Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 3

Cô nữ tu Zavanani phụ trách quản lý của thiền viện Ta ma nê chô Tharmanaykyaw Mahagandayon Monastery Yangon Myanmar cùng các đạo hữu Hoà Diệu (hộ tăng kappiya tiếp nhận cúng dường), đạo hữu Linh Kute (giúp ck tới Thiền viện Tharmanakyaw), và các vị hộ tăng người Miến đã tận tâm tận lực trợ duyên để được thành tựu viên mãn đợt 3 cúng dường của các Thí chủ Việt Nam tới 8 chùa Myanmar đang gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19, nhất là 2 chùa của các cô nữ tu cùng các tiểu nhí nữ tu bé xíu, họ sống cực lắm, được chút chia sẻ này chắc cũng dịu bớt được phần nào.

Thật là quí báu, thiết thực và hợp thời khi Cúng dường vật thực như gạo, khoai, dầu ăn, cá khô, cá hộp, trứng … v. v…… đã giúp chư Tỳ khưu, sa di, nữ tu vượt qua những khó khăn, đói khổ trong những ngày này.

Một miếng khi đói bằng cả gói khi no.

🍀 Phương danh các thí chủ Cúng dường (25.000.000vnđ) đến các Chùa khó khăn: 1) Chị Nguyen Phan – Dương Mai Thiên Hương 2) Tu Vu 3) Thu Lê 4) Thí chủ Ẩn danh 5) Tư Văn 6) Lý Lê và Nguyen Thanh Tu 7) Thủy Sơn – Hà Xiêm 8) Hướng Thượng 9) Diệu Danh Diệu Hòa 10) Linh Phương 11) Tha Thạch

🍀 Phương danh các thí chủ Cúng dường thuốc men (9.600.000 vnđ) tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanaykyaw Monastery nhân dịp lễ cúng dường Y Kathina 8/11/2020: 1)Nguyễn Tấn Trường 2) Đoàn Thị Bích Hằng 3)Gđ Chung Thị Phương 4) Lê Thu 5) Chị Nguyên Phan – Dương Mai Thiên Hương

Nguyện mong cho oai lực Tam Bảo hộ trì cho tất cả quí đạo hữu, nguyện cho phước thiện cúng dường quí báu thanh cao này sẽ mang lại quả báo vô lượng tới các thí chủ và các vị hộ tăng ngay trong kiếp sống này và sẽ là duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự Niết bàn.

🍀 Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường thanh cao của quý thí chủ, công đức phục vụ hộ trì Tam Bảo của quý đạo hữu.

🍀 Con xin hồi hướng phước lành
Khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần
Mẹ cha thầy tổ thân nhân
Hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên
Cầu xin hộ pháp chư thiên
Phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa
Cầu cho mưa thuận gió hoà
Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khang
Chúng sanh ba cõi sáu đường
Do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn
Nghiệp lành từ khẩu ý thân
Hoá thành phúc quả tùy nhân sở cầu (lạy)

🍀 Nguyện công đức tu trì
Hồi hướng khắp chư thiên
Bậc thiện thần hộ pháp
Nhiều oai đức thần lực
Ngự khắp cả trần hoàn
Hư không giới thiên giới
Xin các ngài tùy hỷ
Công đức đã thể hiện
Rồi hộ trì Phật pháp
Mãi soi sáng nhân – thiên
Quốc độ hưởng thái bình
Muôn người sống lạc nghiệp
Mẹ cha và thầy tổ
Quyến thuộc cùng chúng sanh
Ðược hạnh phúc dài lâu
Thiểu bệnh dứt khổ sầu
Ngày ngày vui tu tập
Tinh tiến trong đạo mầu
Nhất tâm cầu giác ngộ

🍀 Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả niết bàn chứng đạt
Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật đạo chóng viên thành (lạy)

Trong tâm từ,
Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

BỐ THÍ ĐÚNG THỜI, ĐÚNG NGƯỜI

[Tăng Chi Bộ Kinh – Chương năm pháp – IV. Phẩm sumanà – (VI) (36) Cho Ðúng Thời

Có trí, thí đúng thời,
Lời từ ái, không tham,
Ðúng thời, thí bậc thánh,
Bậc Chánh trực, Thế Tôn.
Cúng dường vậy to lớn,
Ðưa đến lòng tịnh tín,
Ở đây người tùy hỷ,
Cùng người làm nghiệp vụ.

Không ai thiếu cúng dường,
Họ san sẻ công đức,
Do vậy hãy bố thí,
Với tâm không hạn chế.
Chỗ nào với bố thí,
Ðưa đến kết quả lớn,
Ðối với các hữu hình,
Công đức được an lập,
Cho đến trong đời sau.

 

BỐ THÍ XỨNG BẬC CHÂN NHÂN

[Tăng chi bộ kinh – Chương năm pháp – XV. Phẩm tikandaki – (VIII) (148) Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân – ]

– Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc Chân nhân. Thế nào là năm?

1. Bố thí có lòng tin,
2. bố thí có kính trọng,
3. bố thí đúng thời,
4. bố thí với tâm không gượng ép,
5. bố thí không làm thương tổn mình và người.

1. Này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen.2. Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết.

3. Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc.

4. Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí với tâm không gượng ép, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức.

5. Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn mình và người, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự.

Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí xứng bậc Chân nhân này. 

MINH & HẠNH ĐỒNG TU

– Hỏi Một số người nói rằng người ta cần phải thực hiện các việc công đức trước, rồi sau đó mới hiến mình cho việc thực hành Thiền, nếu không họ sẽ phải đối đầu với rất nhiều khó khăn. Điều đó có thực không?

– Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Pa-auk sayadaw trả lời:

Điều đó là thực nếu những công đức ấy muốn nói tới phước thiện của các kiếp sống quá khứ.

Có hai loại hạt giống, hạt giống minh (vijja) và hạt giống hạnh (carana).

Hạt giống hạnh muốn nói đến việc thực hiện các công đức như bố thí, hành giới, tu thiền định, v.v… Chính những hạt giống hạnh đã tích lũy trong các kiếp quá khứ này tạo ra cơ hội để có được cha mẹ hiền lương, được gặp thiện hữu, minh sư, và nhất là gặp giáo Pháp của Đức Phật.

Hạt giống minh muốn nói đến việc thực hành Thiền tứ đại, phân biệt danh-sắc, duyên khởi, và minh sát (Vipassana). Hạt giống minh đã tích lũy trong những kiếp sống quá khứ giúp người ta có thể hiểu được Pháp, đặc biệt là Tứ Thánh Đế.

Nếu một người có hạt giống hạnh nhưng không có hạt giống minh, họ sẽ có cơ hội gặp được giáo Pháp của Đức Phật, nhưng không thể hiểu thông Pháp. Người ấy cũng giống như một người có chân nhưng mù mắt.

Chẳng hạn, trong thời Đức Phật, một luận sư ngoại đạo tên là Saccaka; mặc dầu Đức Phật đã thuyết cho ông hai bài Pháp nhưng ông không thể đắc được đạo quả nào cả. Trong thâm tâm ông vẫn đồng ý với Đức Phật rằng năm uẩn là vô thường và vô ngã, song ông không sẵn lòng bày tỏ sự đồng ý ấy ra bằng lời nói (tâm phục, khẩu bất phục). Dù Đức Phật biết rằng ông không thể đắc được đạo quả nào, ngài vẫn thuyết cho ông nghe hai bài Pháp dài, bởi vì ngài thấy trước rằng, sau khi có hạt giống minh này, ông sẽ đạt đến A-la-hán thánh quả khoảng bốn trăm năm sau khi ngài nhập Vô-dư-Niết-bàn (Parinibbana) như một vị Trưởng lão (Mahathera) ở Tích Lan (Sri Lanka) với tên Mahakalabuddharakkhita.

Nếu một người có hạt giống minh nhưng không có hạt giống hạnh, họ có thể hiểu Pháp nếu như gặp được giáo Pháp của Đức Phật, nhưng việc gặp giáo Pháp của Đức Phật của họ là rất khó.

Họ cũng giống như một người có mắt sáng nhưng cụt chân.

Chẳng hạn, đức vua A-xà-thế (Ajatasattu) có tiềm năng để đắc đạo quả nhập lưu khi nghe Kinh Sa-môn Quả (Sammannaphala) do Đức Phật thuyết; nhưng vua đã không đắc đạo quả ấy bởi vì không gặp được Đức Phật trước khi phạm tội giết cha. Như vậy, do sự khiếm khuyết của hạt giống hạnh, vua đã không thể gặp được Đức Phật đúng lúc.

Cũng trong thời Đức Phật, một lần Đức Phật nhìn thấy hai vợ chồng người xin ăn già và ngài mỉm cười. Tôn giả Ananda đã hỏi Đức Phật lý do tại sao ngài cười.

Đức Phật đã nói với Tôn giả rằng nếu như cặp vợ chồng này thực hành Pháp trong giai đoạn đầu của cuộc đời, tức thời trai trẻ của họ, người chồng gọi là con trai của Mahadhanasetthi (Đại Phú Gia) kia ắt hẳn sẽ đắc A-la-hán thánh quả, và vợ của ông ta sẽ đắc đạo quả Bất-lai (A-na-hàm).

Nếu họ thực hành Pháp trong giai đoạn giữa của cuộc đời, hay tuổi trung niên của họ, người chồng sẽ đắc đạo quả Bất-lai (A-na-hàm) và người vợ sẽ đắc đạo quả Nhất-lai (Tư-đà-hàm).

Còn nếu họ thực hành Pháp trong giai đoạn đầu của tuổi già, người chồng sẽ đắc đạo quả Nhất-lai (Tư-đà-hàm) và người vợ sẽ đắc quả Nhập-lưu (Tu-đà-hoàn).

Nhưng giờ đây họ đã trở thành những kẻ ăn xin, và quá già yếu để thực hành Pháp; vì thế mà họ đã bỏ lỡ mất cơ hội để thực hành Pháp và không thể đắc được bất kỳ đạo quả nào trong kiếp này.

Như vậy, có được cả hai hạt giống minh và hạnh là điều hết sức quan trọng, nhờ đó mà người ta có cơ hội được gặp giáo Pháp của Đức Phật cũng như hiểu thông được Pháp.

Dưới dạng phước báu trong kiếp sống hiện tại, như tôi đã giải thích trong một bài giảng trước, thì nó lại không quá quan trọng đối với người có thể đắc A-la-hán thánh quả trong kiếp sống này.

Mà điều quan trọng là họ phải chú trọng đến tam học: Giới, Định, Tuệ để cố gắng đạt đến đạo quả A-la-hán.

Phước làm trong kiếp hiện tại không thể cho họ (bậc Thánh Alahán) quả lợi ích trong tương lai, bởi vì họ không còn kiếp sống tương lai nào nữa để mà thọ hưởng chúng vậy.

Tuy nhiên với những người vẫn còn phải trải qua nhiều kiếp sống nữa trong vòng luân hồi, PHƯỚC vẫn là điều quan trọng.

Nguồn trích dẫnCỗ Xe Đại Giác – Pa-auk Sayadaw

 

Bài viết liên quan

 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, Web, FB
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào?, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB

Youtube

 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube
 • Cúng Dường Đợt 7, 20 Tháng 2/2021, FB
 • Cúng Dường Đợt 6 15/1/2021 – 18/1/2021, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 1, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 2, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 3, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 4, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 5, Web, FB

Hoan Hỷ Cùng Công Đức Của Các Thí Chủ Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 (10/2020 – Đợt 2), FB

Sādhu, Sādhu, Sādhu Anumodāmi!

Xin Được Tùy Hỷ Công Đức Bố Thí Cúng Dường Hộ Độ Tam Bảo (10/2020 – Đợt 1) Này Cùng Quý Đạo Hữu!, FB

 • Cuộc Sống Tu Hành Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19, FB
 • Phước – Tuệ Đồng Tu, Web, FB
 • Cúng Dường An Cư Ba Tháng Mùa Mưa 4/8 – 31/10/2020 – Hộ Độ Tăng Đoàn Sangha Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar., FB
 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, Web, FB
 • Cúng Dường Nhân Dịp An Cư Mùa Mưa 2019, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 1, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 2, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 3, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 4, Web, FB
 • Cúng Dường Tới Các Chùa Myanmar Gặp Khó Khăn Trong Kỳ Dịch Bệnh Covid 19 Đợt 5, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 05/11/2020