Áp Dụng Chánh Pháp Vào Đời Sống

ÁP DỤNG CHÁNH PHÁP VÀO ĐỜI SỐNG

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

– HH: Thưa Thầy, làm sao để tăng trưởng cái tầm quan trọng của một vài thứ mình chọn là mấu chốt?

Cụ thể con thấy việc trau dồi chánh kiến qua việc đọc Kinh sách và đưa Pháp vào đời sống là quan trọng. Nhưng con vẫn có xu hướng làm những thứ mình và người khác hạnh phúc, như công tác xã hội, làm vườn, học những điều mình có cảm hứng, vậy tự xét thấy hành động mình chưa thực sự coi Pháp là quan trọng như mình nghĩ. Con cần làm gì để sửa ạ?

–@:

Thực sự coi trọng Pháp là phải biết khéo áp dụng Chánh Pháp vào đời sống, khéo thực hành Chánh Pháp trong đời sống, đó chính là tinh tấn tác ý tránh xa các bất thiện nghiệp như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến; và tinh tấn không nề hà bất cứ các thiện nghiệp nào mang lại lợi ích cho bản thân và cho mọi người thông qua các công việc nghề nghiệp chân chính, chăm sóc gia đình, công tác xã hội, từ thiện, làm vườn, học chuyên môn, học các kỹ năng làm phong phú cuộc sống, bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tùy hỷ, hồi hướng, nghe pháp, chia sẻ pháp, uốn nắn tà kiến…

Điều khác biệt ở đây so với những người không biết đến Phật Pháp, không biết áp dụng Phật Pháp vào đời sống, là: Trong khi làm các công việc hàng ngày cần NHƯ LÝ TÁC Ý về bản chất thật sự của tất các pháp thiện hay bất thiện đều là VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ

ĐỂ KHÔNG DÍNH MẮC, CHẤP THỦ ĐỐI VỚI CÁC THIỆN PHÁP, KHÔNG DÍNH MẮC VÀ CHẤP THỦ TRONG CÁC HẠNH PHÚC TẠM THỜI CỦA THẾ GIAN;

VÀ ĐỒNG THỜI ĐỂ KHÔNG SỢ HÃI, TRỐN CHẠY, BẤT TOẠI NGUYỆN VỚI NHỮNG ĐIỀU KHÓ ƯA, NGHỊCH CẢNH TRONG CUỘC SỐNG –

đây chính là đưa chánh kiến vào áp dụng trong đời sống hàng ngày, đây mới chính là học tập và thực hành đúng đắn theo Chánh pháp do Đức Phật đã truyền dạy, có được nguồn công đức vô tận, dẫn đến đoạn tận mọi lậu hoặc, nhờ đó mà không còn phải trôi dạt trong vòng luân hồi nữa.

Như trong Chánh Kinh đã chỉ rõ:

“Này các tỳ–khưu, chớ có sợ hãi các công đức. Công đức là đồng nghĩa với an lạc, cái gì khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, tức là công đức. Này các tỳ–khưu, Ta thắng tri thọ hưởng quả dị thục, khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý trong một thời gian dài của các công đức đã làm thường xuyên.”

Này các tỳ–khưu, Ta suy nghĩ như sau: “Quả này là do nghiệp nào Ta đã làm, là quả dị thục của nghiệp nào mà nay, Ta được đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy?” Rồi Ta suy nghĩ như sau: “Ðây là quả ba nghiệp Ta đã làm, là quả dị thục của ba nghiệp, do đó, Ta nay được đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy. Đó là bố thí, tự nhiếp phục, tự chế ngự.” (It 22; 14–15)

“Này các Tỷ–kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy.

Và này các Tỷ–kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy: có như lý tác ý và không như lý tác ý.

Này các Tỷ–kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng.

Này các Tỷ–kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt.

Này các Tỷ–kheo, ① có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, ② có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, ③ có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, ④ có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, ⑤ có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, ⑥ có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, ⑦ có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ.” (Trung Bộ Kinh – 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc).

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho quí vị luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ xả trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Bài viết liên quan

 • Chánh Tri Kiến Hiệp Thế, Chánh Tri Kiến Siêu Thế, Web, FB
 • Pháp Học, Pháp Hành Và Pháp Thành, Web, FB
 • Chánh Tri Kiến Về Bốn Loại Thức Ăn: Đoàn Thực, Xúc Thực, Tư Niệm Thực, Thức Thực, Web, FB
 • Lý Duyên Sinh: Con Đường Trung Đạo, Web, FB
 • 7 Trạm Xe = 7 Giai Đoạn Thanh Tịnh Dẫn Đến Thành Tựu Vô Thủ Trước Bát Niết Bàn Là Gì?, Web, FB
 • Những Ai Không Thể Chứng Được Pháp, Web, FB , FB
 • Tu Tập Chánh Kiến Đạo, Web, FB
 • Bài 1/5: Kiến Thanh Tịnh – Ditthivisuddhi, Web, FB
 • Bài 2/5: Đoạn Nghi Thanh Tịnh – Kankhàvitarana-Visuddhi, Web, FB
 • Bài 3/5: Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh Maggàmagga – Nanadassana – Visuddhi Phần 1/2, Web, FB
 • Bài 3/5: Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh Maggàmagga – Nanadassana – Visuddhi Phần 2/2, Web, FB
 • Bài 4/5: Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh Patipadà – Nanadassana – Visuddhi Phần 1/3, Web, FB
 • Bài 4/5: Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh Patipadà – Nanadassana – Visuddhi Phần 2/3, Web, FB
 • Bài 4/5: Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh Patipadà – Nanadassana – Visuddhi Phần 3/3, Web, FB
 • Bài 5/5: Tri Kiến Thanh Tịnh Nanadassana-Visudhi-Niddesa Phần 1/2, Web, FB
 • Bài 5/5: Tri Kiến Thanh Tịnh Nanadassana-Visudhi-Niddesa Phần 2/2, Web, FB
 • Bát Thánh Đạo, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Vị Thầy Hộ Trì, Web, FB
 • Phân biệt Tà với Chánh, Web, FB
 • Chớ Lầm Đường Lạc Lối, Kẻo Hoài Phí Đời Người, Web, FB
 • Tà Kiến: “Tánh Biết Không Sinh Không Diệt”, Web, FB
 • Vô Phân Biệt Cái Gì?Và Phân Biệt Cái Gì?, Web, FB
 • Có Và Không: Con Đường Trung Đạo, Web, FB
 • Who Am I? Ta Là Ai, Web, FB
 • Giác Ngộ Có Nghĩa Là Là Gì, Web, FB
 • Vesak 2020 – Cùng Ôn Lại Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát , Web, FB
 • Phật Giáo (Buddhasasana) Là Gì?, Web, FB
 • Bổn Phận Cư Sĩ Tại Gia Là Gì? Bổn Phận Tu Sĩ Xuất Gia Là Gì?, Web, FB
 • Danh Mục Audio Các Bài Giảng “Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy” – By Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube

Audio Pháp Thoại Chánh Kiến – By Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar.

 • 55 – Tu Tập Chánh Kiến Đạo, Youtube
 • 56 – Kinh Chánh Tri Kiến, Youtube
 • 57 – Chánh Tri Kiến Hiểu Đúng Và Thấy Đúng, Youtube
 • 58 – Thế Nào Là Tri Kiến Chánh Trực, Youtube
 • 59 – Chánh Tri Kiến Về Thiện Và Bất Thiện, Youtube
 • 60 – Chánh Tri Kiến Về Bốn Loại Thức Ăn, Youtube
 • 61- Chánh Tri Kiến Về Vô Minh, Youtube
 • 62 – Trí Về Khổ Đế, Youtube
 • 63 – Chánh Tri Kiến Về Sinh, Youtube
 • 64 – Chánh Tri Kiến Về Già Và Chết, Youtube
 • 65 – Khổ Đế Theo Thanh Tịnh Đạo, Youtube
 • 66 – Trí Về Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế, Youtube
 • 67 – Tứ Thánh Đế Theo Thanh Tịnh Đạo, Youtube