khỏi khổ đau”.

◽Nhưng bậc Ða văn Thánh đệ tử, này các Tỷ–kheo, được thấy các bậc Thánh … khéo tu tập pháp các bậc Chân nhân,

① không quán sắc như là tự ngã …

② không quán thọ …

③ không quán tưởng …

④ không quán các hành …

⑤ không quán thức

⚀ như là tự ngã,

⚁ hay tự ngã như là có thức,

⚂ hay thức ở trong tự ngã,

⚃ hay tự ngã ở trong thức.

Vị ấy không chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh thức. Vị ấy không chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc … thọ … tưởng … các hành … không chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh thức.

Vị ấy không chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc … thọ … tưởng … các hành … thức; do không chạy vòng theo, chạy vòng tròn xung quanh thức, vị ấy

① được giải thoát khỏi sắc,

② được giải thoát khỏi thọ,

③ được giải thoát khỏi tưởng,

④ được giải thoát khỏi các hành,

⑤ được giải thoát khỏi thức,

🔸được giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.

Ta nói: “Vị ấy được giải thoát khỏi đau khổ”.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Chương 22: Tương Ưng Uẩn V: Phẩm Hoa – 22.99. Dây Thằng (Hay Dây Buộc)

Bài viết liên quan

 • Sắc – thọ – tưởng – hành – thức, Web, FB
 • Cái gì là vị ngọt – sự nguy hiểm – sự xuất ly, Web, FB
 • Từ bỏ (từ bỏ những gì? từ bỏ đem lại cái gì? từ bỏ là thế nào?), Web Link
 • Đoạn tận tham sân si bằng cách nào?, Web
 • Ngũ uẩn là gì, Web, FB
 • Audio bài giảng
 • (46) quán pháp: ngũ uẩn – vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. thiền sư viên phúc, Archive
 • (47) quán ngũ uẩn: sắc – thọ – tưởng – hành – thức – không phải của ta hãy từ bỏ nó., Archive
 • (48) như lý tác ý ngũ thủ uẩn là rỗng không là trống không, Archive
 • Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát. Bài 4/6 – như lý tác ý, Web, FB
 • Như lý tác ý: có bao nhiêu cách quán vô thường – khổ – vô ngã của ngũ uẩn trong thực hành tu tập hàng ngày, Web
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 13 tháng 2, 2022 l