Cúng Dường Trai Tăng Tới Hội Chúng (Sangha – Tăng Đoàn)

Cúng Dường Trai Tăng Tới Hội Chúng (Sangha – Tăng Đoàn)

–––––––––––––––––––––––––

Hôm nay là ngày 16/8/2023, là ngày lễ Bố tát Uposatha đầu tiên trong kỳ An cư ba tháng mùa mưa (2/8 – 29/10/2023) theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, cúng dường trai tăng (lần thứ tư) của quý đạo hữu thí chủ Việt Nam Praha Vipassanā Group tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Myanmar đã thành tựu viên mãn.

Quý đạo hữu thí chủ có thể chia sẻ công đức phước báu này tới thân quyến đã quá vãng và mọi chúng sinh trong Tam giới, và nguyện cho công đức phước báu này sẽ là duyên lành dẫn đến chứng ngộ Niết bàn sớm nhất có thể.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Mừng vui tùy hỷ công đức bố thí cúng dường thanh cao của quý thí chủ, công đức cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo của quý đạo hữu.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này và thiện nghiệp cung kính, phục vụ, hộ trì Tam Bảo cao quí này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới các vị thí chủ, các đạo hữu cùng mọi người trong gia đình mình, và sẽ là duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

🍀 Idaṃ me dānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.

Nguyện xin phước thiện cúng dường này làm duyên lành dẫn dắt con chứng đắc A–ra–hán Thánh Ðạo diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân.

🍀 Idaṃ no ñātinaṃ hotu, sukhitā hontu ñātayo.

Phước thiện thanh cao này, cầu mong được thành tựu đến thân bằng quyến thuộc của chúng con, cầu mong họ được thoát khỏi khổ, được an lạc lâu dài.

🍀 Imaṃ puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ dema sabbepi te puññapattiṃ laddhāna sukhitā hontu.

Chúng con xin chia phần phước thiện thanh cao này đến cho tất cả chúng sinh, cầu mong tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ, được an lạc lâu dài.

🍀 Sabbe sattā sukhi hontu.

Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh được An vui – Hạnh phúc.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

–––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH: CHUYỆN THIÊN CUNG – A. THIÊN CUNG NỮ GIỚI – PHẨM PĀRICCHATTAKA

–––––––––––––––––––––––––

🔸 “Này cô nàng có danh tiếng, trong lúc tỏa sáng rực rỡ nhờ vào làn da và danh tiếng, nàng sáng chói vượt trội tất cả chư Thiên ở cõi Trời Ba Mươi Ba về phương diện sắc đẹp.

Tôi không biết rõ về việc gặp gỡ (trong quá khứ); đây là lần gặp gỡ đầu tiên. Từ tập thể nào nàng đã đi đến? Nàng hãy chuyện trò với tôi theo tên gọi (Bhaddā).”

🔹 “Này Bhaddā, trong thời quá khứ ở cảnh giới loài người, tôi đã là Subhaddā. Tôi đã là em gái, và là người vợ có chung chồng với chị.

Tôi đây, do sự tan rã của thân xác, đã chết từ nơi ấy, đã được giải thoát; tôi đã được sanh lên cộng trú với chư Thiên cõi Hóa Lạc.”

🔸 “Các chúng sinh đã tạo được nhiều việc tốt đẹp (có phước báu lớn lao) đi đến với chư Thiên ấy. Này Subhaddā, nàng hãy thuật lại việc sanh ra của bản thân ở nơi chư Thiên ấy.

Bằng cách nào, bởi lý do nào, hoặc đã được ai chỉ dạy, do sự bố thí thuộc loại thế nào, với sự thọ trì tốt lành nào mà nàng có được danh tiếng?

Nàng đã đạt được danh tiếng như thế này. Nàng đã đạt đến trạng thái đặc biệt, lớn lao. Này nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả báo này là của nghiệp nào?”

🔹 “Được tịnh tín, trước đây tôi đã tự tay dâng cúng vật bố thí chỉ là tám phần đồ ăn khất thực đến HỘI CHÚNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG.

Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý sanh lên cho tôi.

Thưa vị nữ Thiên nhân có đại oai lực, tôi trình bày cho chị về việc phước thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khắp các phương.”

🔸 “Được tịnh tín, tôi đã tự tay chuẩn bị cơm nước cho CÁC VỊ TỲ KHƯU ĐÃ ĐƯỢC THU THÚC, CÓ SỰ THỰC HÀNH PHẠM HẠNH, nhiều hơn so với nàng. Sau khi dâng cúng nhiều hơn nàng, tôi đã đi đến tập thể thấp kém.

Sau khi dâng cúng ít hơn tôi, như thế nào mà nàng đã đạt đến trạng thái đặc biệt, lớn lao? Này nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả báo này là của nghiệp nào?”

🔹 “Trước đây, tôi đã gặp vị tỳ khưu đáng được tôn kính. Tôi đã thỉnh mời vị Revata ấy về bữa thọ trai với bản thân vị ấy là người thứ tám.

Quan tâm đến lợi ích của tôi, vị Revata ấy, vì lòng thương tưởng, đã nói với tôi rằng: ‘HÃY DÂNG CÚNG Ở HỘI CHÚNG;’ tôi đã làm theo lời nói của vị ấy.

Việc cúng dường ấy được dâng đến HỘI CHÚNG (sẽ) được thiết lập ở vô lượng; việc bố thí ấy (nếu) được dâng cúng ở các CÁ NHÂN thì (sẽ) không có quả báo lớn lao cho chị.”

🔸 “Ngay giờ đây, tôi biết rằng VẬT ĐƯỢC DÂNG CÚNG Ở HỘI CHÚNG CÓ QUẢ BÁO LỚN LAO. Sau khi đi đến bản thể loài người, tôi đây, với sự ân cần, với sự bỏn xẻn đã được xa lìa, tôi sẽ dâng cúng các vật thí ở Hội Chúng lần này đến lần khác, không bị xao lãng.”

🌼 “Này Bhaddā, Thiên nhân ấy là ai mà trò chuyện với nàng, và sáng chói vượt trội tất cả chư Thiên ở cõi Trời Ba Mươi Ba về phương diện sắc đẹp?”

🔸 “Thưa vị Chúa của chư Thiên, trong thời quá khứ khi là con người ở cảnh giới loài người, nàng đã là người vợ có chung chồng với thiếp và còn là người em gái của thiếp. Sau khi dâng cúng các vật thí ở HỘI CHÚNG, nàng chói sáng với phước báu đã tạo.”

🌼 “Này Bhaddā, người em gái trong thời quá khứ chói sáng hơn nàng bởi lý do nàng ấy đã tạo lập sự cúng dường ở HỘI CHÚNG vô lượng.

Bởi vì, ở núi Gijjhakūṭa, ta đã hỏi đức Phật về quả thành tựu của sự san sẻ, về vật được dâng cúng ở nơi nào thì có quả báo lớn lao.

Đối với những con người đang hiến cúng, đối với các chúng sinh mong mỏi phước báu đang thực hiện phước thiện có liên quan đến việc tái sanh, vật được dâng cúng ở nơi nào thì có quả báo lớn lao.

Đức Phật, biết về quả báo của nghiệp ở từng trường hợp, đã giải thích điều ấy cho ta về quả thành tựu của sự san sẻ, về vật được dâng cúng ở nơi nào thì có quả báo lớn lao.

Bốn hạng đã thực hành (bốn Đạo) và bốn hạng đã trụ ở Quả vị (bốn Quả), HỘI CHÚNG ẤY có bản thể chính trực, có Giới—Định—Tuệ.

Đối với những con người đang hiến cúng, đối với các chúng sinh mong mỏi phước báu đang thực hiện phước thiện có liên quan đến việc tái sanh, VẬT ĐƯỢC DÂNG CÚNG Ở HỘI CHÚNG THÌ CÓ QUẢ BÁO LỚN LAO.

Bởi vì Hội Chúng ấy là bao la, đã đi đến sự vĩ đại. Hội Chúng ấy không thể đo lường, tựa như biển cả, đại dương. Chính những vị này là hạng nhất, là các đệ tử của bậc Anh Hùng trong số các nam nhân, là những đấng quang đăng tuyên thuyết Giáo Pháp.

Những người nào dâng cúng vật thí xác định dành cho Hội Chúng, sự bố thí của những người ấy là đã khéo được dâng cúng, khéo được hiến dâng, khéo được hiến cúng. Sự cúng dường ấy, đã đi đến Hội Chúng, đã được tạo lập, có quả báo lớn lao, đã được các đấng Hiểu Biết Thế Gian khen ngợi.

Những người nào đi lang thang ở thế gian với niềm vui đã được sanh khởi trong khi nhớ lại sự hiến cúng như thế ấy, (những người ấy) sau khi loại bỏ bợn nhơ của sự bỏn xẻn luôn cả gốc rễ, không bị quở trách, và đi đến địa vị cõi Trời.”

Thiên Cung Tỏa Sáng Rực Rỡ.

Bài viết liên quan

 • Cúng dường là gì, Web, FB
 • Miếng ăn cuối cùng , Web Link
 • Lợi ích của bố thí cúng dường là gì?, Web Link
 • Quả báu của phước thiện bố thí, Web Link
 • Bố thí ba-la-mật, Web, FB
 • Bố thí là việc dễ làm, song bố thí để tạo được phước thiện không phải là việc dễ, mà được phước thiện vô lượng càng khó hơn…, Web, FB
 • Cúng dường thanh tịnh, Web Link
 • Nguồn sanh phước, Web Link
 • Vun bồi bát thánh đạo dẫn đến chứng ngộ niết bàn thông qua dāna (từ thiện, bố thí, cúng dường, hiến tặng) như thế nào?, Web Link
 • Bảo tàng – kho tàng công đức bất hoại nhờ phước nghiệp có thể làm thoã mãn mọi ước nguyện nhân thiên, Web, FB
 • Vì sao Đức Phật thuyết pháp theo thứ lớp bố thí – trì giới – hành thiền, Web, FB
 • Vật được dâng cúng tới hội chúng (sangha – tăng đoàn) thì có quả báo lớn lao, Web Link
 • Bố thí như thế nào được quả lớn, được lợi ích lớn?, Web Link
 • Bố thí vật thực mỗi sáng tại myanmar, Web Link
 • Khó có một đền ơn nào xứng đáng đối với những vị này – cúng dường lần 1 tới các vị mahanayaka 31/3/2022, Web Link
 • Cúng dường đến bậc đáng cúng dường, là phúc lành cao thượng – pūjā ca pūjanīyānaṃ, etaṃ maṅgalam’uttamaṃ: cúng dường lần 2 tới các vị đại sư Mahanayaka 21/4/2022, Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020, Web Link
 • Dāna – từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web, FB
 • Suy xét làm phước thiện bố thí, Web, FB
 • Sai khác giữa có bố thí và không bố thí?, Web Link
 • Bố thí xứng bậc chân nhân, Web, FB
 • Dāna – bố thí cúng dường từ thiện, Web Link
 • Bố thí nơi nào cho quả lớn, cho lợi ích lớn, có rung cảm lớn?, Web Link
 • Cúng dường chúng tăng >>> tâm sẽ được định tín >>> lúc thân hoại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này cúng dường tại gia, làng Thiphong, Taunggyi, Myanmar, 2/6/2022., Web Link
 • Cúng dường cây trái – cúng dường trường cửu, Web Link
 • Lành thay sự bố thí! lập và gắn bảng ghi danh các thí chủ việt nam cúng dường liêu cốc và cúng dường vườn cây trái bơ avocado tại thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi, Web Link
 • “ta đã chiến thắng” – phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng cúng dường của các thí chủ Việt nam tại Myanmar đợt 24 (29/03/2022 to 28/04/2022) và đợt 25 (29/04/2022 đến 15/05/2022), Web Link
 • Các pháp nào tác thành sakka – vị thiên chủ đế thích thống lãnh và trị vì “tam thập tam thiên giới”?, Web Link
 • Xây chùa, tháp, dựng tượng Phật có thuộc vào thí sự không, Web, FB
 • Bỏ công trực tiếp bố thí có lợi ích gì, Web, FB
 • Thỉnh mời chư tăng tới cúng dường, trai tăng tại gia để làm gì? nên như thế nào? , Web Link
 • Cung thỉnh người xuất gia giữ giới tới gia đình có được nhiều công đức gì ?, Web Link
 • Bố thí cúng dường sangha tại gia, Web, FB
 • Sanghadana – cúng dường tại gia tới tăng đoàn sangha – 21/11/2021 mandalay, Web Link
 • Tiền nhiều để làm gì, Web, FB (5 lý do gây dựng tài sản), Web Link
 • Chính phủ liên bang myanmar tổ chức lễ cúng dường waso-robe (y an cư mùa mưa) tại thủ đô nay pyi taw., Web Link
 • Generous country: myanmar is the first in 2016 world giving index
 • Đất nước hào phóng: Miến điện là số một trong bảng đánh giá xếp hạng thế giới 2016 của world giving index., Web Link
 • Video 2a/4: dāna – charity – bố thí cúng dường, Web, FB
 • Phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Quả báu và phân loại phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Tích truyện về quả báu phước nghiệp bố thí, Youtube
 • Có thực mới vực được đạo:
 • 🍀🍀bố thí tăng đoàn sangha, tức tỳ khưu tăng thí khác cá nhân thí như thế nào?- cúng dường đợt 27 (09/09/2022), Web Link
 • 🍀🍀 vasso và cúng dường đợt 26 – 8july2022, Web Link
 • 🍀🍀 lành thay sự bố thí! lập và gắn bảng ghi danh các thí chủ việt nam cúng dường liêu cốc và cúng dường vườn cây trái bơ avocado tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon taunggyi, Web Link
 • 🍀🍀 “ta đã chiến thắng” – phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng cúng dường của các thí chủ việt nam tại myanmar đợt 24 (29/03/2022 to 28/04/2022) và đợt 25 (29/04/2022 đến 15/05/2022), Web Link
 • 🍀🍀 bốn sự cúng dường thanh tịnh cúng dường đợt 23 – từ 13/02/2022 đến 28/03/2022, Web Link
 • 🍀🍀 niệm thí – pháp tu tập vun bồi định cận hành – cúng dường đợt 22 – từ 23/02/2022 đến 12/03/2022, Web Link
 • 🍀🍀 chú giải thiên cung của nàng lakhumā- cúng dường đợt 21 – từ 10/02/2022 đến 21/02/2022, Web Link
 • 🍀🍀 ruộng phước (phước điền) – cúng dường đợt 20th – từ 13/01/2022 đến 08/02/2022, Web Link
 • 🍀🍀 cúng dường nơi đâu sẽ được vô lượng phước, như hạt giống đem gieo, trên mảnh đất lành tốt? – cúng dường đợt 19th – từ 04/jan/2022 đến 11/jan/2022, Web Link
 • 🍀🍀 đức phật dạy về phước báo lớn lao của sự cúng dường xứng đáng – cúng dường đợt 18th – 28/12/2021 đến 04/jan/2022, Web Link
 • 🍀🍀 công đức vô lượng của pháp bố thí có sáu chi phần (cúng dường đợt 17 từ 14/12/2021 to 25/12/2021), Web Link
 • 🍀🍀 tìm hiểu phước bố thí – cúng dường đợt 16: 03/12/2021 – 13/12/2021, Web Link
 • 🍀🍀 nhân quả báo ứng – cúng dường đợt 15, 2/12/2021, Web Link
 • 🍀🍀 cúng dường tới các tu viện myanmar đợt 14 – từ 6/9/2021 đến 20/10/2021
 • Sādhu, sādhu, sādhu anumodāmi!, Web Link, Web Link
 • 🍀🍀 bố thí cúng dường tam bảo không có gì là bé nhỏ – cúng dường tới tăng đoàn sangha các chùa, tu viện, thiền viện myanmar đợt 13 – 5/9/2021, Web Link
 • 🍀🍀 bố thí cúng dường và lời phát nguyện
 • (cúng dường tới các tăng đoàn đợt 12, 28/7/2021), Web Link
 • 🍀🍀 sādhu, sādhu, sādhu anumodāmi!
 • Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ tam bảo này cùng quý đạo hữu!, Web Link
 • 🍀🍀 một ngày thành tựu nhiều công đức phước thiện: lễ nhập kỳ an cư mùa mưa – cúng dường đợt 11, 24/7/2021- lễ xuất gia gieo duyên, Web Link
 • 🍀🍀“tăng đoàn đệ tử đức thế tôn là phước điền vô thượng ở trên đời” ac(cúng dường tới các tăng đoàn đợt 11, 24/7/2021), Web Link
 • 🍀🍀 cúng dường đợt 9 (6/5/2021), Web Link
 • 🍀🍀 cúng dường đợt 7, 20 tháng 2/2021
 • Phần 1/2
 • Phần 2/2: các hình ảnh mới nhận thêm được, Web Link
 • 🍀🍀 cúng dường đợt 6 15/1/2021 – 18/1/2021, Web Link
 • 🍀🍀 bài 3/3 – bổ xung tiếp các hình ảnh chưa đăng hết trong bài viết 1/3 và 2/3 về cúng dường tới 128 chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – đợt 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020., Web Link
 • 🍀🍀 bài 2/3 – danh sách các thí chủ & các hình ảnh cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – đợt 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020., Web Link
 • 🍀🍀 bài 1/3: cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19. đợt 4 – 23/11/2020), Web Link
 • 🍀🍀 xin xem thêm thông tin về đợt 4 & 5 cúng dường này đăng trên facebook của kappiya hộ tăng diệu hòa:
 • Phần 1/2, Web Link
 • Phần 2/2, Web Link
 • 🍀🍀 thiện nghiệp cúng dường đợt 3 – 28/10/2020 của các thí chủ việt nam tới các chùa tại yangon, myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 đã thành tựu viên mãn., Web Link
 • 🍀🍀 hoan hỷ cùng công đức của các thí chủ cúng dường tới các chùa myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 (10/2020 – đợt 2), Web Link
 • 🍀🍀 sādhu, sādhu, sādhu anumodāmi!
 • Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ tam bảo (10/2020 – đợt 1) này cùng quý đạo hữu!, Web Link
 • Chính phủ liên bang myanmar tổ chức lễ cúng dường waso-robe (y an cư mùa mưa) tại thủ đô nay pyi taw., Web Link
 • Vasso và cúng dường đợt 26 – 8july2022, Web Link
 • Cúng dường đúng thời hộ độ chư tỳ khưu nhập kỳ an cư mùa mưa ba tháng 13/7-9/10/2022., Web Link
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa – vassa 24/7/2021 – 20/10/2021, Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020 – hộ độ tăng đoàn sangha thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon, yangon myanmar., Web Link
 • Phước – tuệ đồng tu (cúng dường hộ độ chư tăng nhân dịp kỳ an cư mùa mưa 2020), Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020 – hộ độ tăng đoàn sangha thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon, yangon myanmar., Web Link
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa – vassa 4/8/2020 – 31/10/2020 at tharmanaykyaw mahagandayon monastery, yangon, myanmar, Web Link
 • Cúng dường nhân dịp an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • Lễ cúng dường hộ độ chư tăng nhập kỳ an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • An cư mùa mưa vassa 2018, Web Link
 • Ba tháng an cư mùa mưa 2017, Web, FB
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa 2016, Web Link
 • Cúng dường nhân dịp an cư mùa mưa 2014, Web Link 
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 16/8/2023